Náplň práce oddělení investic

Věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města.

V případě stavebních prací realizuje zakázky vyžadující stavební povolení nebo ohlášení.

Realizuje veřejné zakázky odboru SRM podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Kompletně zabezpečuje proces přípravy a realizace investičních akcí:
a) zadává a vede tvorbu investičních projektů a projektové dokumentace, odpovídá za úplnost investiční dokumentace a racionalizaci finančních nákladů nutných pro realizaci investičních akcí,
b) zadává do rozpočtu města finanční požadavky na realizaci investičních akcí, administruje financování jednotlivých akcí a průběžnou kontrolu čerpání spravovaného rozpočtu,
c) podává jménem města žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení či obdobné dokumenty umožňující realizaci stavby a ostatní nutná povolení související s realizací projektů,
d) vykonává funkci zástupce stavebníka na stavbách a při plnění dalších dodávek,
e) odpovídá za úplnost, správnost a vhodnost smluvních podmínek a jejich naplňování,
f) zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb,
g) koordinuje činnost dodavatelů a dalších účastníků staveb,
h) dozoruje průběh stavebních prací,
i) zajišťuje všechny náležitosti spojené s uvedením staveb do provozu, odpovídá za zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, které jménem města přebírá,
j) dokončené investice předává na odbor FIN k zařazení do majetku města.

Zajišťuje opravy movitého a nemovitého majetku, včetně pozemních komunikací, a řeší odstranění vad v rámci reklamačního řízení investiční akce v záruční době.

Koordinuje veškeré činnosti týkající se investic a územního rozvoje města s ostatními odbory úřadu, a to především ve vztahu na dotační politiku státu, kraje, Evropské unie apod.

Plní roli odborného poradce pro všechny odbory při zadávání veřejných zakázek.

Spravuje profil zadavatele města Blansko.

Zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.

Zajišťuje naplňování územního plánu města.

Podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci; zajišťuje uložení schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města

Podílí se na pořízení a správě územně technických podkladů pro území města.

Zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních v případech, kdy je město Blansko účastníkem těchto řízení, vyjma specifikovaných správních řízení vůči třetím osobám, uvedených v náplni oddělení komunální údržby a pozemků a odboru ŽP.

Vyřizuje příspěvky za rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansko.

Vyřizuje žádosti o výkupy a dary dopravní a technické infrastruktury převáděné do majetku města.

Spolupracuje se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Zabezpečuje činnost komise pro investice a územní rozvoj.

            aktualizováno: 23. 7. 2020, 13:11 h