Úbytek dětí ve školství přináší mnohé problémy

23. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5055×

Přesto, že podle statistických údajů křivka porodnosti mírně vzrůstá, úbytek dětí z předcházejících let se začíná projevovat. Ve školství. Dokladem pro nás budiž stav, který je nutné řešit v neúplné Základní škole v Blansku — Dolní Lhotě. Nejkvalifikovanější odpovědi jsem hledal u vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, jímž je od 1. ledna Mgr. František Alexa, který vystřídal Mgr. Vladimíra Jančíka, jenž se stal ředitelem městské knihovny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Demografický vývoj má určitě vliv na financování školství,“ říká vedoucí odboru, „důkazem je normativní způsob financování, který byl od roku 2004 důsledně zaveden podle počtu žáků a podle typů škol. Jedním z  důsledků je nabytí účinnosti pokynu ministryně školství o udělování výjimek podle příslušného paragrafu školského zákona, metodický pokyn rovněž zpřísňuje podmínky pro provozování trojtřídních a čtyřtřídních neúplných základních škol.“

Mgr. František Alexa, vedoucí odboru školství
Mgr. František Alexa: „Demografický vývoj má vliv
na financování školství“. Foto: S. Mrázek

V čem?

„Podle dosavadního právního předpisu musely mít tyto školy průměrnou naplněnost minimálně 13 dětí na třídu, od 1. 12. 2003, kdy pokyn nabyl účinnosti, musí mít průměrnou naplněnost 17 dětí na třídu.“

Pod pojmem třída se rozumí postupný ročník nebo prostor, v němž se vyučuje?

„Rozumí se prostor, nikoliv postupný ročník.“

Není-li pokynu vyhověno, je nějaké řešení?

„Pokud trojtřídní nebo čtyřtřídní (!) škola průměrný počet nedosahuje, musí zřizovatel požádat ministerstvo školství o udělení výjimky z počtu dětí. Kritéria k udělení výjimky jsou přesně stanovena a jednou z podmínek je, že škola je jedinou školou v obci. Protože Základní škola Dolní Lhota není jedinou školou v obci, tak udělení výjimky z počtu žáků není možné žádat.“

V Dolní Lhotě chybějí nebo nechybějí?

„Letos má škola 40 dětí, což splňuje požadavek dosud platného předcházejícího předpisu o průměrné naplněnosti 13 dětí na třídu, ale od 1. 9. 2004 bude mít škola 37 dětí, takže by jí do průměrného počtu 17 dětí na školu trojtřídní chybělo 14 dětí. Ale udělení výjimky z počtu žáků, jak jsem říkal, nepřipadá v úvahu.“

Je tedy nějaké východisko, aby škola v Dolní Lhotě zůstala?

„Nabízí se řešení ve dvou variantách. První je taková, že Dolní Lhota zůstane jako samostatný právní subjekt, ale změní se organizace školy z trojtřídní na dvojtřídní. Ze zákona musí mít dvojtřídka (!) průměrný počet na třídu 13 dětí, tzn. ve dvou třídách 26 dětí, a to tato škola bude naplňovat nejen v příštím školním roce, ale i ve výhledu dalších let, což je jedna z podmínek. Vzhledem k tomu, že ZŠ Dolní Lhota není jedinou školou v obci, musel zřizovatel požádat MŠMT o udělení výjimky z počtu škol. Zase jsou stanovena kritéria a samozřejmě je také důležité stanovisko krajského úřadu z hlediska kvality pedagogické práce, z hlediska dopravy apod. Výjimka z počtu škol se uděluje na jeden rok.“

Co by znamenala změna organizace školy?

„Nabízejí se dvě možnosti. Škola teď zabezpečuje výuku pro děti 1. až 5. ročníku a bylo by možné ji ponechat jako dvojtřídní s tím, že budou vyučovány stále děti 1. až 5. ročníku. Z hlediska ekonomického pak bude mít škola velmi dobrou naplněnost na třídu a zabezpečení výuky ze státního rozpočtu by bylo dostatečné po celé období tří let. Je však otázka, zda by neutrpěla kvalita výuky, kdyby se učilo pět ročníků ve dvou třídách. Muselo by se velmi dobře zvažovat, které ročníky spojit...“

...druhá možnost?

„Druhá možnost je, že by se ve dvou třídách nechaly děti 1. až 4. ročníku, děti 5. ročníku by přešly na některou úplnou základní školu v Blansku. Dvojtřídní škola by měla zákonem požadovanou průměrnou naplněnost, ekonomické zabezpečení výuky po dobu tří let by bylo dostatečné.“

Probral jste možnosti první varianty, jaká je další?

„Druhá varianta je školu zrušit, vyřadit ze sítě škol jako samostatný právní subjekt a začlenit ji do organizační struktury některé úplné základní školy v Blansku.“

Slovo „zrušení“ vzbudí ostražitost!

„Je to pojem čistě zákonný. Škola nezmizí, bude dál existovat, ale jako odloučené pracoviště některé úplné základní školy.“

Lze upřesnit onu „některou“?

„Protože je zaveden normativní systém financování, tak je třeba hledat přičlenění takové, aby z hlediska ekonomického zabezpečení chodu školy ze státního rozpočtu bylo co nejvýhodnější. Jsou zpracovány všechny možnosti přičlenění ke čtyřem úplným základním školám v Blansku. Z nich vyplývá, že nejmenší negativní dopad z hlediska ekonomického zabezpečení provozu ze státního rozpočtu by mělo sloučení se ZŠ na Salmově ulici.“

Dolní Lhota má jako součást školy i mateřskou školu, co s ní?

„Z rozboru vyplývá, že by bylo vhodné základní školu i mateřskou školu přičlenit k úplné základní škole jako celek.“

Rozbory jsou, co dál?

„Taková věc se nedá dělat od zeleného stolu, proto první krok po zhotovení rozborů bylo jednání s ředitelkou Základní školy v Dolní Lhotě paní Burgetovou. Ona se s rozborem seznámila a projedná jej se svými kolegy. Oni mohou nejlépe posoudit, která z variant je výhodná, znají podmínky, kvalitu pracovníků. Další jednání budou pokračovat, jakmile bude známo, která z variant by přicházela v úvahu. Bude-li to varianta přičlenění, nastane jednání s ředitelstvím školy, ke které by měla být přičleněna, třetím krokem bude jednání ředitelů obou škol, aby si vyjasnili podrobnosti. Pokud by došlo ke shodě o sloučení, tak by následovalo jednání s rodiči, především vysvětlení proč k tomu musí dojít a proč se zvolila tato varianta. Jednalo by se také samozřejmě s občanskou aktivitou v Dolní Lhotě. Teprve potom by se zvolená varianta předložila orgánům města.“

Vše by však mělo skončit do 1. září...?

„Je naplánováno, že zvolená varianta by byla předložena do zastupitelstva v červnu, aby se všechno uskutečnilo k 1. 9. 2004.“

Jednání budou možná složitá, ale důležitá je snaha, aby škola v Dolní Lhotě stále byla.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter