Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí odboru životního prostředí

4. března 2021, volné pozice, přečteno: 1369×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí odboru životního prostředí. Uchazeči o tuto pozici mohou podávat písemné přihlášky do 29. března 2021.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • znalost zákona o obcích
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • orientace v zákonech č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • praxe ve vedoucí funkci
 • praxe ve veřejné správě min. 2 roky
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.07.2021 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 29.03.2021

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „ŽP vedoucí – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter