Zásady smluvních vztahů

  • zákon o obcích, občanský zákoník, platná legislativa

  • investor bude smluvně zavázán využívat nemovitosti ke sjednanému účelu

  • investor bude smluvně zavázán k termínu zahájení stavebních prací a k termínu nabytí právní moci kolaudace stavby případně její části

  • převod vlastnictví k pozemkům na investora bude proveden po kolaudaci stavby

Úhrada plateb kupní ceny bude realizována následovně:

  • 10 % z ceny celkové plochy max. však 10 mil. Kč do 30 dnů po podpisu budoucí kupní smlouvy,

  • doplatek do 50 % kupní ceny z plochy pozemku vztahující se k příslušnému stavebnímu povolení (např. etapě) do 30 dnů po nabytí právní moci takového stavebního povolení (či obdobného práva)

  • doplatek do plné výše ceny jak celku, tak i etapy před podpisem kupní smlouvy celku/etapy

Uchazeč se zaváže (jedna z nezbytných podmínek), že převládající činnost bude v souladu s územním plánem města Blansko.

Pro jednání s investory jsou pověřeni za město Blansko Mgr. Ivo Polák (polak@blansko.cz) a Ing. Jiří Crha (crha@blansko.cz), tel. sekretariát starosty: 516 775 181.

            aktualizováno: 15. 12. 2021, 11:12 h