Čtyřleté volební období se chýlí ke konci. Blanenští radní bilancují (IV. část)

27. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1356×

Tématu, do jaké míry se podařilo, či nepodařilo vyplnit Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2014–2018, se věnujeme celkem ve čtyřech samostatných článcích. Díl čtvrtý: Rozvoj města, hospodaření města, doprava a infrastruktura.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rozvoj města

Podpora naplňování Strategického plánu rozvoje města a jeho pravidelná aktualizace

Strategický plán rozvoje města na léta 2013–2023 je základním strategickým dokumentem města. Každým rokem dochází ke konci měsíce dubna k monitoringu jeho naplňování s tím, že výsledná zpráva se předkládá zastupitelům na jejich červnovém zasedání. K záměrům, cílům a projektům, obsaženým v tomto dokumentu, se také pravidelně přihlíží při sestavování rozpočtu města nebo plánu investic. Další aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blanska proběhne k 1. lednu 2019.

Odstranění hotelu Dukla a úprava nově vzniklého prostoru na náměstí Republiky

Práce, v souvislosti s odstraněním zchátralého objektu bývalého hotelu, započaly v roce 2015 a dokončeny byly o rok později. Blanenští poté přistoupili k realizaci parku pro aktivní odpočinek podle návrhu architekta Habiny. Odpočinková zóna v centru města slouží svému účelu od loňska. Součástí projektu byla původně i kavárna. K její realizaci dosud nedošlo.

Revitalizace podzámčí a řešení propojení náměstí Svobody se zámkem

Byl vypracován projekt na zřízení komunikačního koridoru s terasovým schodištěm přes bývalou tržnici vedle pivnice Pohádka. Aktuálně město hledá investora pro rekonstrukci objektu bývalé hasičky a přilehlého okolí. V současné době také probíhá revitalizace Základní umělecké školy. Nová fasáda dodá budově ZUŠ Blansko zasloužený důstojný vzhled ještě do začátku nového školního roku.

podzamci-67875-0_550.jpgOd prodeje bývalé hasičky si Blanenští slibují oživení středu města jak z pohledu urbanistického, tak i z hlediska rozšíření nabídky služeb. Foto: J. Franchi

Hospodaření města

Efektivní hospodaření s důrazem na optimálnost vynakládaných prostředků

Finanční prostředky město vynakládá výhradně na rozpočtem schválené výdaje. Úvěry pak využívá pouze na mimořádné akce, například na předfinancování investičních akcí pořizovaných z dotací. Informace o hospodaření města mají kromě radních průběžně k dispozici také zastupitelé a členové finančního výboru. Třetím rokem také mohou občané sledovat hospodaření města interaktivně na jeho webových stránkách. Veřejně přístupný je tak nejen „rozklikávací“ rozpočet města, ale i investiční mapa s nejvýznamnějšími investičními akcemi ve městě nebo přehled schválených smluv.

Udržení vyrovnaných rozpočtů města a maximální využití dotačních titulů

Město vždy sestavuje vyrovnaný rozpočet, k čemuž používá i finanční prostředky z předchozích let. Dotace tvoří zhruba dvacet procent příjmů města, pocházejí z Jihomoravského kraje nebo z jednotlivých ministerstev. V období 2015–2017 činily přijaté dotace 143 milionů korun. Nejvýznamnější z nich byly především ty, které se týkaly snížení energetické náročnosti budov základních škol a školek nebo budování nových cyklostezek.

Spolupráce s částmi města s ohledem na jejich vyvážený rozvoj

Části města předávají každoročně prostřednictvím svých občanských aktivů požadavky na větší údržbové a investiční akce. Vybrané záměry jsou pak zahrnuty do městského rozpočtu. Z nejvýznamnějších investičních akcí, které byly v částech města Blanska realizovány, lze jmenovat například rekonstrukci klepačovské komunikace Na Milíři, vybudování dětského hřiště v Dolní Lhotě, postupnou opravu komunikace Olešná–Hořice, rekonstrukci vozovky na Familiích v Horní Lhotě nebo dokončení průtahu obcí Lažánky. Město se rovněž nemalou měrou zasloužilo o rekonstrukci serpentin z Blanska na Klepačov. Nedostatek vody v této části města vyřešilo vybudování nového vodojemu Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí.

vodojem-na-klepacove-14863-0_550.jpg
Trubkový vodojem o celkové kapacitě dvě stě kubíků vody vyřešil optimalizaci tlakových poměrů na Klepačově. Díky větší akumulaci vody si tak na nedostatek vody nemohou stěžovat ani místní hasiči. Foto: S. Mrázek

Podpora při řešení vlastnických práv k Domu zahrádkářů

Zastupitelstvo města Blanska schválilo poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1,5 milionu korun Základní organizaci českého zahrádkářského svazu Blansko na nákup Domu zahrádkářů se splatností dvaceti let. Blanenští zahrádkáři se tak stali výhradním vlastníkem objektu s jistotou zajištění jeho stávající funkce.

