Město hledá nového ředitele kulturního střediska

29. července 2020, volné pozice, přečteno: 2157×

Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitel/ka Kulturního střediska města Blanska (KSMB). Dosavadní ředitel Pavel Langr na funkci rezignoval ze zdravotních důvodů. Vedením KSMB je do doby nástupu nového ředitele pověřena Helena Kintrová. Zájemci o tento post mohou podávat přihlášky do 14. září 2020.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ka Kulturního střediska města Blanska.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • plná způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání a prokazatelné zkušenosti s organizováním kulturních akcí, nebo úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a min. 2 roky praxe v organizování kulturních akcí
 • výhodou praxe v řízení příspěvkové organizace

Další požadované předpoklady:

 • dobré komunikační a manažerské schopnosti, kultivované vyjadřování
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost cizích jazyků výhodou

Způsob, termín a místo nástupu: jmenování, nástup k 01.11.2020 nebo dle dohody, Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 240/1, Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:  do 14.09.2020 do 16:00 hodin

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, kontaktní email, datum a podpis
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • koncepce rozvoje kulturního a společenského života v Blansku (max. rozsah 5 normostran A4)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Jiří Crha, starosta                             

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter