Těžba v lomu v Dolní Lhotě

vložil Blanenský občan » 24. 8. 2021, 18:23

Můžete se laskavě vyjádřit proč město povolilo těžbu v lomu v Dolní Lhotě a prodloužilo ji o dalších 20 let? A proč se v lomu staví další nové zařízení? Čí zájmy město hájí? Nás občanů nebo firmy, která tam podniká a chce na tom vydělat?


Pavla Komárková, 24. 8. 2021, 18:56

Vážený tazateli,

město Blansko žádnou těžbu nepovolilo. Vlastní pouze malou část pozemků v areálu lomu v Dolní Lhotě a vůbec není kompetentní k povolování aktivit v rámci těžební činnosti v lomu. Vyjadřovat se k činnosti v prostoru, kde probíhá hornická činnost (těžba, povolování staveb, BOZP atp.), může pouze Báňský úřad a okrajově krajský úřad. Právě ten letos povolil prodloužení doby pro těžební činnost až do roku 2040, povolil také vybudování nové technologické linky. K prodloužení termínu pro těžbu úřad přistoupil z důvodu nutnosti dokončení sanace a rekultivace vytěženého prostoru, která oproti předpokladům původního projektu vyžaduje delší čas, než bylo stanoveno v původním povolení.

Součástí likvidace dobývacího prostoru je totiž dotěžení veškerých vytěžitelných volných zásob slévárenských písků, přímo to vyžaduje Horní zákon. Nová technologická linka bude využívána k recyklaci právě takto vytěžených písků a také k recyklaci části materiálů na zavážení lomu, což požaduje nový Zákon o odpadech. Ani k umístění nové linky se město, potažmo blanenský stavební úřad, nevyjadřovalo, i toto je plně v kompetenci Báňského úřadu. Třídící linka má nicméně vlastní uzavřený oběh a speciální úpravnu, která minimalizuje znečištění okolí.

Zákonným účastníkem řízení, které další činnost v lomu v Dolní Lhotě řešilo, byla pouze firma Kalcit s. r. o. jako žadatel a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Další účastníci se mohou vyjadřovat pouze k dopadům těžební činnosti vně areálu a jeho okolí. Město Blansko tak je v této záležitosti oprávněno se vyjadřovat pouze coby vlastník příjezdové komunikace, k dílčím dopadům na životní prostředí (prašnost, hlučnost atp.) se může vyjadřovat také Krajská hygienická stanice Brno, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK i Městského úřadu Blansko, vyjadřovat se mohou také další vlastníci okolních pozemků.

Omezovat využívání příjezdové komunikace, jejímž je město vlastníkem, ale bez dalšího nelze. Jde o veřejnou komunikaci a město nemá zákonný důvod omezovat na ní průjezd vozidel, aby zabránilo příjezdu techniky do lomu, pokud to komunikace dovoluje. Stejně tak nemůže město omezovat podnikání jiných subjektů, pokud podnikají v rámci zákona a neporušují stanovené předpisy. Firma Kalcit, která s asi čtyřmi desítkami zaměstnanců patří mezi největší zaměstnavatele v Dolní Lhotě, musí splnit veškeré podmínky a závazná stanoviska předepsaná zákony i Báňským úřadem, a to včetně dodržení limitu emisí, hluku a podobně. Pokud to dělá, není důvod do její činnosti zasahovat.

Zájmy místních občanů se ale snažíme hájit. Město poté, co se na ně obrátili (dva) obyvatelé Dolní Lhoty, vyvolalo jednání všech dotčených odborů za účasti zástupců Báňského úřadu i vedení města, oslovilo také přímo společnost Kalcit s.r.o. Na jednání došlo k prověření a vysvětlení všech postupů i kompetencí jednotlivých zúčastněných. Se zástupci firmy Kalcit s.r.o. bylo dohodnuto, že bude nad rámec svých povinností kontrolovat při výjezdu vozidla přepravující jemné frakce, jestli mají náklad řádně zaplachtovaný. Tuto podmínku bude společnost uvádět i pro odběratele už v průvodní dokumentaci, aby nedocházelo za jízdy ke znečišťování okolí odletujícím pískem a prachem. Firma také bude provoz nákladních vozidel co nejvíce směřovat na provozní dobu od 6:00 do 14:30 hodin.

Město Blansko bude jako vlastník komunikace pro zvýšení bezpečnosti a zlepšení komfortu bydlení obyvatel Dolní Lhoty bydlících kolem silnice vedoucí z lomu jednat s Policií ČR o umístění trvalého dopravního značení omezujícího rychlost na 30 km/hod už od výjezdu z lomu (nyní je omezení pouze ve Školní ulici). Vedení města se také pokusí zařadit opravu povrchu komunikace vedoucí od lomu do rozpočtu na příští rok, aby vozidla projížděla lokalitou klidněji. Firma Kalcit s. r. o. je také připravena vést s místními další jednání a řešit jejich výhrady k těžební činnosti i negativní dopady těžby.    

Věříme, že jsme v této záležitosti učinili maximum. To, že s konkrétní činností část obyvatel nesouhlasí, neznamená, že je důvod tuto činnost omezovat. Podobně by se na město mohli začít obracet lidé žijící v blízkosti železniční trati, průmyslových podniků, autobusových zastávek atp., které provoz těchto zařízení obtěžuje.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h