20 let působení VAS a Svazku na Blanensku

29. října 2013, tiskové zprávy, přečteno: 3094×

Vodárenská akciová společnost, a. s. (dále VAS) a Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko letos slaví dvacáté výročí svého působení v regionu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Vodárenská akciová společnost, a. s. vznikla k 1.1.1993 privatizací státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace, jejíž tehdejší majetek se rozdělil do dvou částí – infrastruktura připadla Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko a Vodárenská akciová společnost, a. s. získala veškerý provozni majetek.

Divize Boskovice z hlediska organizační struktury Vodárenské akciové společnosti, a. s. patří mezi jednu ze 6 provozních divizí a zabezpečuje provoz vodovodů a kanalizací, výrobu a dodávku pitné vody včetně náhradního zásobování, údržbu a opravy  vodovodů a kanalizací, odvádění a čištění odpadních vod. Toto jsou hlavní činnosti společnosti, kterými se snaží co nejlépe sloužit veřejnosti v tak důležité oblasti, jako je dodávka pitné vody. Výše uvedené činnosti provádí divize Boskovice na infrastrukturním majetku, který je ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí nebo ve vlastnictví samostatných měst a obcí. Infrastrukturní majetek divize provozuje na základě nájemní smlouvy.

Patrně nejdůležitějším krokem v historii Vodárenské byla změna vlastnické struktury, která nastala ke dni 21.12.2012, odkdy se Svaz VKMO stal 100% vlastníkem VAS. Šlo o poměrně dlouhodobý proces, během kterého komunál odkoupil akcie různých vlastníků, mj. také akcie francouzského podílníka SUEZ. Jediným akcionářem společnosti se tak stal Svazek vodovodů a kanalizací. Hlavním důvodem k tomuto kroku byla snaha, aby veškerá dividendy zůstaly na okrese a finance tak proudily zpět do místní infrastruktury. V současné době je Vodárenská akciová společnost, a. s. jedinou ryze českou vodohospodářskou společností. Dnes je, podle slov ředitele Divize Boskovice Ing. Fialy, celkový efekt možná nedoceněný, ale je jistota, že veškerý přínos provozování se do regionu skutečně vrátí v plné výši.

Stávající hodnotu provozovaného majetku VAS stanovilo Ministerstvo zemědělství dle svých metodik na 6 mld. 700 mil. Kč. Za dvacet let svého působení investovala společnot více jak 2 mld. Kč, šlo především o kanalizace a čistírny odpadních vod, což souvisí se státní politikou – do roku 2010 totiž musela mít podle nařízení EU všechna města nad 2000 obyvatel vlastní ČOV.

V současné době probíhá v našem regionu velká akce, a to rekonstrukce páteřních přivaděčů pitné vody, která musí být dle podmínek získané dotace provedena do konce roku 2015, celkové náklady činí asi 263 mil. Kč. Podrobně jsme o této stavbě informovali čtenáře v jednom z předchozích článků.

Dále se připravuje územní rozhodnutí na intenzifikaci ČOV Jedovnice a kanalizaci v obcích Krasová, Rudice, Senetářov a Vilémovice. Svazek využije nedávno zveřejněné výzvy a bude usilovat o získání finančních prostředků na tuto pro Jedovnicko tak důležitou akci.

Nejvíce diskutovanou záležitostí je každoročně především cena vody. Tu ovlivňují nejen náklady a spotřeba vody, ale i geografické podmínky. Náš okres je spíše venkovský, jednotlivé obce v něm jsou od sebe hodně vzdálené, nejsou tu žádní velkoodběratelé. Provozní náklady jsou tudíž na Blanensku logicky vyšší než např. ve více osídlených oblastech. Je nutné také zmínit podmínky, které si stanovuje EU v případě udělení dotací a které je nezbytné bez výhrady dodržovat. Týkají se právě také navyšování ceny vody – získané finance jdou totiž zpět do infrastruktury, což zaručuje její modernizaci a snižují se tak náklady na její další opravy.

Aktuální cena vody pro rok 2014 bude uveřejněna k 1. lednu příštího roku. V současné době probíhají jednání, počítá se s tím, že k jistému nárustu dojde, měl by však být pouze minimální. Konečná cena musí být stanovena nejpozději do konce listopadu.

Jana Franchi