Podnikatelé nevyzvedávají zásilky určené do vlastních rukou

25. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5193×

Obecní živnostenský úřad Blansko stále častěji řeší případy, kdy podnikatelé — fyzické či právnické osoby — nepřebírají poštovní zásilky určené jim do vlastních rukou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle současné právní úpravy — dle § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů — je povinností podnikatele zajistit v místě podnikání, sídle a v místě organizační složky zapsané do obchodního rejstříku přijímání písemností. Pokud tuto povinnost podnikatel neplní, umožňuje živnostenský zákon uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.

Živnostenský úřad doručuje podnikatelům zásilky do vlastních rukou (zaslání vydaných živnostenských listů, rušení živnostenských listů, výzvy k doložení dokladů, správní řízení z důvodu porušení živnostenského zákona apod.).

Podle § 70 živnostenského zákona se podnikateli doručují písemnosti na adresu naposledy uvedenou živnostenskému úřadu jako adresa sídla nebo místa podnikání. Nebyl-li adresát, který je fyzickou nebo právnickou osobou zastižen (nebo na adrese právnické osoby nebyl zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn písemnost převzít), uloží se písemnost u živnostenského úřadu, v jehož obvodu je místo doručení, na poště nebo u orgánu obce a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. (Praxe OŽÚ Blansko je taková, že vyhotoví výzvu, kterou vyvěsí na úřední desce městského úřadu s tím, že písemnost je uložena u Obecního živnostenského úřadu Blansko). Nevyzvedne-li si fyzická nebo právnická osoba zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Pokud si tedy podnikatel nesplní svoji povinnost zajistit přijímání písemností a živnostenský úřad uplatní fikci doručení formou výzvy, nemůže podnikatel argumentovat tím, že zásilku neobdržel.

Upozorňujeme podnikatele, že přebírání poštovních zásilek od živnostenského úřadu je v jejich zájmu a mohou předejít různým nepříjemnostem a nedorozuměním ke kterým dojde z důvodu nepřevzetí a neseznámení se s obsahem zásilky.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter