Koryto Svitavy v Blansku projde protipovodňovými úpravami

19. února 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4826×

Mnozí z nás mají ještě v živé paměti povodňové události v roce 1997, kdy nám příroda připomněla, že vodní živel je něco, co člověka může postavit do situace naprosté bezmocnosti. Abychom do budoucna zmírnili povodňové nebezpečí, zahájilo Město Blansko jednání s Povodím Moravy o řešení protipovodňových opatření toku řeky Svitavy tak, aby byly co možná nejvíce eliminovány škody způsobené případnými povodněmi, které není možné s ohledem na globální oteplování ve střednědobém časovém horizontu vyloučit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na stavbu protipovodňové ochrany řeky Svitavy byl zpracován investiční záměr, který vyšel ze skutečnosti, že povodně v roce 1997 ukázaly na nutnost komplexního řešení ochrany přilehlé části města Blanska. Vzniklé škody průtokem cca Q20 (dvacetiletá voda) dosáhly v roce 1997 výše několika milionů Kč. Odhadované škody při průtoku stoleté vody přesahují 68 mil. Kč. V minulosti bylo zkoumáno celkem 7 variant, které by převedly průtok stoleté vody neškodným způsobem.

řeka Svitava
Řeka Svitava u koupaliště.
Foto: S. Mrázek

Na tomto místě je třeba si uvědomit, že ochrana Blanska proti stoleté vodě by vyžadovala investiční náklad cca 140 mil. Kč a vyvolané investice pro město Blansko se odhadly na dalších cca 200 mil. Kč. Jako prakticky a ekonomicky nejvhodnější variantou řešení protipovodňové ochrany se jeví varianta úprava koryta řeky Svitavy v Blansku, a to mezi jezy Paulinka a Salmovým v délce 2,375 km v kombinaci s řízeným rozlivem, tedy stavbou tzv. poldru na území mezi městem Rájec-Jestřebí a obcí Doubravice.

Teoreticky vzato, pokud by se podařilo realizovat obě stavby, tzn. upravit koryto řeky Svitavy v Blansku (odbahnění, rozšíření, prohloubení) a vybudovat poldr v Rájci, znamenalo by to, že se sníží průtoky povodní tak, aby transformovaná stoletá voda prošla již jako redukovaný průtok odpovídající kapacitě upraveného koryta v Blansku.

Takto navrhované komplexní řešení však narazilo na nesouhlas zastupitelů města Rájec-Jestřebí, které nesouhlasilo na svém zasedání v prosinci s vybudováním poldru. Přesto jednání s Povodím Moravy pokračovala dál a zdá se být pravděpodobné, že bude realizována část protipovodňové ochrany na území města Blanska. Ve skutečnosti by mělo být koryto řeky částečně rozšířeno, odbahněno, v některých místech se vyčistí i dno řeky.

Velký význam měla jednání s Unií pro řeku Moravu, která hájila ekologické zájmy a s Ekocentrem Ulita, které hájilo zájmy vlastníků pozemků tak, aby tyto organizace daly kladná stanoviska k dokumentaci pro řízení rozhodnutí.

V současné době se dokončuje dokumentace, která bude projednána v rámci územního rozhodnutí. Věřím, že veškeré přípravné a schvalovací práce budou probíhat tak, aby celá stavba mohla být v roce 2005 provedena předpokládaným nákladem cca 50 mil. Kč.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter