Výběrové řízení na funkci: administrativní pracovník

17. května 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 2484×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci administrativní pracovník v odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadované předpoklady:

 • orientace v právních předpisech z oblasti administrativně – správní agendy a živnostenského podnikání, zejména:

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 259/2012., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 • znalost práce na PC (Excel, Word, Internet)

 • schopnost zapracování v různých softwarech IS

 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • praxe ve veřejné správě vítána (spisová služba)

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup k 01.07.2019, nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., a předpisy souvisejícími, platová třída 7

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 03.06.2019

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „ObŽÚ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter