Představujeme strategický plán – 2. část

12. dubna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2235×

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Tentokrát s místostarostou města Blanska Jiřím Crhou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Každé tři roky má dojít k revizi strategického plánu a jeho aktualizaci. Zaměříme se tedy hlavně na to, co je v tomto nejbližším období aktuální a mělo by být na základě tohoto dokumentu připraveno nebo realizováno.

místostarosta Jiří Crha
Místostarosta Jiří Crha.

Technická infrastruktura

Vodovod a kanalizace

V této oblasti město Blansko v minulosti společně se Svazkem zainvestovalo v rámce Dyje část kanalizace zejména čističku na Starém Blansku. To je nějakým způsobem zabezpečeno a v současné době se připravují investice tam, kde se budou opravovat komunikace, aby všechny opravy proběhly současně a nerozkopávaly se ulice hned po položení nového povrchu.

Opravy sítí proběhnou například při opravě ulice Masarykovy. Dnes opravená část končí u odbočky na ulici Bartošovu. Tam by se mělo v letošním roce navázat a opravit úsek až po odbočku k sídlišti Písečná. V dalších letech pak dojde k dokončení celého úseku až po výjezd z Blanska. Další opravy infrastruktury proběhnou v rámci rekonstrukce průtahu městem, což by mělo do tří let být realizováno, a v rámci opravy průtahu Lažánkami.

Opravu také potřebuje vodovod a kanalizace na ulici Komenského na Starém Blansku. Zde je potřeba koordinovat tyto opravy s rekonstrukcí chodníků a komunikace. K této akci ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací má dojít po opravě průtahu Lažánkami a průtahu městem Blanskem. V rámci priorit Správy a údržby silnic JmK je tato akce jako třetí v pořadí.

Letos začne velká svazková akce – rekonstrukce páteřních přivaděčů a vodárenských objektů, které zásobují Blansko pitnou vodou. Jsou to trasy Spešov – Blansko a Lažany – Blansko. Mezi dalšími připravovanými akcemi je vodovod na Hořicích, což je více staveb v rámci oprav hlavních přivaděčů.

V současnosti již je zpracovávána dokumentace pro optimalizaci vodovodní sítě Blansko – Klepačov. Na Klepačově je v řadu špatný tlak a občané si stěžují. Pokud by nedošlo k opravě, hrozí na Klepačově i stavební uzávěra – nebylo by možné stavět zde nové domky. Je to nezbytná oprava a k její realizaci by mělo dojít v roce 2014. V Blansku proběhne rozšíření tlakového pásma na Podlesí a ulici Sadové. Na Těchově je rovněž nedostatečný tlak ve vodovodní síti, zde ale řešení vázne na majitelích pozemků.

V rámci strategického plánu je také navržena přeložka potrubí vedoucího k ČOV pod železniční tratí na druhý břeh, a to kvůli potenciálnímu nebezpečí havárie s důsledky pro železniční koridor a řeku Svitavu.

Centrální zásobování teplem

V rámci infrastruktury je také potřeba řešit po roce 2018 převzetí nebo pronájem technologické části centrálního zásobování teplem ve městě. To je věc, která byla realizována někdy v roce 2003. Tato síť přejde po 15 letech do majetku města. V té době by mohlo dojít ke zlevnění tepla za předpokladu, že se soustava udrží i po roce 2018. 

Investice do sítě probíhají i nyní, byly např. instalovány kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie. Spoléhám na to, že po roce 2018, kdy bude rekonstrukce zaplacena a částka původně určená na splátky bude k dispozici, plus zmíněné kogenerační jednotky a levnější plyn pro velkoodběratele způsobí, že cena bude pro odběratele tepla zajímavá.

Životní prostředí ve městě

Odpadové hospodářství

Určitě budeme pokračovat v podpoře separovaného opadu. Chceme postupně rozšiřovat počet sběrných míst. Zda je cena za svoz odpadu v pořádku nebo můžeme získat levnější nabídku si prověříme novým výběrovým řízením na svoz odpadu. V kompostárně jsou ještě rezervy – není využitá na 100 %. Zde musíme víc působit na občany a provádět svozy biologického odpadu.

Zeleň

Dochází k průběžné revitalizaci městských parků. Letos např. parčík Boženy Němcové a plocha starého hřbitova na Starém Blansku.  Zaměříme se také na nábřeží řeky Svitavy, kde je už zpracovaný projekt.

Sport

Blansko je město sportu a takto je třeba na to pohlížet. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo dohodnuto, že sportovní komise navrhne radě města koncepci sportu ve městě a dál se jí bude zabývat.

Velice dobrý krok bylo převedení sportovišť na město, i když nás to stojí ročně zhruba 3 miliony korun. Sportovci se mohou soustředit na činnost a o správu se stará město.

Areál na ulici Údolní

Zažádali jsme o dotaci na umělou trávu na ulici Údolní. Pokud dotaci obdržíme, a já věřím, že máme velkou šanci, tak by na škvárovém hřišti mělo vzniknout hřiště s umělou trávou o velikosti 60×42 m. Stát by mělo zhruba sedm milionů korun a 40 % z této částky by zaplatilo město, zbytek by byl hrazen z dotace. Na zbytku plochy pak vznikne parkoviště.

Nejpozději v příštím roce by mělo dojít k rekonstrukci kuželkářských drah v kuželně na ulici Údolní. Končí jim certifikace, aby se zde mohly hrát nejvyšší národní a mezinárodní turnaje. To bude investice ve výši asi 600–700 tis. Kč. V tomto jednáme společně s kuželkářským svazem.

Celý objekt kuželny a sportovní haly dostane zateplení pláště i střechy a ještě letos v červnu dojde na výměnu palubovky ve sportovní hale. Stále také počítáme s rozšířením haly o hlediště na východní straně.

Tenisová hala

Další věc, která by mohla být reálná, je tenisová hala. Nikoliv nafukovací, ale pevné konstrukce, v níž by se mohl hrát tenis, badminton a volejbal. Jednalo by se opravdu o účelovou halu do 5 milionů Kč. V červnu bude vypsán dotační titul. Už pracujeme na podání žádosti. V případě realizace vyroste za stávající halou ASK na volejbalových kurtech.

Sportovní akce

Podporujeme také konání velkých sportovních akcí a soutěží. Pomáhají zviditelnit Blansko a také upevňovat povědomí o tom, že Blansko je městem sportu. Letos to bude např. červencové mistrovství světa v biketrialu. Tradiční akcí je také Půlmaraton Moravským krasem na konci srpna. Ten bychom chtěli udržet. Získává si velký ohlas mezi sportovci i mezi obyvateli města.

Chceme jít cestou věcí, které nejsou předimenzované a drahé, ale které budou oživením v oblasti sportu ve městě. Výše uvedené investice by mohly být v nejbližších třech letech realizovány. Dále je to spíš o rekonstrukci a udržování. Stavět další zařízení je zbytečné, protože zde už všechno je. Prioritou pak bude se o sportoviště dobře starat a rekonstruovat je.

Cestovní ruch

Moravský kras

Máme zde jedinečnou a úžasnou lokalitu Moravský kras, svým významem srovnatelnou s Lednicko-valtickým areálem, městem Brnem či slavkovským bojištěm. Snažíme se Blansko v rámci turistického ruchu co nejvíce propagovat, aby turisté zavítali i k nám. Pomoci by k tomu měla koordinace s Jihomoravským krajem. Ten např. do Lednicko-valtického areálu investoval velké peníze a turistický ruch tam začíná fungovat mnohem lépe.

K turistickém ruchu patří také ubytování, restaurace, dobré jídlo apod. takže je to i na aktivitě lidí. Toto město může ale ovlivnit jen málo, např. tím, že nabídne podnikatelům své služby, podpoří je.

Propagace

Chceme rozšířit spolupráci s MAS Moravský kras, se Správou jeskyní Moravského krasu. V Blansku máme informační kancelář. Jdeme cestou omezení tisknutí propagačních materiálů ve velkém, ale nabízíme a propagujeme podnikatele, jejich služby i infrastrukturu města, jako je aquapark nebo muzeum, více přes internet. Propagace probíhá především přes stránky www.blanensko.cz, které chceme nabídnout v cizojazyčných mutacích pro zahraniční turisty. Propagace města by měla být také více propojena s pořádanými kulturními a sportovními akcemi.

Novinky

Hlavní letošní turistickou novinkou je otevření vyhlídky ve věži kostela sv. Martina. Oblastmi propagace města v rámci cestovního ruchu a  kultury se pak prolínají připravované akce oslav 110 let povýšení Blanska na město v roce 2015 a 880. výročí první zmínky o Blansku v roce 2016.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter