Radní schválili změny ve struktuře městského úřadu. Úředníků ubude, Blansko tím ušetří přes milion korun ročně

20. května 2020, tiskové zprávy, přečteno: 2765×

Struktura Městského úřadu Blansko se změní. Balíček organizačních změn schválila Rada města Blanska na svém včerejším zasedání. Díky nim dojde od 1. srpna 2020 k organizačnímu propojení dosavadních oddělení či odborů, jejichž práce je provázaná. Fungování úřadu se tím zefektivní, město navíc ušetří tři funkční místa, úspora na platech bude přes jeden milion korun ročně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Část změn reaguje na věci, které jsme museli řešit v době nouzového stavu. Při řešení dopadů mimořádných vládních opatření jsme potřebovali organizačně propojit zejména krizové řízení s odborem hospodářské správy, koordinovat zaměstnance obou odborů, nákup materiálu, rozvoz a distribuci pomůcek a další činnosti. Ostatní změny souvisejí s dlouhodobějším plánem racionalizovat chod úřadu a správu majetku města. Časově jsme změny spojili do jednoho balíčku. S ohledem na možný pandemický vývoj chceme být připraveni na případné další mimořádné situace," vysvětlil starosta města Jiří Crha.

Změny, které po jednání s vedoucími odborů i vedením města navrhl tajemník Městského úřadu Blansko, budou účinné od 1. srpna 2020. „Kromě celé řady pozitivních efektů spojených s organizačními změnami dojde k celkové úspoře tří funkčních míst a finanční úspoře přes 1 milion korun ročně,“ doplnil tajemník MěÚ Blansko Josef Kupčík.

Organizační změny se dotknou hned několika současných odborů, rozdělit je lze do čtyř oblastí:

  1. Ruší se odbor kanceláře tajemníka – úsek krizového řízení se stane novým oddělením pod odborem hospodářské správy. Toto oddělení bude i nadále zajišťovat také organizaci vzdělávání zaměstnanců a agendu GDPR. Právní a personální oddělení bude samostatným oddělením s přímou vazbou na tajemníka, který odpovídá za personální agendu úřadu. Oddělení propagace a cestovního ruchu se stane součásti nově vznikajícího odboru vnějších vztahů. Tímto opatřením dojde k úspoře 1 funkčního místa vedoucího odboru a k vytvoření 1 funkčního místa vedoucího oddělení krizového řízení.
  2. Vznikne odbor vnějších vztahů (OVV) – spojením současného tiskového oddělení a oddělení propagace a cestovního ruchu. Oba úseky dosud zajišťují propagaci města a vnější komunikaci, ať už s občany města, novináři či turisty, spolupracují na úpravách webových stránek, předávání informací o akcích města atp. Už nyní probíhá úzká spolupráce mezi těmito úseky, propojit je personálně i organizačně se jeví jako žádoucí. V novém odboru vznikne tiskový úsek posílený o jedno funkční místo, což souvisí se zvýšeným zájmem veřejnosti o přímou komunikaci, důrazem na kvalitu a rozsah poskytovaných informací a potřebou posílení online komunikace města včetně využívání nově zavedeného Mobilního rozhlasu. Tiskový úsek bude řízený vedoucím odboru, který bude zároveň tiskovým mluvčím. Tímto opatřením dojde k vytvoření jednoho funkčního místa (tiskový referent).
  3. Ruší se oddělení živnostenské kontroly v odboru obecní živnostenský úřad – vznikne úsek živnostenské kontroly přímo řízený vedoucím odboru, část kompetencí převezme vedoucí odboru. Počet kontrolních pracovníků bude odpovídat počtu pracovníků na podobných úřadech odpovídající velikosti. Tímto opatřením dojde k úspoře tří funkčních míst.
  4. Vznikne nový odbor správy a rozvoje města (SRM) – spojením tří současných odborů – odboru investičního a územního rozvoje (INV), odboru komunální údržby (KOM) a odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (ŠKOL). Všechny tři odbory zajišťují správu městského majetku a výkon stěžejních samosprávných úkolů města. Z důvodu dosavadní roztříštěnosti agend mezi uvedené odbory je narušována kontinuita plnění jednotlivých fází zadaného úkolu, mnohdy dochází ke zbytečným časovým či administrativním prodlevám. Cílem restrukturalizace a sdružení většiny samosprávných agend pod jeden odbor je dosažení racionalizace práce, úspora nákladů a časová optimalizace výkonu svěřených činností. Sloučení by mělo přinést také větší synchronizaci a koncepčnost investic a účelnější koordinaci harmonogramu příprav a realizace stavebních prací, v nichž bude město investorem. Výsledkem by měla být také lepší koordinace liniových staveb a s nimi souvisejících přípravných fází i vlastních realizací. Investice do školských, kulturních a sportovních nemovitostí z dlouhodobého hlediska tvoří největší podíl investic města. Odbory INV, KOM a ŠKOL tímto zanikají. Město vypíše nové výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru správy a rozvoje města (SRM). Současní vedoucí odborů se do něj mohou přihlásit. Součástí nového odboru bude oddělení investic, oddělení komunální údržby a pozemků a oddělení bytového a nebytového hospodářství a také oddělení školství, kultury a sportu. Všechna oddělení budou mít své odborné vedoucí, vedoucí nově vzniklého odboru správy a rozvoje města bude manažerem, který bude činnost jednotlivých oddělení koordinovat. Tímto opatřením dojde k úspoře dvou funkčních míst vedoucích odborů a vytvoření jednoho funkčního místa investičního referenta.

 

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter