Výměna parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

15. května 2012, zprávy z MěÚ, přečteno: 4683×

Obsahem novely vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, je zavedení nového dokladu „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O7), který nejpozději do konce roku 2012 nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo držitelem průkazu ZTP/P podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo, nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Speciální označení O7 (parkovací průkaz) opravňuje k parkování na vyhrazeném parkovišti, podle právního režimu členského státu Evropské unie, v němž držitel tohoto označení pobývá. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem, označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání.

Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného
právního předpisu.

V případě výměny za nový parkovací průkaz je třeba, aby si držitel stávajícího označení vozidla O1 s sebou přinesl toto označení, dále fotografii o rozměru 35×45 mm odpovídající jeho současné podobě, průkaz ZTP nebo ZTP/P a občanský průkaz.

Doba platnosti nově vydávaného speciálního označení O7 se stanovuje shodně s datem platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle však do 31.12.2015.

V případě ztráty parkovacího průkazu obecní úřady obce s rozšířenou působností tomuto označení zruší platnost a provedou o tom záznam v evidenci speciálních označení s uvedením důvodu a data zrušení platnosti. Následně vydají příslušné nové označení.

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, vydal za první čtvrtletí roku 2012 celkem 503 parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením, z toho 472 průkazů bylo vyměněno, 8 průkazů vydáno za ztracený nebo odcizený
průkaz a 23 průkazů vydáno držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P poprvé.