Podmínky převodu pozemků

Základní podmínky převodu pozemků v průmyslové zóně investorům

 1. Žadatel (investor), který pro svůj investiční záměr v rámci PZ Blansko žádá o podporu dle zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách, doloží městu Blansku sdělení o předložení jeho záměru určené organizaci (CzechInvest). Městu Blansku bude na vyžádání předložen tento investiční záměr v potřebném rozsahu.

 2. Žadatelé, kteří neuplatňují podporu dle odst. 1, předloží městu Blansku podnikatelský záměr.

 3. V záměru bude mj. uvedeno:

  1. jde-li o právnickou osobu platný výpis z obchodního rejstříku

  2. jde-li o fyzickou osobu jméno, místo podnikání, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo

  3. plánovanou výši investičních finančních prostředků a jejich účel použití (stavba, technologie...)

  4. předpokládaný počáteční a konečný stav zaměstnanců

  5. požadovanou plochu v m2 v členění na pozemky určené pro vybudování výrobního zařízení, skladovacích prostor, administrativu, příjezdové komunikace, zpevněné plochy, zeleň atp.

  6. harmonogram investiční akce v členění:

   • dokumentace pro územní rozhodnutí

   • dokumentace pro stavební povolení

   • zahájení stavby

   • kolaudace stavby

   • zahájení výroby nebo provozu

  7. prohlášení investora, že je seznámen se stavem vybudované technické infrastruktury v PZ a stavem průmyslové zóny ke dni podání nabídky

  8. cena pozemku min. 3.000 Kč / m2 (+ případná sazba DPH)

            aktualizováno: 15. 12. 2021, 11:10 h