Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Průmyslová zóna Blansko-Vojánky – zásady smluvních vztahů

  • zákon o obcích, občanský zákoník, platná legislativa
  • investor bude smluvně zavázán využívat nemovitosti ke sjednanému účelu
  • investor bude smluvně zavázán k termínu zahájení stavebních prací a k termínu nabytí právní moci kolaudace stavby případně její části
  • převod vlastnictví k pozemkům na investora bude proveden po kolaudaci stavby

Úhrada plateb kupní ceny bude realizována následně:

  • 10% z celkové plochy max. však 1 mil. Kč do 30 dnů po podpisu budoucí kupní smlouvy,
  • doplatek do 50% kupní ceny z plochy pozemku vztahující se k příslušnému stavebnímu povolení (např. etapě) do 30 dnů po nabytí právní moci takového stavebního povolení (či obdobného práva)
  • doplatek do plné výše ceny jak celku, tak i etapy před podpisem kupní smlouvy celku /etapy

Uchazeč se zaváže (jedna z nezbytných podmínek), že převládající činnost - výroba v průmyslové zóně bude spadat do vymezení ekonomických činností v registru CZ-NACE 10 až 33.

Pro jednání s investory jsou pověřeni za město Blansko starosta Mgr. Ivo Polák (polak@blansko.cz) a místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha (crha@blansko.cz), tel. sekretariát starosty: 516 775 181.