Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

S Novým rokem vstupují v platnost změny v legislativě týkající se silničních motorových a přípojných vozidel

26. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2724×

Konec polopřevodů, ověřená plná moc a přihlášení vozidla pouze v místě registrace, to jsou novinky, které vstoupí v platnost od 1. ledna roku 2015. Zákon č. 239/2013 nahrazuje dvanáct let starý zákon č. 56/2001 Sb. Centrální registr vozidel je plný aut s nejasným vlastníkem, a chystají se tak změny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po Novém roce musíte po koupi vozidla přihlásit vůz na úřadě, kde bylo registrované, a to nejlépe za přítomnosti původního vlastníka. Pokud původní vlastník nemá čas, je nutné mít s sebou jeho úředně ověřenou plnou moc. V registru tak již nebude moci existovat vozidlo, které za sebe původní vlastník odhlásil, ale nový jej už nedoregistroval.

Odborem 150 Ministerstva dopravy ČR byly zpracovány odpovědi k častým otázkám ředitelem odboru Ing. Josefem Pokorným (Vzhledem k absenci prováděcího předpisu přetiskujeme jen některé znění odpovědí.):

A/ Mám vozidlo již 10 let v depozitu, co musím po Novém roce učinit a co mi hrozí?

Pokud je k 01.01.2015 vozidlo déle než 18 měsíců v režimu dočasného vyřazení vozidla z registru (hovorově v depozitu), pak se od 01.01.2015 na vozidlo pohlíží jako na vozidlo vyřazené z provozu (to je nový termín pro dočasné vyřazení, vozidlo vyřazené z provozu je možné opět uvést do provozu, SPZ jsou uloženy u úřadu, doba není časově omezená a musí být nahlášeno, kde se vozidlo nachází a za jakým účelem), je však nezbytné do 12 měsíců (tj. do 31.12.2015) nahlásit úřadu místo, kde se vozidlo nachází a účel využití, pokud se tak nestane, dojde k tzv. zániku vozidla, což je obdoba současného trvalého vyřazení vozidla z registru. U dlouhodobých depozitů je tudíž nezbytné do 31.12.2015 oznámit úřadu tyto skutečnosti, jinak je vozidlo nevratně vyřazeno (zánik vozidla).

B/ Mám vozidlo v odhlášce (polopřevodu) na sebe: Co musím učinit a co mi hrozí?

Vozidlo, které je k 01.01.2015 v polopřevodu, bude po 01.07.2015 považováno za zaniklé (trvale vyřazeno), pokud jeho vlastník nepodá do 30.06.2015 žádost o zápis do registru na svoji osobu, jde opět o nevratný úkon zániku vozidla.

C/ Mám vozidlo v depozitu méně než 18 měsíců:

Pokud je vozidlo v depozitu do 31.12.2014 méně než 18 měsíců, přechází automaticky do režimu vyřazení z provozu, trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

D/ Převody vozidel v depozitu:

V depozitu lze vozidlo převádět shodně jako vozidlo registrované, nepředkládá se zelená karta, pravidelná technická prohlídka není pro převod vyžadována, a to ani v případě převodu v depozitu ani při běžném převodu, vozidlo však nesmí být fyzicky provozováno, pokud nemá platnou technickou prohlídku, evidenční kontrola se při převodu vyžaduje vždy a nesmí být starší 14 dní.

E/ Vyřazení z registru (nová obdoba depozitu):

Vyřazení z provozu – nové povinnosti:

  1. a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

  2. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

  3. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol.

F/ Zánik (vyřazení) vozidla:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě:

a) žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo:

  1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí

  2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě, nebo

  3. bylo zničeno, nebo došlo k oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

odbor vnitřních věcí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík