Komunální volby v Blansku 2018 – jak správně vyplnit a odevzdat hlas

14. září 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2397×

Komunální volby proběhnou v Blansku v pátek 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 od 8:00 h do 14:00 hodin. Hlasovací lístek dostane každý volič domů nejpozději 3 dny před konáním voleb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb ve městě Blansko přihlášen k trvalému pobytu. Dále i státní občan členského státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Tento občan však musí být zapsán v Dodatku k výpisu ze stálého seznamu voličů, kam jej městský úřad zapíše na základě jeho žádosti.

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

Volič se ve volební místnosti musí prokázat průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), obdrží úřední obálku a do ní v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží svůj hlasovací lístek. Obálku s lístkem pak vhodí do volební schránky. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do tohoto výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

V Blansku kandiduje 10 volebních stran. Devět z nich s 25 kandidáty a desátá s jedním kandidátem. Hlasovací lístek je jeden společný pro všechny volební strany a je oboustranný.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V Blansku má tedy volič k dispozici 25 hlasů.

Úpravy hlasovacího lístku (způsob hlasování):

  1. na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Tím volič hlasuje pro všechny kandidáty označené volební strany,

  2. na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Zároveň může označit u ostatních volebních stran v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále kandidáty označené volební strany, do počtu 25 členů zastupitelstva v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. (Například označím volební stranu s 25 kandidáty a současně 5 jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. Zvolil jsem tím 5 jednotlivých kandidátů z ostatních volebních stran a prvních 20 kandidátů z označené volební strany),

  3. na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (nejvýše však 25 kandidátů).

Průběh sčítání výsledků komunálních voleb je možné sledovat na www.volby.cz.