Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014

16. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2271×

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14 bude na všech blanenských základních školách proveden v úterý dne 5. února 2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 6. února 2013 v době od 14:30 do 16:00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2013 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2013/14 může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2013 do 30. června 2014, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od 1. září do 31. prosince 2013, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Uvedená vyjádření přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do jednotlivých základních škol se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy podle OZV Města Blansko č.6/2009. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro plnění povinné školní docházky svého dítěte školu jinou, pokud jeho zápisem nebude překročena kapacita této školy.

Zápis dětí do Základní školy speciální, Blansko, Žižkova 27 se uskuteční dne 5. února 2013 v době od 12:00 do 16:00 hodin na Základní škole speciální, Blansko, Žižkova 27.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter