Fond rozvoje bydlení Města Blansko opět poskytne půjčky

12. ledna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3664×

Zastupitelstvo města Blanska vydalo přijetím usnesení č. 44 na 9. zasedání dne 15. 12. 2003 obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003. Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blanska“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických vlastností souvisejících staveb na území města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podmínky poskytnutí půjčky

Žadateli o půjčku z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které na území města Blanska vlastní budovy nebo části těchto budov trvale obývané nebo které budou k trvalému bydlení sloužit do 2 let od poskytnutí půjčky. Poskytnuté finanční prostředky musí být použity ve prospěch těchto budov ke schválenému účelu a uhrazeny dle smluvních podmínek.

Žadatel nemá peněžité závazky po splatnosti vůči městu.

Z fondu se mohou poskytovat půjčky na tyto účely a za uvedených podmínek:

P.č. Název/účel Lhůta splat. Úrok Horní hranice
1. Obnova (modernizace) střechy — krytina i konstrukce na dům starší 10 let Na 1 dům 5 let 5% 100 000,00 Kč
2. Výstavba bytu (bytů) rušící ploché střechy na 1 bytovou jednotku 5 let 5% 70 000,00 Kč
3. Výměna oken a venkovních dveří Na 1 bytovou jednotku 5 let 5% 35 000,00 Kč
4. Obnova fasády domu včetně oplechování Na 1 bytovou jednotku 5 let 5% 20 000,00 Kč
5. Modernizace a rekonstrukce vytápění bytové jednotky případně objektu (na ekologičtější medium) Na 1 bytovou jednotku 5 let 5% 25 000,00 Kč
6. Zateplení obvodového pláště na dům starší 10 let Na 1 bytovou jednotku 5 let 5% 35 000,00 Kč
7. Vybudování čistírny odpadních vod při nemožnosti napojení na kanalizaci Na 1 dům 5 let 5% 40 000,00 Kč
8. Vybudování přípojky na veřejnou kanalizaci Na 1 dům 5 let 5% 10 000,00 Kč
9. Obnova oplocení starší 15 let Na 1 dům 5 let 5% 20 000,00 Kč

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu a jedné bytové jednotky. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatel musí po ukončení stavby prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky, tak, aby byl poměr 50 % dodržen.

Půjčka nebude poskytnuta žadatelům, kteří získali půjčku z FRB v posledních dvou letech.

Půjčky lze čerpat pouze do konce roku, ve kterém byl žadatel vybrán. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami, počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou lze sjednat rychlejší splácení půjčky.

Zájemci o účelovou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku si mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko „Žádost o účelovou půjčku na opravy a modernizace bytového fondu“. Žádosti budou vydávány na podatelně MěÚ Blansko v termínu od 5. 1. 2004.

Vyplněné žádosti o půjčku musí být odevzdány na podatelnu MěÚ Blansko do 6. 2. 2004. Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska, navrhne pořadí poskytovaných půjček a doporučí zastupitelstvu města jejich odsouhlasení.

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně.

Petr Alexa
odbor finanční

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter