Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

25. května 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 4098×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení hmotné nouze odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a  humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • znalost zákona o pomoci v hmotné nouzi a souvisejících právních norem
 • znalost správního řádu
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • praxe ve veřejné správě vítána

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou, nástup k 1. 8. 2010 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, platová třída 8

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 25. 6. 2010

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 3
678 24 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter