Město Blansko vyhlásilo dočasný zákaz vstupů do lesů

1. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 4505×

Rada města Blanska vydala na svém 68. zasedání, konaném 31. října, nařízení, kterým vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, a to v důsledku kalamity, která nastala po vichřici ve dnech 28. a 29. října 2017. Nařízení platí do 30. listopadu 2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Tímto nařízením se dočasně zakazuje vstup do lesů ve vlastnictví a správě společnosti Lesy města Brna, a. s., a Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, na pozemky postižené vichřicí spojenou s deštěm v katastrálních územích Adamov, Blansko, Černá Hora, Dolní Lhota, Habrůvka, Hořice u Blanska, Jedovnice, Klepačov, Křtiny, Lažany, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska, Olomučany, Rudice u Blanska, Svatá Kateřina a Šebrov.

V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy i stromy s narušenými kořeny, které stále hrozí svým pádem, a je ohrožena celková stabilita lesních porostů. Po živelní pohromě nelze lesními porosty bezpečně procházet. Jde tedy o opatření vydávané z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů.

Dočasný zákaz vstupu se nevztahuje na vlastníky a správce pozemků ve jmenovaných katastrálních územích, kteří mohou vstupovat na lesní pozemky za účelem provádění hospodářské činnosti.

Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy (např. hasičský záchranný sbor, Policie ČR apod.).

Vlastníci a správci lesů ve jmenovaných katastrálních územích s odkazem na toto nařízení zřetelně označí kalamitou poškozené lesní porosty zákazem vstupu (zejména na začátku lesních a turistických cest) a po uplynutí doby zákazu označení odstraní.

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jeho vyhlášení (1. listopad 2017) a platí do 30. listopadu 2017.

Hranice kalamity

Mapa společnosti Lesy města Brna, a. s., s vyznačením hranic, kde je nyní zakázán vstup do lesa, šrafovaně
jsou vyznačena místa, kde hrozí největší nebezpečí.

red