Základní informace k budování studní

16. ledna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4531×

V poslední době je stále větší zájem občanů o budování studní. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo, které má určitá specifika (vedle stavby též nakládání s vodami), je příslušný k povolování studní vodoprávní úřad — dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V případě správního obvodu města Blansko je to Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí — a to jak pro studny pro potřeby jednotlivých občanů pro individuální zásobování pitnou vodou, tak i pro studny pro podnikatele nebo ke komerčním účelům.

Povolení vodoprávního úřadu není třeba k průzkumným pracím, hydrogeologickým vrtům, pokud nejsou prováděny v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo v záplavových územích. Rovněž není třeba povolení k nakládání s vodami k čerpacím pokusům, pokud trvají méně než 5 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/sec.

Převést průzkumné práce na studnu lze potom na základě žádosti podané příslušného vodoprávního úřadu. Spolu s žádostí o stavbu vodního díla (§15 vodního zákona) je třeba požádat o povolení k nakládání s vodami — odběru podzemní vody, podle ustanovení §8 vodního zákona. Součástí žádosti o povolení k nakládání s vodami musí být dle vodního zákona vyjádření osoby s odbornou způsobilostí — hydrogeologa. Ve stavebním řízení potom vodoprávní úřad na základě doložených dokladů posoudí, zda je možné studnu povolit.

Odběr podzemní vody podléhá zpoplatnění — poplatky se platí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho zdroje větší než 6.000 m3 za kalendářní rok nebo větší než 500 m3 za měsíc. Těchto množství však jednotlivé domácnosti, pokud odebírají vodu pro vlastní potřebu, nedosahují.