Příspěvek na péči

12. listopadu 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4996×

Dnem 1. 8. 2009 nabyla účinnosti novela zákona o sociálních službách. Zahrnuje několik změn týkajících se nároku na příspěvek na péči. Dotýkají se především okruhu osob, které poskytují pomoc a jejich povinností.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která splňuje podmínku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který vyžaduje pomoc jiné osoby při úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnost. Nově je doplněna podmínka, že potřebnou pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel. Pomoc může zajišťovat také registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zařízení hospicového typu. A dále je žadatel povinen uvést poskytovatele pomoci již při podání žádosti.

Povinností poskytovatele pomoci je písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu přijetí oprávněné osoby do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 8 dnů. Novelou zákona je také zavedena povinnost osoby, která poživateli příspěvku poskytovala pomoc, ohlásit ve lhůtě do 8 dnů jeho úmrtí obecnímu úřadu. Nesplnění ohlašovací povinnosti se stává správním deliktem, za který může být uložena pokuta až do výše 20.000 Kč.

S ohledem na nové vymezení nároku na příspěvek byl upřesněn rozsah kontroly využívání příspěvku na péči. Kontrolováno bude zejména, zda je příspěvek využíván k potřebné pomoci a zda tuto pomoc poskytuje zákonem uznaná fyzická nebo právnická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek nebo později nahlášena a zda je tato osoba zdravotně způsobilá tuto péči zajišťovat (např. zda sama není příjemcem příspěvku na péči). Dále bude v průběhy kontroly zjišťováno, zda je pomoc zaměřena na úkony, které příjemce příspěvku není schopen dle výsledku posouzení posudkovým lékařem zvládat.