Došlo k významné novelizaci prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

15. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3840×

Stavební úřad upozorňuje nejen všechny, kdo hodlají stavět, ale i ostatní osoby zúčastněné na výstavbě, že od 29. března letošního roku nabývají účinnosti novelizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Vyhláškou č. 62/2013 Sb. byla novelizována vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jádrem vyhlášky č. 499/2006 Sb. po novele není její vlastní text, ale přílohy stanovující povinné náležitosti jednotlivých dokumentací předkládaných stavebnímu úřadu.

Jedná se o dokumentaci pro vydání různých druhů územního rozhodnutí – o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území. Definovány jsou náležitosti zcela nové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále jde o dokumentaci pro ohlášení stavby a pro vydání stavebního povolení, dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a dokumentaci bouracích prací. V poslední příloze jsou obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

Jedině pokud byla příslušná dokumentace zpracována (a tedy prokazatelně dokončena) do 29.03.2013 podle dosavadních právních předpisů, lze ji stavebnímu úřadu předkládat až do 31.12.2014.

Vyhláškou č. 63/2013 Sb. byla novelizována vyhláška č. 503/2006 Sb. a změněn její název na vyhlášku o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Současně byla zrušena dosavadní vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Došlo tak k faktickému spojení obou vyhlášek do jedné – 503/2006 Sb. Tato vyhláška jednak stanoví obsahové náležitosti jednotlivých rozhodnutí a jiných opatření stavebního úřadu, jednak přináší formuláře, jejichž použití je povinné při podávání žádostí a oznámení u stavebního úřadu.

Jedná se celkem o 15 formulářů. V některých případech jde o modifikované formuláře původní, jindy o formuláře zcela nové. Lze uvést například formulář žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení či formulář žádosti o povolení předčasného užívání stavby. Příslušné formuláře jsou umístěny na www.blansko.cz a zde dostupné k všeobecnému použití.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter