Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci: vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko

10. dubna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1567×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru komunální údržby Městského úřadu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání

Další požadované předpoklady:

 • organizační schopnosti
 • umění jednat s lidmi (velmi dobré komunikační schopnosti)
 • praxe ve vedoucí funkci výhodou
 • orientace v ekonomické agendě územních samosprávných celků
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
 • znalost zákona o obcích
 • znalost práce na PC
 • praxe ve veřejné správě vítána
 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.06.2017 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
09.05.2017

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • stručná koncepce vedení odboru komunální údržby
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „KOM – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

odbor kancelář tajemníka