Občan a mimořádné situace – díl druhý: Právní rámec krizového řízení

19. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4126×

Chtěli bychom se pro tentokrát v našem seriálu zaměřit na poněkud suchopárné, ale důležité téma — právní úpravu krizového řízení v České republice. Řeč zákonů, vyhlášek a paragrafů bývá, pravda, někdy hodně strohá a těžko srozumitelná, nicméně bez pevného právního rámce by žádný systém krizového řízení vůbec nevznikl o jeho řádném fungování ani nemluvě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Základním pilířem všech právních norem v ČR, a tedy i norem vztahujících se ke krizovému řízení, je samozřejmě ústavní pořádek tvořený především Ústavou ČR (č. 1/1993 Sb., v platném znění) a Listinou základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., v platném znění). V mezích daných tímto ústavním pořádkem jsou potom Parlamentem přijímány další zákony.

Uveďme zde alespoň ty nejvýznamnější, vztahující se svým obsahem k mimořádným událostem.

  • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění
  • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR v platném znění
  • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném znění
  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění (tzv. krizový zákon)
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (vodní zákon)

O obsahu jednotlivých zákonů nejlépe vypovídají již samotné názvy. V našem seriálu se postupně setkáme s většinou z nich a na praktických příkladech si objasníme jejich úlohu v systému krizového řízení. Všechny tyto normy byly publikovány ve Sbírce zákonů a jsou občanům k dispozici i v elektronické podobě, např. na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz. Je ovšem nutné znovu zdůraznit, že náš přehled uvádí opravdu pouze ty nejvýznamnější právní předpisy, které se ke krizové problematice vážou, protože úplný výčet zákonných a podzákonných norem z této oblasti by vydal na několik stránek.

I z tohoto krátkého výčtu je ale patrné, že mnohé normy jsou z hlediska obsahu vzájemně systémově provázány a byly přijaty v reakci na první významné mimořádné situace v moderních dějinách naší země — ničivé povodně v letech 1997 a 1998. Ostatní prošly v posledních letech alespoň zásadní novelizací. Jde tedy o normy v zásadě kvalitní, jež však přesto musí neustále procházet další a další aktualizací.

Je to dáno tím, že moderní společnost se vyvíjí překotně a nová bezpečnostní rizika, která přináší život, budou vždy před námi o ten pomyslný „krok napřed“.

(příště: Integrovaný záchranný systém)

Mgr. Jiří Kučera
tajemník bezpečnostní rady Města Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter