Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Ze statistik odboru vnitřních věcí

25. února 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1861×

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko vypracoval statistické údaje za rok 2013 v rámci svých oddělení: oddělení správního a oddělení dopravně správních agend. Ze zveřejněných informací vyplývá, že se např. loni ve správním obvodu Blanska narodilo méně dětí, uzavřelo se více manželství, nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti. Uvedené stavy jsou platné ke dni 03.01.2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Statistické údaje odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko za rok 2013

Oddělení správní

Správní obvod úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko:

 • počet narozených dětí v roce 2013 (občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko) 603

 • počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v roce 2013 2 838

 • celkový počet občanů hlášených k TP ve správním obvodu MěÚ Blansko ke 3.1.2014 – 55 100

Město Blansko – správní obvod:

 • počet narozených dětí občanům města Blanska 196

 • počet uzavřených manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko 78

 • z toho: před MěÚ Blansko 65

 • před orgánem církve 13

 • sňatků s cizincem 8

 • údaj o počtu zemřelých obyvatel v matričním obvodu MěÚ Blansko 342

 • údaj o počtu zemřelých občanů města Blanska 183

 • počet odstěhovaných občanů z města Blanska 347

 • počet přistěhovaných občanů města Blanska 357

 • stěhování v rámci správního obvodu města – počet občanů 606

 • počet uzavřených manželství občany města Blanska 122

 • ke 3.1.2014 je na území města Blanska hlášeno k TP 20 043 občanů a 20 943 obyvatel

Cestovní doklady:
Na úseku cestovních dokladů bylo v roce 2013 vydáno 2 744 CD. Z toho občanům starším 15 let :1 726 e-pasů a 37 CD bez strojově čitelné zóny občanům mladším 15 let: 919 e-pasů a 62 CD bez strojově čitelné zóny.

Občanské průkazy
Na úseku občanských průkazů bylo v roce 2013 občanům vydáno 6 952 OP, z toho 530 prvních OP. OP – offline proces – 153 OP.

Oddělení dopravně správních agend

1. Činnost na úseku agendy řidičů

Registrováno řidičů

35836

Registrováno autoškol

8

   

Řidičská oprávnění :

 
   

Počet vyzkoušených žadatelů o ŘO*

649

Z toho neuspělo při první zkoušce

192

Počet opakovaných zkoušek z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy

103

Počet opakovaných zkoušek z ovládání a údržby vozidla

10

Počet opakovaných zkoušek z praktické jízdy

166

Počet opakovaných zkoušek celkem

279

Počet odňatých, pozbytých ŘO – celkem

253

Počet vrácených ŘO – celkem

185

   

Přezkoušení – Profesní průkaz způsobilosti řidiče (PPZŘ):

 

Počet přezkoušení PPZŘ

54

Z toho u první zkoušky neuspělo

2

   

Přezkoušení z odborné způsobilosti:

 

Počet žadatelů o přezkoušení z odborné způsobilosti

44

Z toho u první zkoušky neuspělo

18

Počet opakovaných zkoušek z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy

11

Počet opakovaných zkoušek z ovládání a údržby vozidla

3

Počet opakovaných zkoušek z praktické jízdy

7

Počet opakovaných zkoušek celkem

21

Zdravotní způsobilost k řízení mot. vozidla :

 

Odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdr. způsobilosti

63

Vrácení řidičského oprávnění po prominutí důvodů ztráty zdr. způsobilosti

12

   

Řidičské průkazy:

 

Počet celkem vydaných řidičských průkazů

6002

Počet řidičů, kterým byl řidičský průkaz vydán poprvé

572

Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů vzor Ženeva

100

Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů vzor Vídeň

49

Počet řidičů s dosaženým počtem 12 bodů

128

Počet osob, kterým byly odečteny body – muži

1937

Počet osob, kterým byly odečteny body – ženy

361

Počet vrácených řidičských oprávněních po 12 bodech

37

Paměťové karty:

 

Počet vydaných paměťových karet řidiče

441

Počet vydaných paměťových karet vozidla

13

Servisní paměťová karta

2

* Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku je v řádku „Počet vyzkoušených žadatelů o ŘO“ vykázána jako jedna zkouška.

Bodový systém

Počet:

 • registrovaných řidičů k 31.12.2013 35836

 • osoby, které mají 12 bodů k 31.12.2013 128

 • školení bezpečné jízdy – odečet 3 bodů 7

Nejčastější přestupky: počet přestupků, počet bodů

 • překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. 958 1856

 • bezpečnostní pásy 486 1458

 • překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/hod. 96 192

 • jízda pod vlivem alkoholu 104 714

 • telefonování za jízdy 216 432

 • jízda na červený signál 45 225

2. Činnost na úseku registru vozidel : na úseku registru silničních vozidel bylo provedeno celkem 16797 úkonů (změn) týkajících se silničních motorových a přípojných vozidel, které byly provedeny na základě žádosti vlastníků, případně provozovatelů se souhlasem vlastníka (např. registrace vozidla, změna provozovatele, trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru, schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla, výměna motoru, změna barvy, zápis tažného zařízení apod.). Byla schválena technická způsobilost u 449 jednotlivě dovezených vozidel (Itálie, Německo, Francie).

Registr vozidel:

 

Celkový počet provedených změn

16797

Schválení tech. způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

449

Celkový počet vyřazených vozidel z provozu

844

Celkový počet dočasně vyřazených vozidel

536

Počet vozidel vývoz do ciziny

71

3. Ostatní činnosti:

Taxislužba

  • celkově evidováno 23 dopravců

  • vydáno 40 průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby

  • zařazeno 34 vozidel do evidence vozidel taxislužby

  • vyřazeno 11 vozidel z evidence vozidel taxislužby

Proveden státní odborný dozor nad provozování veřejnou silniční dopravou – taxislužbou na území města Blansko, dle zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Počet kontrol: 2, Správní delikt:1, Bez závad:1.

Autoškoly
Byly provedeny 2 kontroly státního dozoru u provozovatelů autoškol, provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Aktiv BESIP
Zajišťoval činnost v rámci schváleného plánu práce na rok 2013. V průběhu roku 2013 se prostřednictvím svých členů podílel na organizování a zajištění dopravních akcí a na preventivní působení zaměřené na účastníky silničního provozu, především dětí a školní mládeže s cílem aktivně se podílet na snižování vývoje dopravní nehodovosti a jejích následků.

Příklad dopravních akcí 2013:

 • První pomoc při dopravní nehodě

 • Kdo je vidět, vyhrává

 • Dopravní soutěž mladých cyklistů

 • Hlídky mladých zdravotníků

 • Den s policií ČR

 • Dny otevřených dveří na dětském dopravním hřišti

 • Seminář na téma Senior v dopravě

 • Seminář na téma Porozumění k integraci

Na pokutách za dopravní přestupky bylo uloženo za rok 2013 celkem 2.399.500,- Kč

odbor vnitřních věcí

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík