Náplň práce oddělení investic

 • Věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města.
 • Realizuje veřejné zakázky odboru SRM podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Kompletně zabezpečuje proces přípravy a realizace investičních a stavebních akcí.
 • Podává jménem města žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení či obdobné dokumenty umožňující realizaci stavby a ostatní nutná povolení související s realizací projektů.
 • Zajišťuje opravy movitého a nemovitého majetku, včetně pozemních komunikací.
 • Koordinuje veškeré činnosti týkající se investic a územního rozvoje města s ostatními odbory úřadu, a to především ve vztahu na dotační politiku státu, kraje, Evropské unie apod.
 • Plní roli odborného poradce pro všechny odbory při zadávání veřejných zakázek.
 • Spravuje profil zadavatele města Blansko.
 • Zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.
 • Zajišťuje naplňování územního plánu města.
 • Podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci; zajišťuje archivaci schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města
 • Podílí se na pořízení a správě územně technických podkladů pro území města.
 • Zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních v případech, kdy je město Blansko účastníkem těchto řízení.
 • Vyřizuje příspěvky za rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansko.
 • Vyřizuje žádosti o výkupy a dary dopravní a technické infrastruktury převáděné do majetku města.
 • Spolupracuje se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na údržbě a rozvoji vodárenské a kanalizační infrastruktury na území města.
 • Zajišťuje kompletní hospodaření s pozemky v majetku města.
 • Řeší úplatné a bezúplatné převody majetku do i z vlastnictví města.
 • Řeší nájmy a výpůjčky pozemků
 • Řeší nájmy reklamních ploch v majetku města.
 • Rozhoduje o zřizování a rušení věcných břemen – služebností inženýrské sítě včetně přípravy a podpisu příslušných smluv, vede evidenci věcných břemen.
 • Zajišťuje podávání návrhů na vklad práv k pozemkům a zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.
 • Zajišťuje zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.
 • Vede evidenci pozemků v majetku města.
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu zejména na úseku agendy odboru SRM.
 • Připravuje podklady pro zařazování a vyřazování pozemků do majetku a z majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.
 • Zajišťuje běžnou údržbu komunikací v majetku města.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 09:14 h