Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Průmyslová zóna Blansko-Vojánky – podmínky převodu pozemků

Základní podmínky převodu pozemků v průmyslové zóně investorům

 1. Žadatel (investor), který pro svůj investiční záměr v rámci PZ Blansko žádá o podporu dle zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách doloží městu Blansku sdělení o předložení jeho záměru určené organizaci (CzechInvest). Městu Blansku bude na vyžádání předložen tento investiční záměr v potřebném rozsahu.
 2. Žadatelé, kteří neuplatňují podporu dle odst. 1 předloží městu Blansku podnikatelský záměr.
 3. V záměru bude mj. uvedeno:
  1. jde-li o právnickou osobu platný výpis z obchodního rejstříku
  2. jde-li o fyzickou osobu jméno, místo podnikání, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo
  3. plánovanou výši investičních finančních prostředků a jejich účel použití (stavba, technologie...)
  4. předpokládaný počáteční a konečný stav zaměstnanců a požadavky na jejich odbornou kvalifikaci
  5. požadovanou plochu v m2 v členění na pozemky určené pro vybudování výrobního zařízení, skladovacích prostor, administrativu, příjezdové komunikace, zpevněné plochy, zeleň atp.
  6. harmonogram investiční akce v členění:
   • dokumentace pro územní rozhodnutí
   • dokumentace pro stavební povolení
   • zahájení stavby
   • kolaudace stavby
   • zahájení výroby
  7. prohlášení investora, že je seznámen se stavem vybudované technické infrastruktury v PZ
  8. cena pozemku min. 420 Kč / m2