Informace pro voliče: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

26. března 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3998×

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Informace k získání voličského průkazu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Volič, který se nebude zdržovat v době těchto voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Občané, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu ve městě Blansku, mohou o vydání voličského průkazu požádat již nyní odbor vnitřních věcí, oddělení správní, Městského úřadu Blansko. O vydání voličského průkazu lze požádat buď písemně – tiskopis žádosti je zveřejněn na webových stránkách města Blanska, nebo je připraven k osobnímu vyzvednutí na podatelnách úřadu v budovách na nám. Republiky 1 a nám. Svobody 3. Písemná žádost o vydání voličského průkazu musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Na ověření podpisu se v těchto případech vztahuje osvobození od správního poplatku. V případě, kdy se žadatel o vydání voličského průkazu na odbor vnitřních věcí Městského úřadu Blansko, pracoviště evidence obyvatel, dostaví osobně, úřední ověření podpisu se nevyžaduje, žadatel prokáže pouze svoji totožnost.

Pracoviště evidence obyvatel odboru vnitřních věci se nachází v přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1. Písemná žádost o vydání voličského průkazu musí být Městskému úřadu Blansko doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2010. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do 26. května 2010 do 16.00 hodin. Voličský průkaz bude voliči předán osobně opět na výše uvedeném pracoviště nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010. Voličský průkaz může být osobně také předán osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz lze voliči zaslat na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter