Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

BESIP dbá na osvětu i prevenci

22. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1400×

Dvě osvětové akce uspořádal v říjnu aktiv BESIP při MěÚ Blansko. Učil řidiče jak zachránit život a seniory jak se bezpečně účastnit provozu na pozemních komunikacích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Akce „Poskytování první pomoci při dopravních nehodách“

Dne 30.10.2014 uspořádal Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko dopravně bezpečnostní akci pod názvem „První pomoc při dopravních nehodách“. Jak již z názvu vyplývá, byla tato dopravně bezpečnostní akce zaměřena na znalosti, dovednosti a schopnosti řidičů motorových vozidel, poskytnout v případě dopravní nehody první pomoc zraněným osobám.

Tuto akci pořádal Aktiv BESIP při MěÚ Blansko, ve spolupráci s Českým červeným křížem Blansko a Policií České republiky Blansko. Z prostředků CSPSD byla tato akce podpořena částkou 3.000 Kč, a to ve formě finančních prostředků, sloužících na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním této akce.

Celá akce probíhala ve spolupráci s Policií České republiky, která v rámci prevence prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, kdy namátkově zastavovala řidiče, u nichž prováděla kontrolu dokladů potřebných k řízení vozidla a kontrolu, jestli není řidič ovlivněn alkoholem, či jinou návykovou látkou.

první pomoc

Další organizací, která s Aktivem BESIP na této dopravně bezpečnostní akci spolupracovala a jíž patří obrovský dík nejen za poskytnutí cvičného materiálu, ale především za profesionální přístup jejího člena, byl Český červený kříž Blansko. Její člen p. Jiří Kučera řidiče informoval o tom, jakým způsobem poskytnout první pomoc u zranění, která se nejčastěji vyskytují při dopravních nehodách. K teorii potom přidal i praktickou ukázku jakým způsobem první pomoc poskytnout. Následně měli řidiči možnost, pod bedlivým dohledem tohoto zdravotníka, sami si prakticky vyzkoušet nově nabyté vědomosti a dovednosti. V případě, že něco dělali špatným způsobem, byli zdravotníkem upozorněni na nesprávnost jejich počínání a usměrněni tak, aby jejich poskytování první pomoci zraněné osobě bylo účelné a smysluplné.

Řidičům, kteří absolvovali tento „minikurz“ v poskytování první pomoci, Aktiv BESIP Blansko daroval drobné upomínkové předměty, které mají přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v následujícím podzimním a zimním ročním období.

Podle ohlasu řidičů, kteří se této dopravně bezpečnostní akce zúčastnili, mají akce stejného, či podobného zaměření svůj smysl a mohou tak dopomoci ke snížení smutných statistických čísel, která vypovídají o stále vysokém počtu usmrcených a zraněných na našich silnicích. Vzhledem k tomuto kladnému ohlasu řidičů, chce Aktiv BESIP při Městském úřadu v Blansku i na dále pokračovat v této tradici a minimálně jednou ročně dopravně bezpečnostní akci obdobného ražení uspořádat.

Děkujeme CSPSD za poskytnutí finanční dotace, dále také firmě TOP AUTOSALON s. r. o., Blansko za poskytnutí prostor pro konání celé akce, ČČK Blansko a PČR Blansko za participaci a těšíme se na další spolupráci při organizaci podobně zaměřených preventivních akcí, přispívajících ke snížení nehodovosti, ale především k počtu usmrcených na našich pozemních komunikacích.

Akce „Beseda se seniory na téma „Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích“

Tato akce byla určena pro seniory, v rámci podzimní preventivní kampaně, která má za úkol propagaci používání reflexních prvků, při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. Kromě výše uvedeného byla do obsahu této besedy zahrnuta další témata, jako vystavování posudků zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, dále představeny hlavní rizikové faktory, související s nastávajícím podzimním a zimním obdobím na našich silnicích a také to, jakým způsobem je co nejlépe zvládnout a eliminovat tak jejich negativní účinky pro provoz na pozemních komunikacích.

Besedu obohatili také členové Českého červeného kříže Blansko, kteří si připravili pro seniory praktickou ukázku první pomoci, u nejčastějších typů poranění při dopravních nehodách, načež si mohli senioři, pod dohledem těchto pracovníků, sami prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Velkým přínosem byla také účast zástupce dopravní policie ČR, který seniory seznámil s nejčastějšími příčinami dopravních nehod a rovněž s tím, jak se chovat bezprostředně po dopravní nehodě, jestliže jsou účastníky takové události, popř. jejími svědky.

beseda se seniory

Na závěr besedy byla otevřena diskuse, která ukázala na mnohé problémy, které v současné době v našem regionu trápí seniorskou populaci.

Na této akci se podílel Aktiv BESIP při MěÚ Blansko. Z prostředků Centra služeb pro silniční dopravu byla podpořena částkou 3.000 Kč, a to ve formě finančních prostředků, sloužících na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním této akce. Výše uvedená organizace rovněž poskytla i věcný dar, v podobě brožury „Senioři v dopravě“. Na akci participoval také Český červený kříž Blansko a Policie ČR Blansko.

Akce se zúčastnili senioři z blanenského regionu. Po úvodním přivítání účastníků besedy, pracovníci Aktivu BESIP začali s vlastní besedou, v jejímž rámci byla prodiskutována výše uvedená témata. V rámci této besedy se senioři aktivně zapojovali v rámci jednotlivých diskutovaných bloků. V rámci diskuse upozorňovali na problémy, se kterými se jako senioři potýkají při účasti v provozu na pozemních komunikacích. Diskuse tak byla velice podnětná a zajímavá, protože ukázala na celou řadu problémů, které na první pohled nemusí být pro lidi v produktivním věku nijak významné, zatímco našim seniorům komplikují výrazně jejich život. Pomohli tak svými diskusními příspěvky k odhalení mnoha problémů, na které se v dalších obdobích bude i Aktiv BESIP Blansko zaměřovat tak, aby tyto problémy, týkající se seniorské populace, byly co nejvíce eliminovány nebo zcela odstraněny. Po ukončení besedy, každý ze seniorů dostal od Aktivu BESIP Blansko malý dárek v podobě reflexních prvků a informační brožury s názvem „Senioři v dopravě“, jako poděkování za účast na besedě a věcnou diskusi nad problematikou seniorů v rámci jejich účasti na pozemních komunikacích.

Děkujeme Centru služeb pro silniční dopravu za poskytnutí finanční dotace a také Českému červenému kříži Blansko a Policii ČR Blansko, za spolupráci při realizaci akce a poskytnutí materiálního zabezpečení. Všem uvedeným institucím tímto ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci při organizaci podobně zaměřených preventivních akcí, přispívajících ke snížení nehodovosti, počtu usmrcených a zraněných na našich pozemních komunikacích.

odbor vnitřních věcí

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík