Technická infrastruktura

Průmyslová zóna je vybavena inženýrskými sítěmi realizovanými na základě vydaných stavebně-správních rozhodnutí a dle dokumentace ověřené v těchto řízeních.

Stavebně-správní řízení

  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PŘELOŽKA II/374
Investor: Město Blansko SÚS JMK a Město Blansko
Pravomocné ÚR: září 2002 říjen 2002
Pravomocné SP: březen 2003 červen 2003
Veřejná obchodní soutěž: prosinec 2002 únor 2003
Smlouva o dílo: duben 2003 květen 2003
Dodavatel: DIS spol. s r.o. Silnice Brno spol. s r.o.
Doba realizace: 8 měsíců 14 měsíců

 

Vydaná stavebně-správní rozhodnutí

Rozhodnutí MěÚ Blansko č. j. OŽP 179/03/Ba ze dne 18. 3. 2003 na objekty:

  • ochrana Březovského vodovodu
  • vodovody
  • dešťová kanalizace
  • splašková kanalizace

Stavební povolení MěÚ Blansko – Stavební úřad č. j. SÚ SR 42/2003 – 816/2003/Rg ze dne 19. 3. 2003 na stavby:

  • STL plynovod
  • kabelové vedení VN 22 kV
  • trafostanice 22/0,4 kV
  • venkovní osvětlení
  • přeložka stávající katodové ochrany VTL plynovodu
  • terénní a sadové úpravy

S přesným uložením jednotlivých sítí a jejich dimenzemi je možno se seznámit nahlédnutím do PD na odboru INV MěÚ Blansko.

            aktualizováno: 5. 10. 2021, 12:56 h