Přezkum hospodaření města provedla auditorská firma

9. července 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1425×

Přezkoumání hospodaření města proběhlo ve dvou etapách, dílčí přezkoumání proběhlo na podzim loňského roku, letos na jaře pak přišlo na řadu závěrečné přezkoumání hospodaření.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Při přezkoumání se prověřovaly skutečnosti týkající se ročního hospodaření města, především soulad plnění příjmů a čerpání výdajů se schváleným rozpočtem, náklady a výnosy podnikatelské činnosti, stav pohledávek a závazků a v neposlední řadě také správnost účetnictví města,“ uvedla vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Předmětem přezkoumání byl rovněž postup při zadávání a realizaci veřejných zakázek či nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města, a to zejména s ohledem na dodržování příslušných právních předpisů. Bylo také prověřeno zastavování movitých a nemovitých věcí, zřizování věcných břemen i ručení za závazky cizích osob. Kontrolou prošlo i dodržení účelu přijatých a poskytnutých dotací a na tvorbu a použití fondů.

„Úkolem přezkumu je rovněž ověřit finanční operace týkající se cizích zdrojů, například úvěrů a jiných dlouhodobých závazků a návazně prověřit celkovou zadluženost města,“ dodala Skoupá.

Také v letošním roce dopadlo hodnocení velmi dobře. Závěrem zprávy o výsledku přezkoumání je vyjádření, že při přezkoumání hospodaření města Blanska za rok 2017 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Závěrečný účet města za rok 2017, jehož součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření, byl projednán na 19. zasedání zastupitelstva města dne 26. června 2018.

red