Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Jak šel čas Blanskem – 8. část

17. prosince 2015, historie, přečteno: 2774×

Poslední díl seriálu mapujícího stoletou historii města Blanska od roku 1900 do roku 2000. Blansko v 70. a 80. letech 20. století.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K úspěšnému období výstavby socialismu v Československu patřila bezesporu po stránce hospodářského vývoje první polovina 70. let minulého století, i když nebyla bezproblémová. Československo tehdy vstupovalo do etapy tzv. budování vyspělé socialistické společnosti. Za hlavní cíl hospodářské a sociální politiky bylo stanoveno „zajistit vyšší uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva a další upevňování životních jistot pracujících, a to na základě trvalého rozvoje a zvyšování efektivnosti společenské výroby“.

Spolu s nástupem k plnění tohoto cíle docházelo současně k završování tzv. konsolidačního procesu. K normalizaci společnosti měla přispět zejména stabilizovaná ekonomika a tzv. konzumní socialismus, založený na určitém standardu životní úrovně obyvatelstva.

Podívejme se tedy na důležité stavebně historické okamžiky ve vývoji města Blanska v 70. a 80. letech 20. století:

1970: Pokračovala výstavba bytů na sídlišti Sever I. (ulice Poříčí a na Trávníkách). První byty se jsou také postaveny pod hřbitovem. Jde o svépomocné družstevní byty ČKD Blansko. Řadové domky se staví na Zborovcích.

1970: Na náměstí Míru byla předána do užívání nová prodejna masny a na Dukelské (dnešní Rožmitálově ulice) byla otevřena prodejna Lux.

1970: Podnik ČKD Blansko měl 4080 zaměstnanců, Metra Blansko zaměstnávala 3848 pracovníků a Adamovské strojírny n. p. závod Blansko 827 občanů. V těchto závodech pracovali především občané Blanska a nejbližšího okolí.

1970: Největší a nejmasovější sportovní akcí roku byly Tělovýchovné slavnosti na stadionu Spartaku ČKD Blansko.

1971: Koncem roku započato s budováním inženýrských sítí pro sídliště Sever II (Dvorská, název připomíná existenci dřívějšího dvora blanenského velkostatku). Zde byly postaveny první čtyři věžové domy se 160 byty.

1971: Započata výstavba sídliště Sever III (nad Salmovou ulicí směrem k přehradě). Sídliště bylo dokončeno v roce 1977.

1971: 13. června občanům předána retenční nádrž Palava. Vodní dílo se stavělo v letech 1969 až 1971. Hodnota díla překročila dva miliony korun.

1971: K září byla otevřena na Sadové ulici č. 49 budova zvláštní školy (bývala naproti dnešnímu Senior centru Blansko, pod Sanatorkou).

1971: V listopadu bylo započato s výstavbou krytých lázní se saunou. Je zde plánována také vodoléčba a úpravna vody pro letní bazén.

1971: Intenzivně pokračovala družstevní výstavba u jižního okraje hřbitova, která změnila urbanistický vzhled této části města.

1971: K 31. prosinci má Blansko 12 312 obyvatel.

1972: Pokračovalo se s bouráním domů na Dukelské (dnešní Rožmitálově) ulici. Byl zbourán dům Dukelská 115, kde se narodil v roce 1851 Karel Jaroslav Maška (v místech dnešní prodejny Albert na Rožmitálově ulici).

1972: Započato s výstavbou obchodního střediska Centrum Blansko (na dnešní Rožmitálově ulici). Do užívání bylo předáno v roce 1976.

1972: V lednu do užívání předána stavba zimního stadionu s umělou ledovou plochou (stavba byla zahájena v lednu 1970). Hodnota díla byla 4 700 000 Kčs, skutečné náklady 4 300 000 Kčs.

1972: V dubnu v akci Z započato se stavbou nové smuteční obřadní síně. Do provozu byla předána v roce 1974.

1972: V polovině roku předána do užívání výšková administrativní budova (výškáč) Blanska. Do přízemí se přestěhovala Česká státní spořitelna, kadeřnictví komunálních služeb Lybar a vzorková prodejna Univy. Vchod do těchto prostor byl z Wanklova náměstí. Deset podlaží budovy využívají úřady a organizace.

1972: Ze sdružených finančních prostředků dokončena a předána do užívání VII. MŠ na Marxově ulici (nyní Rodkovského).

1972: Do užívání předány tři jedenáctipodlažní výškové domy Blansko – Sever I na ulici Bezručově.

1972: Rychlým tempem pokračovala výstavba rodinných domů pod hřbitovem a v okolí Sanatorky.

1972: Započato s budováním silnice od blanenské tiskárny (dnes Elektroodbyt, Vodní 5) směrem k Dolní Lhotě. Všechny objekty na této trase byly zbourány.

1972: 7. října slavnostně otevřena moštárna a pálenice ve Sloupečníku.

1972: Zahájena úprava ústředního náměstí Vítězného února (dokončeno v roce 1974, dnešní náměstí Republiky). Definitivní podobu doznalo po výstavbě hotelu Dukla v roce 1981.

náměstí Republiky 70. léta

1972: Rekonstruována a rozšířena budova lesní správy na stylovou restauraci Myslivna v oblasti retenční nádrže Horní Palava.

1974: Otevřen obchodní dům Družba v severní části náměstí Svoboda.

1974: Do provozu uvedena nová samoobsluha s potravinami na ulici Čelakovského (dnes bytový dům Mánesova 1722/20).

1975: Pro 90 dětí otevřena VIII. MŠ na Dvorské ulici (Sever II).

1976: 15. října uvedeny do provozu kryté lázně. Jako první lázně v Československu jsou vybaveny zvedacím hydraulickým dnem.

stavba OD Centrum

1977: Vybudována prodejna potravin a stánku zeleniny v sídlišti Podlesí.

1977: Veřejnosti předán do užívání dům služeb na Seifertově ulici – fotoslužba, holičství, kadeřnictví, rychločistírna a ředitelství OPKS.

1977: Dokončena rekonstrukce zámecké Sýpky (restaurace a vinárna).

1977: Zahájena výstavba hotelu Dukla na nám. Vítězného února (nyní nám. Republiky).

1977: Dochází k bourání domů na dnešní Seifertově ulici (dnes Finanční úřad a Okresní státní zastupitelství). Do roku 1988 zde probíhá nová výstavba Okresní vojenské správy a zařízení ONV pro civilní obranu.

1978: Zahájena první etapa svépomocné výstavby sídliště Zborovce.

1978: X. MŠ (závodu Metra Blansko) byla otevřena na ulici Sladkovského.

1978: Otevřena nová prodejna potravin na Starém Blansku – Alšova ulice.

1978: Na ulici Čelakovského otevřena nová cukrárna a kavárna Severka.

1979: Na Údolní ulici otevřena XI. MŠ (závodní MŠ ČKD)

1979: V září jsou v sídlišti Sever II na Dvorské ulici otevřeny dětské jesle pro 35 dětí.

1979: Adaptací podzámčí získává nové prostory Lidová škola umění.

1980: Na sídlišti Sever III otevřena XV. MŠ na Dvorské ulici.

1982: Do užívání předána Základní škola na Salmově ulici. V roce 1987 je dokončena přístavba pavilonu nových učeben.

1982: Otevřena prodejna potravin Bios na ulici Leoše Janáčka.

1982: V severní části na Bezručově ulici postavena prodejna masa a potravin (dnes Reprocentrum, a. s., Blansko).

1984: Veřejnosti předáno do užívání nákupní a stravovací středisko Sever na Dvorské ulici.

1984: Do provozu uvedena nová moštárna za hřbitovem.

1985: Otevřena nemocnice  s lůžkovými odděleními.  Do té doby lidem z města a okolí sloužila jen poliklinika.

1985: Do provozu uvedena nová kuželna se šesti drahami Spartaku ČKD Blansko.

1985: V akci Z bylo započato s výstavbou Klubu důchodců na nároží ulic Bezručova a Dvorská.

1987: Započala výstavba prvních 416 panelových bytů sídliště Písečná.

Použitá literatura:

Kronika města Blanska 1970–1979

Zpravodaj města Blanska 2005, Pavel Košťál, Lenka Likavčanová: Významné události v životě města Blanska v letech 1905–2005

KOŠŤÁL. P.; LIKAVČANOVÁ. L.; GRUNDA. B.; BRYCHTOVÁ. J.: Blansko v letech 1945–1990. Muzeum Blansko, 2004, 283 s.

Pavel Svoboda
Galerie a antikvariát Jonáš Blansko