Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výsledky zápisu do mateřských škol jsou letos více než uspokojivé

1. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1213×

V úterý 2. května 2017 proběhl na všech sedmi mateřských školách, zřizovaných městem Blanskem, sběr žádostí o zařazení dětí do systému předškolního vzdělávání (tzv. zápis). Novinkou letošních zápisů byla zásada tzv. spádovosti jednotlivých mateřských škol. Výsledky zápisu potvrzují, že rozdělení města do sedmi spádových obvodů bylo provedeno účelně a efektivně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Pro všechny zájemce o umístění čtyřletého a staršího dítěte do mateřské školy bylo v rámci zápisu díky spádovosti zajištěno přijetí. Děti tříleté se podařilo do spádových škol umístit v 97 % případů,“ uvedl místostarosta Jiří Crha, který upřesnil, že nedosažení plného přijetí v této kategorii bylo způsobeno poptávkou po specializované logopedické péči v případě Mateřské školy na Divišově ulici.

„Díky funkční spádovosti navíc byly do mateřských škol přijaty i značné počty dětí, které věku tří let dovrší až v období od 1. září 2017 do 31. prosince 2017. V této kategorii byla úspěšnost přijetí do spádové školy 78%, což je v rámci republiky značný nadstandard úspěšnosti,“ doplnil Crha, podle kterého se uvedených čísel podařilo dosáhnout také díky faktu, že žádná z mateřských škol nepřijala dítě s trvalým pobytem mimo území města.

„Myslím, že s výsledky letošního zápisu můžeme být spokojeni, vážnější problémy nenastaly, kromě případů, kdy jsou rodiče nuceni řešit umístění mladšího dítěte do spádové školky, zatímco starší sourozenec navštěvuje školku jinou. Věřím, že se nakonec všem ve spolupráci s vedením jednotlivých předškolních zařízení podaří najít co nejvhodnější řešení,“ dodal blanenský místostarosta.

zapis-do-ms-70024-0_550.jpg
Během zápisu do mateřské školy na Rodkovského ulici. Foto: J. Franchi

„Uvedené výsledky zápisu jednoznačně potvrzují správně nastavenou školskou politiku ve městě, kdy vedení města včas reagovalo na vzrůstající poptávku po místech v mateřských školách a v posledních osmi letech investičními akcemi opakovaně navyšovalo kapacitu mateřských škol,“ je přesvědčena Petra Skotáková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, která rovněž zdůraznila, že díky kvalitě a profesionalitě pedagogického sboru jednotlivých mateřských škol se dlouhodobě ve městě daří provozovat třídy s vyšší než běžnou naplněností.

„Ačkoli z analýzy dat zápisu vyplývá, že blanenská veřejnost poptává také umístění dvouletých dětí, které věku tří let dosáhnou až v průběhu roku 2018, čímž je negativně zkreslena celková úspěšnost přijetí, je potřeba korektně říct, že český školský systém není v současné době adekvátně na hromadné přijímání takto malých dětí do mateřských škol připraven,“ připouští Skotáková.

zapis-do-ms-20766-0_550.jpg
Mateřskou školu na Rodkovského ulici v době zápisu navštívil místostarosta Jiří Crha. Foto: J. Franchi

Většina zákonných zástupců, kteří 2. května podali žádost o přijetí jejich dítěte ke vzdělávání do některé z blanenských pro ně spádových mateřských škol, obdrží kladné rozhodnutí o výsledku správního řízení na přelomu května a června.

Protože však i přes zavedení spádovosti jednotlivých škol někteří rodiče volili možnost podání žádosti o přijetí jejich dítěte také do jiné než spádové mateřské školy, je možné, že v průběhu letních měsíců dojde k dílčím změnám v počtu přijímaných dětí z jednotlivých věkových kategorií, neboť v celkem třiatřiceti případech bylo na některou z mateřských škol přijato dítě ze spádového obvodu jiné blanenské mateřské školy.

„Z výsledků zápisu není zřejmé, zda zákonní zástupci těchto dětí podali přihlášku k přijetí také na pro ně spádovou mateřskou školu, a tudíž tyto děti byly přijaty do více mateřských škol. Konečné počty o nově nastoupivších dětech do mateřských škol od školního roku 2017/2018 tak budeme mít k dispozici až ve 2. polovině září. Předpokládáme však, že případné změny budou spíše v rovině statistické odchylky,“ dodala vedoucí odboru školství na závěr.

Počet dětí cizích státních příslušníků u zápisu činil celkem 31. Nejpočetněji byla zastoupena příslušnost mongolská, okrajově potom slovenská, ruská, ukrajinská a vietnamská.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918