Doprava a infrastruktura

Projekční a pozemková příprava přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko

Město Blansko uzavřelo s Jihomoravským krajem Memorandum o spolupráci ohledně realizace přemostění. Blanenští se v něm zavazují vykoupit pozemky pro stavbu, v současné době zbývají pouze dva. Plánují také dobudovat místní komunikace a zeleň. Ještě letos město předloží projektovou dokumentaci, hradit ji však bude jen z padesáti procent. Realizace tohoto dlouhodobého záměru usnadní život nejen podnikatelům v průmyslové zóně na Starém Blansku, podstatná bude především lepší dostupnost jednotlivým složkám Integrovaného záchranného systému.

Vyhodnocení systému centrálního zásobování teplem (CZT)

Technologii soustavy CZT město Blansko odkoupilo v roce 2017. Tímto krokem dosáhlo snížení ceny tepla za GJ, a to i zpětně za rok 2017. Letos město intenzivně připravuje převzetí provozování soustavy CZT na městskou společnost Služby Blansko, s. r. o. Jmenovaná společnost bude postupně uzavírat nové smlouvy s odběrateli tepla, které jsou zpracovány dle vzorových smluv Energetického regulačního úřadu. Cena za dodávku tepelné energie tak bude nově stanovena jako jednosložková. To zjednoduší orientaci ve spotřebě a platbách všem odběratelům.

Rekonstrukce silnice II/374 Svitavská – průtah městem

V rámci realizace hlavního průtahu městem v letech 2015–2016 došlo k vybudování nového kruhového objezdu na křížení ulici Nádražní a Svitavské. Kromě toho byla provedena i kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, v celém rozsahu zde byly zřízeny také nasvětlené přechody a místa pro přecházení.

Podpora vzniku nových parkovišť a rozšíření stávajících parkovacích míst

Sto třicet osm nových parkovacích míst nabízí od roku 2016 nové parkoviště nad budovou Nemocnice Blansko. Na jeho stavbu přispěl Jihomoravský kraj. Ještě o dva roky dříve bylo předáno k užívání parkoviště u vlakového nádraží. Kapacitně pojme dvě stě osm automobilů. Využívají ho především řidiči z okolních obcí dojíždějící za prací do Brna. Další parkovací místa se budují většinou v rámci ostatních akcí, například při regeneraci sídlišť.

parkoviste-u-vlakoveho-nadrazi-86792-0_550.jpg
Vytíženost oblíbeného parkoviště u vlakového nádraží nově sleduje informační systém pro chytrá P + R parkoviště. Foto: J. Franchi

Podpora modernizace autobusového nádraží

Akciová společnost ČAD Blansko buduje díky dotaci moderní autobusový terminál s šestnácti zastřešenými odjezdovými stanovišti, který bude každým dnem předán cestujícím do užívání. Od modernizace zastaralého nádraží si jeho vlastník slibuje, kromě navýšení komfortu pro cestující i vlastní zaměstnance, také zhruba desetiprocentní nárůst odbavovaných pasažérů. Společnost má od počátku tohoto záměru plnou a dlouhodobou podporu ze strany vedení města.

Pokračování v opravách silnic a chodníků

V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na tříleté rámcové smlouvy na opravy chodníků a komunikací. K větším investičním akcím v této oblasti patří například i zrealizovaná rekonstrukce křižovatky Sušilova – Jasanová – Čapkova včetně osvětlení přechodů. V koordinaci s VAS Boskovice a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a oncí byla také opravena i komunikace v Havlíčkově ulici. Jen za rok 2017 se v Blansku opravily zhruba tři kilometry chodníků. Původní dlážděné chodníky jsou postupně nahrazovány moderní zámkovou dlažbou, a to v koordinaci s prováděnými rekonstrukcemi plynu.

Naším přáním je, aby každému z vás byly uvedené kroky ku prospěchu, a abyste přes existenci projektů, na něž se ještě nedostalo, nezapomínali na ty, které vám již nyní zlepšují každodenní život. Věříme, že Blansko je stále se rozvíjejícím městem, které postupně mění svůj vzhled k lepšímu a přináší svým obyvatelům stále větší komfort v možnostech bydlení nebo v dopravě za každodenními povinnostmi či za odpočinkem.

Rada města Blanska