Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech – vedení představilo dvě varianty

6. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 11587×

V souvislosti s odstraněním hotelu Dukla se nabízí otázka, jakou podobu získá nám. Republiky. V současné době existují již konkrétní návrhy na využití takto nově vzniklého prostoru. Řešení náměstí jako celku je dané a vychází z územního a regulačního plánu města. Nabízené varianty se liší pouze umístěním prvků a jejich typem. Lidé si budou moci zvolit jednu z nich.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Zadávací řízení pro bourání objektu aktuálně spěje ke konci, v průběhu měsíce března bude vypsáno výběrové řízení na bourací práce. Ve fázi zpracování je nyní i hluková studie zadaná Krajskou hygienickou stanicí Blansko. Hotel lze totiž srovnat se zemí dvěma způsoby, které je třeba specifikovat již v rámci zmíněného zadávacího řízení. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů a nikdo nevyužije práva odvolání, na přelomu května a června by mohlo dojít k podpisu smlouvy s vítěznou firmou. Na konci měsíce června by pak měla být zahájena samotná demolice objektu.

V rámci této mimořádně náročné a především nevšední akce, která bude znamenat určitý zásah do běhu města a do života občanů, mj. projevili zájem hasiči společně s ozbrojenými složkami o povolení možnosti uspořádat v budově před demolicí cvičení.

„Na městských webových stránkách budou k dispozici aktuální informace o harmonogramu prováděných prací. Ve stejném období totiž ve městě proběhne i další významná investiční akce, a to rekonstrukce průtahu Blanskem – ul. Svitavská. Tyto akce nelze rozdělit, jsme si vědomi toho, že letošní léto bude v Blansku méně komfortní, přesto prosím občany o maximální trpělivost,“ uvedl místostarosta Jiří Crha.

Hlavní kritéria výběru nejvhodnější firmy pak shrnul starosta města Ivo Polák: „Naše rozhodování se bude odvíjet samozřejmě podle výše nabídnuté ceny, podstatná je však i otázka vzniklých omezení, problematika objízdných tras, systém likvidace materiálu apod. V každém případě trváme na tom, aby veškeré práce s tím související byly ukončeny nejpozději do konce září.“

Demolice hotelu a úprava takto vzniklého prostranství je jedna věc, řešení celého prostoru však druhá. Vedení města se hodlá držet ideje oživení centra města a vybudování místa vhodného pro vícegenerační soužití.

„Nám. Republiky je místo, které má pro blanenskou komunitu zásadní význam, je totiž v samém srdci města. Účinku hodláme dosáhnout umístěním takových aktivit a atrakcí, které sem přitáhnou obyvatele i návštěvníky města. Zároveň by to mělo být místo jasně kompozičně vymezené a provedené v kvalitě důstojné centra našeho města,“ představil svůj záměr tvůrce návrhu Ing. arch. Habina.

„V referendu jsme se zavázali, že zajistíme odstranění objektu a upravíme volný prostor s tím, že náklady nepřekročí 10 mil. korun. Už jsou ale zpracovány konkrétní návrhy na řešení celého prostoru. Tato studie řeší tři základní myšlenky, které vychází z regulačního a z územního plánu,“ vysvětluje Polák.

První je propojení přirozené osy kostel – ulice Rožmitálova a dále průchodem mezi starou hasičkou a restaurací Pohádka přes bývalou tržnici k zámku. Zde budou postaveny nové schody do parku. Na ulici Rožmitálově dojde k rozšíření vozovky i chodníku, pod budovou ZUŠ pak přibude jeden přechod pro chodce.

Zachováno bude také propojení náměstí Republiky s náměstím Svobody. Kolem této cesty je v plánu alej s litinovými sochami. Město hodlá za tímto účelem vyjmout z muzejního depozitáře některé ze stávajících soch a ponechat si je jako součást městského mobiliáře ještě před převodem muzea na kraj.

Dále dojde k propojení Seifertovy ulice s nám. Republiky s tím, že polovina stávajícího širokého schodiště bude bezbariérová. Na jižní straně plochy bývalého parkoviště u hotelu by pak měla stát pergola za účelem pořádání různých kulturních akcí jako např. promenádních koncertů apod. Součástí celého prostoru bude taktéž schodiště ve stylu přírodního amfiteátru. Pro teenagery je v plánu parkurové hřiště. To je poměrně moderní záležitost, která se v současnosti vyskytuje pouze ve třech městech republiky. V zeleni pak najdou vhodné místo na hraní malé děti.

„Rozhodli jsme se nebourat podzemní část Dukly s tím, že bude v budoucnosti využita jako vinárna, mládežnický klub nebo jako veřejné toalety. Nad ní pak bude vybudována prosklená kavárna s terasou s vodními prvky v její přední části. Ta bude sestavena ze dvou modulů, které se dají složit a odstranit.

Řešení náměstí jako celku je tedy dané. Nabízené varianty se liší pouze umístěním vodního prvku, typem herních a sedacích prvků a barevným provedením parkourové plochy. Lidé si pak zvolí na webu tu z variant, která se jim bude víc líbit,“ upřesnil starosta města a dodal: „Veškeré zmíněné úpravy a osazení jednotlivými prvky spadají do projektu na rok 2016 s tím, že je potřeba ho zařadit do příštího rozpočtu. Předpokládané náklady na realizaci konečné úpravy náměstí se budou pohybovat okolo 9 mil. korun. Na podzim se provede zarovnání, osetí prostoru trávou a až na jaře 2016 se začne s dalšími pracemi. Do budoucna se pak budeme muset zaměřit na stávající plochu náměstí Republiky, a to ve smyslu optického ‚rozbití‘ této velké plochy nějakou zelení.“

1. Varianta: Vodní prvek mezi kavárnou a hlavním pobytovým prostorem

varianta 1 – půdorys
Půdorys.

varianta 1 – pohled od kavárny
Pohled od kavárny směrem k zámku.

varianta 1 – pohled od hřiště
Pohled od hřiště směrem k pěší zóně.

varianta 1 – pohled od cesty
Pohled od ulice Rožmitálovy směrem k náměstí Republiky.

varianta 1 – pohled od terasy
Pohled od terasy kavárny směrem ke Komerční bance.

2. Varianta: Vodní prvek uprostřed hlavního pobytového prostoru

varianta 2 – půdorys
Půdorys.

varianta 2 – pohled od kavárny
Pohled od kavárny směrem k zámku.

varianta 2 – pohled od hřiště
Pohled od hřiště směrem k pěší zóně.

varianta 2 – pohled od cesty
Pohled od ulice Rožmitálovy směrem k náměstí Republiky.

red