Základní informace k budování studní

16. ledna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4334×

V poslední době je stále větší zájem občanů o budování studní. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo, které má určitá specifika (vedle stavby též nakládání s vodami), je příslušný k povolování studní vodoprávní úřad — dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V případě správního obvodu města Blansko je to Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí — a to jak pro studny pro potřeby jednotlivých občanů pro individuální zásobování pitnou vodou, tak i pro studny pro podnikatele nebo ke komerčním účelům.

Povolení vodoprávního úřadu není třeba k průzkumným pracím, hydrogeologickým vrtům, pokud nejsou prováděny v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo v záplavových územích. Rovněž není třeba povolení k nakládání s vodami k čerpacím pokusům, pokud trvají méně než 5 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/sec.

Převést průzkumné práce na studnu lze potom na základě žádosti podané příslušného vodoprávního úřadu. Spolu s žádostí o stavbu vodního díla (§15 vodního zákona) je třeba požádat o povolení k nakládání s vodami — odběru podzemní vody, podle ustanovení §8 vodního zákona. Součástí žádosti o povolení k nakládání s vodami musí být dle vodního zákona vyjádření osoby s odbornou způsobilostí — hydrogeologa. Ve stavebním řízení potom vodoprávní úřad na základě doložených dokladů posoudí, zda je možné studnu povolit.

Odběr podzemní vody podléhá zpoplatnění — poplatky se platí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho zdroje větší než 6.000 m3 za kalendářní rok nebo větší než 500 m3 za měsíc. Těchto množství však jednotlivé domácnosti, pokud odebírají vodu pro vlastní potřebu, nedosahují.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter