Střípky ze zastupitelstva

30. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1252×

Starosta města Blanska Ivo Polák komentuje vybraná usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na 6. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 22. září bylo přijato několik důležitých usnesení týkajících se života obyvatel města.

Byla přijata Koncepce podpory sportu a Koncepce podpory kultury a zájmových činností. Tímto krokem byl nastaven systém pro rozdělování finančních prostředků v těchto oblastech, které se do této doby rozdělovaly nahodile. Byla nastavena pravidla pro podávání žádostí o podporu a také stanoven příděl financí do rozpočtu, který bude závislý na objemu vybíraných daní a je procentuálně daný. Pokud bude výběr daní příznivý, tak i objem financí na podporu bude větší a naopak.

V souvislosti s koncepcemi podpory byly přijaty metodiky pro poskytování dotací subjektům Městem Blansko, které bylo nutno zpracovat s ohledem na novelu zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zpřísnila pravidla pro poskytování dotací. Veškeré informace k poskytování dotace budou zveřejněny přehlednou formou na internetových stránkách města, aby byly dostupné po celý rok.

Usnesením o převodu zřizovatelských pravomocí z města na JMK byl dokončen proces tohoto převodu, který obsahuje  uzavření dohody o spolupráci mezi Městem Blansko a JMK, rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Muzeum Blansko, vytvoření nové sbírky Města Blansko zapsané v Centrální evidenci sbírek, řešení užívání nemovitostí, uzavření darovací smlouvy na sbírkové předměty a movité věci s JMK, souhlas s umístěním sídla nové organizace v budově zámku.

V roce 2015 došlo ke změně ve správě systému sociálních služeb, kdy došlo k přesunu některých kompetencí z úrovně MPSV na kraje. V souvislosti s touto změnou dochází k úpravě sítě služeb tak, aby v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhaly řešit fyzickým osobám jejich nepříznivou sociální situaci. Na tomto základě byl vydefinován návrh Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016 a procentuální finanční spoluúčast v souladu s pravidly JMK. Zastupitelé na svém zasedání pak schválili tuto síť sociálních služeb pro rok 2016. 

Zastupitelé schválili zařazení finančních prostředků do rozpočtu města Blansko v letech 2016 – 2018 na investiční akci „Zateplení Nemocnice Blansko“ ve výši 50 % nákladů hrazených investorem. Nemocnice chce podat žádost na SFŽP ČR o dotaci na zateplení budov (dotace je do výše 60 % investičních nákladů). Zateplení by probíhalo ve třech etapách v letech 2016 až 2018. Na dokrytí dotace by se podílela Nemocnice Blansko a Město, každý ve výši 50 %. Pro město to znamená zařadit do rozpočtu každý rok 2016 až 2018 zhruba 2 miliony korun. Předpokládaná účast města ve výši 50 % investičních nákladů hrazených investorem činí totiž celkem 6 132 tisíc korun.

Ivo Polák
starosta města

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter