Dotační programy z oblasti kultury a zájmové činnosti a z oblasti sportu pro rok 2020

8. října 2019, tiskové zprávy, přečteno: 2304×

Rada města na své 20. schůzi konané dne 8.10.2019 schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 z oblasti kultury a zájmové činnosti a z oblasti sportu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rada města na své 20. schůzi konané dne 8.10.2019 schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 z oblasti kultury a zájmové činnosti a z oblasti sportu.

V souladu s aktualizovanou verzí koncepčních dokumentů schválenou na zářijovém zasedání zastupitelstva města dochází pro rok 2020 k částečným změnám dotačních podmínek a pravidel. Doporučuje proto všem žadatelům podrobně se s textem dotačních programů seznámit.

Úplné znění dotačních programů je dostupné online na webových stránkách města – https://www.blansko.cz/samosprava/dotace, kde je také umístěn odkaz na interaktivní formuláře žádosti. Podání elektronické žádosti je pro žadatele nově povinné.

Přehled nejdůležitějších změn:

Dotační program Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2020

  • pro oba pilíře jsou stanoveny minimální výše dotace, o které je možné žádat;

  • v rámci 1. pilíře jsou oprávněnými žadateli výhradně subjekty se sídlem na území města;

  •    v rámci 2. pilíře je možné nově podat maximálně 3 žádosti. Je upravena definice cyklu akcí a související bodové ohodnocení,


Dotační program Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2020

  • je stanovena minimální výše dotace, o kterou je možno žádat

  • oprávněnými žadateli ve 2. a 3. složce jsou nově pouze právnické osoby (zapsané spolky nebo jiné neziskové organizace) se sídlem na území města Blanska;

  • sportovní subjekty pracující výhradně s cílovou skupinou mladší 18 let budou do dotačního systému zařazeni pouze v případě, že již zajišťují nebo jsou organizačně schopni zajišťovat kontinuální přípravu mladých sportovců napříč různými věkovými dětskými a mládežnickými kategoriemi do doby, než tito v rámci daného sportovního odvětví dospějí do kategorie dospělých sportujících nebo dovrší alespoň 15 let věku;

  • v případě věkově smíšených sportovních subjektů, které nesplní podmínky pro získání dotace na dospělé sportovce, bude podpora poskytnuta pouze těm sportovním subjektům, které mají v členské základně alespoň 5 dětí;

  • v případě sportovců mladších 18 let jsou do vzorce pro výpočet nároku na dotaci zahrnuti pouze sportovci od 4 let věku včetně;Žádosti o dotace je možné podávat od 9.10.2019 nejpozději do 4.11.2019 do 09:00 hodin. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

   vložil: Kryštof Severa, redaktor