Město Blansko a Městský úřad Blansko v roce 2003

14. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 9116×

Kompletní materiál se statistikami a souhrnem činností vykonaných jednotlivými odbory městského úřadu v roce 2003. Tento materiál byl zpracován jako hlavní podklad pro schůzi s občany, která proběhla na konci března v blanenském kině.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 • počet zasedání Rady města Blanska: 22
 • počet usnesení Rady města Blanska: 741
 • počet zasedání Zastupitelstva města Blanska: 7
 • počet usnesení Zastupitelstva města Blanska: 183
 • počet petic: 2
 • počet stížností: 37
 • počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.: 5
 • počet žádostí o informace podle zák. č. 123/1998 Sb.: 71
 • referendum: Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii ve dnech 13. — 14. 6. 2003
 • soutěž Zlatý erb o nejlepší internetové stránky: vyhodnoceno 24. 3. 2003, Blansko obsadilo 2. místo

Odbory:
- finanční
- kancelář tajemníka
- živnostenský úřad
- vnitřních věcí
- sociálních věcí
- státní sociální podpory
- školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
- životního prostředí
- stavební úřad
- investic a územního rozvoje
- komunální údržby
- městská policie

Organizace:
- Nemocnice Blansko
- Hasiči


Přehled činností odboru finančního za rok 2003

Zastupitelstvo město na svém 3. zasedání, konané dne 24.2.2003, schválilo rozpočet města na rok 2003 předložený odborem finančním. Odbor finanční zabezpečuje zpracování rozpočtu na příslušný rok v souladu s obecně závaznými předpisy. Provádí kontrolu dodržování čerpání a plnění rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že město Blansko do roku 2002 vlastnilo 4,86 % akcií ČSAD dnes ČAD Blansko, a.s., schválilo v roce 2003 zastupitelstvo města nákup 43 ks akcií ČSAD Blansko, a.s., za cenu 250,- Kč/ks od obce Spešov, aby navýšilo svoje jmění na 5 % hranici.

v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města Blanska bylo v lednu 2003 odborem zajištěno zveřejnění v místním tisku o vypsaném výběrovém řízení na podání žádostí o poskytnutí účelových půjček vlastníkům obytných budov k financování oprav a modernizací bytového fondu na území města Blanska. Zaměstnanci odboru jednali se všemi potenciálními zájemci o účelovou půjčku a v souvislosti s jejím poskytnutím zajišťovali všechny činnosti.
Na město bylo předloženo 24 žádostí o účelovou půjčku, všechny žádosti byly prostudovány včetně příloh. z výběrového řízení byly vyřazeny neúplné a nejasné žádosti. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků bylo navrženo postupovat v rozdělování finančních prostředků dle následujících priorit: vnější vzhled budovy, zejména výměna oken. Celková výše finančních prostředků na opravy bytového fondu pro rok 2003 činila 820 000,- Kč a byly poskytnuty 16 žadatelům.
Zastupitelstvo města na svém zasedání mimořádně — výjimečně schválilo poskytnutí účelové půjčky Společenství vlastníků domu na nám. Republiky č. or. 6 a 8, Wanklovo nám. č. or. 2 , Blansko, nám. Republiky 1391 ve výši 1 200 000,- Kč z fondu rozvoje bydlení města, za úrokovou sazbu 5 %, na dobu 2 let, na rekonstrukci osobních výtahů. Tento titul není schválen ve Statutu FRB, poněvadž město poskytuje účelové půjčky, které mají vliv na vzhled města a na ekologii. Výjimka byla schválena z důvodu volných fin. prostředků na účtu FRB, které mají být vráceny státu k 31.12.2005 a proto není je možné dále poskytovat občanům jako účelové půjčky dle Statutu FRB, tj. s dobou splatnosti 5-ti let. Společenství vlastníků nám. Republiky 1391, Blansko je právě schopno vrátit městem půjčené fin. prostředky na účet FRB k 15.12.2005 navýšené o úrokovou sazbou.

Na základě usnesení zastupitelstva o financování vybudování technické infrastruktury průmyslové zóny, bylo osloveno 12 peněžních ústavů se žádostí o předložení nabídky na poskytnutí úvěru na 8 let ve výši 30 mil. Kč s odloženým započetí splátek o jeden rok. Nabídky, které jednotlivé ústavy zaslaly byly zpracovány. Na základě vyhodnocení výše úroků v tom období, dalšího předpokladu vývoje ČR a dále vzhledem ke vstupu do EU doporučil finanční odbor a finanční výbor uzavřít smlouvu o úvěru s úrokem pevným po celou dobu poskytnutí. Tak bylo předloženo ke schválení zastupitelstvu města.

Státní fond rozvoje bydlení ČR umožňuje poskytovat městům a obcím nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytů. Vedle vlastního využití úvěrů mohou obce poskytovat z těchto prostředků další úvěry na stejný účel i ostatním vlastníkům bytového fondu na svém území. v obou případech se jedná o úročení úvěru úrokem ve výši 3 % ročně po celou dobu jeho splácení. Úvěr poskytnutý SFRB může být použit ke krytí nejvýše 50 % nákladů vynaložených na opravy nebo modernizace.
v době přípravy materiálu pro zastupitelstvo, město uvažovalo o použití úvěru pro účely poskytnutí půjček občanům města a na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v majetku města. Zastupitelstvo města tedy schválilo, aby Město Blansko požádalo Státní fond rozvoje bydlení ČR o úvěr ve výši 10 mil. Kč, úročený 3 %, na opravy a modernizace bytového fondu.

Vzhledem ke změně sazby DPH od 1.1.2004 a doporučení finančního výboru, realizovat stavební akce v roce 2003 i za cenu použití krátkodobého úvěru, navrhly odbory, které jsou správci majetku ve vlastnictví města, následující akce z důvodu jejich připravenosti:

 • rekonstrukce WC na ZŠ ul. Dvorská ve výši ....................... 1 000 tis. Kč
 • termoregulační ventily v MŠ a ZŠ ve výši .......................... 1 200 tis. Kč
 • parkoviště na ul. Salmova včetně seřadiště ve výši ................. 2 200 tis. Kč
 • kanalizaci a chodník na ul. Rodkovského ve výši ................ 870 tis. Kč
 • vodovodní řad IIIb-Češkovice ve výši ............................... 100 tis. Kč
 • opravu kanalizace na Olešné ve výši ................................. 120 tis. Kč
 • nátěry komunikací SLURRY SEALEM — ul. Dvorská, sídl. Podlesí 2 135 tis. Kč
 • termoregulační ventily v byt. a nebyt. prostorách, vč. Smetanové 3 2 405 tis. Kč
 • termostatické ventily na radnici ve výši ............................. 100 tis. Kč
 • generální opravu elektroinstalace na radnici ve výši .............. 950 tis. Kč
 • propojení budov radnice a OkÚ — dofinancování ve výši ......... 350 tis. Kč
 • Celková výše navržených stavebních akcí byla ve výši ........... 11 430 tis. Kč

Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru od KB, a.s., pobočka Brno — venkov. Na základě předložené nabídky a schválení zastupitelstvem města byl čerpán krátkodobý úvěr u KB, a.s., pobočka Brno, na akce stavebního charakteru na majetku ve vlastnictví Města Blansko v celkové výši cca 11 500 tis. Kč, se splatností 30 měsíců, s pevnou úrokovou sazbou 4,00 % p.a. Úvěr byl čerpán v roce 2003 a přechází do roku 2004. Čerpání je postupné až do dubna 2004, bez zapojení vlastních finančních prostředků. Počátek splácení jistiny bude pravidelně ke 20. dni v měsíci od dubna 2004. Počátek splácení úroků je pravidelně ke 20. dni od měsíce listopadu 2003, tj. od zahájení čerpání. Poslední splátka jistiny a úroků bude v měsíci březnu 2006.

V rámci přípravy vlastních finančních prostředků na přípravu a realizaci projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ se město Blansko zavázalo prohlášením ze dne 24.3.2003 k úhradě prostředků ve výši 2 844 000,- EURO, tj. cca 93 852 tis. Kč (1EUR/33,- Kč).
V roce 2003 bylo projednáno na zasedání zastupitelstva města jako jedna z možností pokrytí těchto objemů pro Blansko, Boskovice a Ráječko zajištění společného úvěru Svazkem.
Svazek doporučil použít k úhradám splátek úvěru (příslušejícím městu Blansku), prostředky ze vznikající plusovosti Města Blanska z hospodaření Svazku.
V případě zajištění úvěru samostatnými jednotlivými účastníky (obcemi) by toto vedlo k jejich vyšší finanční zátěži. Zastupitelstvo města schválilo zajištění společného úvěru Svazkem pro obce Blansko, Boskovice a Ráječko k financování Projektu Dyje.

Na prosincové zasedání zastupitelstva města byly odborem předloženy ke schválení tři novely vyhlášek o místních poplatcích. Změny po stránce formální i věcné byly realizovány od 1.1.2004. a to:

 • vyplývající z novely zákona č. 229/2003 Sb., o místních poplatcích,
 • provedené na základě návrhů jednotlivých správců poplatků a předkladatelem návrhu,
 • obsah vyhlášek byl uspořádán chronologicky z důvodu větší přehlednosti pro poplatníka i správce poplatku.
  Ty změny, které občany nejvíce zajímají, jsou např. nová sazba poplatků, oznamovací povinnost, správa poplatku, osvobození od poplatku, sankce za včas nezaplacené poplatky, prodloužení období ve kterém je možné poplatek vyměřit a doměřit, byla doplněna možnost promíjet částečně nebo zcela na základě žádosti poplatníka, kromě poplatku, také jeho příslušenství, tj. zvýšení.
 • Na základě podnětu finančního výboru byly v měsíci prosinci 2003 upraveny účely půjček poskytovaných z FRB Města Blansko, a to se zaměřením na vzhled nemovitostí a dále na ekologii. z toho důvodu byly některé tituly vyřazeny (modernizace bytového jádra, výtahy apod.), některé tituly byly upřesněny (rekonstrukce topení) a některé tituly byly nově doplněny (kanalizace, oplocení). Dále byly upraveny některé články z důvodu, aby statut fondu byl v souladu s novými zásadami o poskytování těchto půjček vydanými SFRB (max. 50 % příspěvek, kontrola užití půjčky apod.).
  Zastupitelstvo města schválilo tento návrh vyhlášky, Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku. s účinností od 1.1.2004, ve znění vyhlášky č. 7/2003 bude postupováno v přidělování účelových půjček.

Finanční odbor se dělí na dvě oddělení. Na oddělení účtárny a oddělení plateb, poplatků a rozpočtu. Práce na odboru finančním je zodpovědná a především časově náročná.

Oddělení účtárny — zajišťuje zpracování a oběh účetních dokladů.

 • Zejména se prověřují účetní doklady z hlediska rozpočtového určení a krytí. Denně se provádí úhrady z bankovního účtu města. Sledují se stavy finančních prostředků na bankovních účtech města.
 • Zaměstnanci zabezpečují předkontaci účetních dokladů, účtují o veškerých přijatých platbách na účtu města, provádí bankovní převody, zodpovídají za předání výsledků hospodaření města každý měsíc na krajský úřad Jihomoravského kraje. Zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu zastupitelstvem města. Předkládají rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací ke schválení na zasedání FV, RM a ZM. Na tomto oddělení jsou k dispozici všechny podklady, včetně sestavené účetní závěrky pro ověření výsledků hospodaření města 1x za rok, jak je uloženo zákonem.
 • Dle pokynů a příkazů jednotlivých správců jsou na úseku evidence majetku vedeny záznamy o pohybech majetku ve vlastnictví města. Na základě zákonů v platném znění je zabezpečováno 1x ročně provedení inventarizace majetku města, včetně inventarizace 2 hlavních a 29 pobočkových pokladen. o vyřazení z evidence majetku žádají jednotlivý správci majetku prostřednictvím odboru finančního a ten následně předkládá ke schválení likvidační komisi. Na tomto úseku je zabezpečováno také provedení mimořádné inventarizace. Zpráva o výsledku provedených inventarizací je předkládána radě města.
 • Na tomto oddělení se vypracovává statistický výkaz o investičním majetku. Evidují se veškeré smlouvy uzavřené městem.

Oddělení plateb, poplatků a rozpočtu — v oblasti samostatné i přenesené působnosti zabezpečuje finanční hospodaření města.

 • Sestavuje návrh rozpočtu na základě požadavků jednotlivých odborů — správců. Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládá ke schválení odůvodněné změny a zapracovává je do rozpočtu města. Zpracovává rozpočet v souladu s místními potřebami a zájmy volených zástupců. Neustále sleduje plnění příjmové části a čerpání finančních prostředků ve výdajové části schváleného rozpočtu. v případě volných finančních prostředků na bankovních účtech města, vyhledává uložení fin. prostředků za maximálně výhodnou úrokovou sazbu v daném období. Vydává stanoviska k podkladům jednotlivých odborů na zasedání RM a ZM, které mají vazbu na rozpočet města Blanska.
 • Kontroluje a dohlíží na plnění rozpočtových příjmů.
 • Zajišťuje úkony daňové exekuce — vyhotovuje výzvy k úhradě, výzvy ve smyslu součinnosti třetích osob, tj. peněžním ústavům, zaměstnavatelům daňových dlužníků, úřadům práce, státním a jiným orgánům, exekuční příkazy a srážky, např. z mezd, na peněžní prostředky vedených u peněžních ústavů, apod.
 • Kontroluje termíny ve správním řízení pro nabytí právní moci jednotlivých rozhodnutí, exekučních příkazů, vystavuje rozhodnutí o posečkání placení daně, případně na žádost poplatníka vystavuje splátkový kalendář.
 • V oblasti místních poplatků zpracovává návrhy místních vyhlášek po formální a věcné stránce. Navrhuje výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
 • Vede ucelenou agendu o poskytovaných účelových půjčkách na opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu ve vlastnictví občanů Města Blanska. Zajišťuje uzavření smlouvy na pojištění majetku ve vlastnictví města, sleduje platby sjednaných pojistných smluv a spolupracuje při pojistné události s příslušnými odbory městského úřadu.

Statistika:

 • V roce 2003 bylo uskutečněno cca 25 000 pokladních operací (ve srovnání s rokem 2002 je to o 1/3 pokladních operací více).
 • Bylo předloženo ke schválení 90 rozpočtových opatření.
 • Bylo předloženo ke schválení 39 položkových změn.

Pokuty vymáhané finančním odborem:

 • za dopravní přestupky,
 • správní,
 • ukládané odborem životního prostředí,
 • ukládané živnostenským odborem,
 • ukládané stavebním úřadem,
 • ukládané městskou policií,
 • za přestupky, ukládané přestupkovou komisí.

V roce 2002 bylo evidováno k vymáhání 80 pokut.
V roce 2003 bylo evidováno k vymáhání již 330 pokut.

K největšímu nárůstu práce došlo na odboru finančním v souvislosti se zánikem Okresního úřadu a přechodem výkonu rozhodnutí na pověřené město u pokut za dopravní přestupky.
V roce 2002 bylo evidováno k vymáhání 0 pokut — vymáhal OkÚ.
V roce 2003 bylo evidováno k vymáhání 160 pokut.

U pokut ukládaných odborem životního prostředí, živnostenským úřadem a stavebním úřadem došlo k poměrnému navýšení pokut s ohledem na zvětšení správního obvodu a rozsahu činnosti po zániku OkÚ.

K výraznému nárůstu došlo také u pokut za přestupky, ukládané přestupkovou komisí.
V roce 2002 bylo evidováno k vymáhání 56 pokut.
V roce 2003 bylo evidováno k vymáhání 121 pokut.

V Blansku dne 19.2.2004

Jaroslava Kolouchová, vedoucí odboru FIN

Přehled činnosti odboru kancelář tajemníka za rok 2003

Zcela nový odbor kancelář tajemníka (OKT) byl vytvořen k 1.1.2003 v souvislosti s přechodem některých významných agend z rušeného Okresního úřadu Blansko na Město Blansko. Odbor byl od počátku tvořen čtyřmi odděleními. Právním, personálním a mzdovým, civilní ochrany a obrany a oddělením cestovního ruchu. Oddělení právní, cestovního ruchu a oddělení personální a mzdové sídlily v roce 2003 v budově radnice, oddělení civilní ochrany a obrany sídlí v budově na nám. Republiky 1, kde má také kancelář vedoucí odboru.

Funkční náplň odboru byla stanovena organizačním řádem MěÚ Blansko. v této náplni došlo v průběhu roku 2003 k jedné podstatné změně a to s účinností od 1.5.2003, kdy právní oddělení OKT převzalo odpovědnost za řešení přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravních přestupků). Pracovnice úseku dopravních přestupků sídlí na nám. Republiky 1.

V roce 2003 realizovala jednotlivá oddělení následující úkoly a akce:

1. Oddělení PRAV:
Oddělení obdrželo v roce 2003 od orgánů Policie ČR celkem 540 přestupkových spisů týkajících se dopravních přestupků. v roce 2003 se z nich podařilo vyřešit celkem 349 přestupků. Za tyto zjištěné dopravní přestupky byly uloženy:
– peněžité pokuty v celkové výši 1.298.800,- Kč!!!
– zákazy řízení motorových vozidel celkem 71 osobám

Oddělení dále v roce 2003 obdrželo 101 přestupkových spisů podle § 23a přestupkového zákona (přestupky proti pořádku ve veřejné správě — zákonné pojištění vozidel). Podařilo se projednat 96 z nich neboť ve většině případů podezřelí řidiči povinné ručení zaplacené měli a toto následně doložili. Ve zbývajících případech byly uloženy pokuty v celkové výši 24.100,- Kč a jeden zákaz činnosti.

Komisi pro projednávání přestupků bylo navíc v tomto roce předáno k řešení dalších 169 přestupků (přestupky proti občanskému soužití atd...), z nichž bylo vyřešeno 138 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty ve výši 90.134,- Kč

Všechny nevyřešené přestupky přecházejí do roku 2004 (jde zejm. o přestupky obdržené v závěru kalendářního roku...).

2. Oddělení personální a mzdové
Významně se v roce 2003 podílelo na bezproblémovém přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 100 bývalých zaměstnanců okresního úřadu na Město Blansko. Zároveň v roce 2003 začalo realizovat úkoly na úseku vzdělávání úředníků a zaměstnanců města, stanovené zákonem č. 312/2002 Sb.

3. Oddělení civilní ochrany a obrany
Zásadním způsobem se podílí na přípravě města na potenciální krizové situace. v roce 2003 zabezpečovalo vytvoření Bezpečnostní rady města Blanska a Krizového štábu města Blanska. Vedlo agendu těchto dvou orgánů a ve spolupráci s HZS Jihomoravského kraje — územním odborem Blansko připravovalo plán činnosti města Blanska při mimořádné události.
z finančních prostředků vyčleněných městem bylo navíc oddělením zakoupeno a pro potřeby města uskladněno: 7000 ks protipovodňových dvoukomorových pytlů včetně tří násypek a několika desítek kusů potřebného nářadí (lopaty, kolečka atd...) Dále byl z prostředků města zakoupen 1 ks. šestimístného nafukovacího člunu, který byl na základě smlouvy u výpůjčce zapůjčen HZS JMK — úz. odbor Blansko k případným zásahům při povodních a dalších druzích zásahu na vodě v Blansku a okolí.

4. Oddělení cestovního ruchu
Oddělení se v r. 2003 podílelo na zajištění nebo propagaci zejména následujících akcí:

 • Prezentace města a blanenského regionu na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003 v Brně
 • Veletrh ITB Berlín
 • Výměnný pobyt žáků ZŠ Salmova a ZŠ Dvorská ve Scandianu
 • Zahájení turistické sezóny u příležitosti vernisáže výstavy „Když si náš Dědeček hrál aneb Výstava historických hraček“, Muzeum Blansko
 • Prezentace města a blanenského regionu v katalogu PF ART
 • Koncert rakouské kapely z partnerského města Mürzzuschlagu u příležitosti VI. Historického a pivního jarmarku
 • Účast blanenských sportovců na XV. Memoriálu Antoniego Kuchciaka v partnerském městě Legnica
 • Organizace ukázkové tavby železa u příležitosti Historického a pivního jarmarku v Blansku ve spolupráci s Technickým muzeem Brno.
 • Organizace pobytu „malých“ fotbalistů z Legnice na Krabičkově memoriálu.
 • Prezentace blanenského regionu v knize Toulky jižní Moravou
 • Půlmaraton Moravským krasem v Blansku
 • Prezentace Regionu Blansko-Moravský kras v MF Dnes v rámci mimořádné přílohy
 • Akce Krásná země aneb „Na kole kolem ČR“ -Kompletní organizace akce!
 • Prezentace Regionu Blansko-Moravský kras na veletrhu TOURSALON 2003 v polské Poznani
 • Vítězství v soutěži o místo pořádání akce Mezinárodní tábor mládeže 2004 + přípravné práce na projektu
 • Tvorba cykloturistické mapy Region Blansko — Moravský kras 1:25 000
 • Tvorba kalendáře Město Blansko 2004

V Blansku 18. 2. 2004

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Přehled činnosti odboru obecní živnostenský úřad v roce 2003

Činnosti vykonávané odborem obecní živnostenský úřad (dále „živnostenský úřad“) jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Ve správní území živnostenského úřadu je začleněno 42 obcí.

Zásadní zásah do organizace živnostenských úřadů provedla reforma veřejné správy. Živnostenská agenda, která byla dosud v jednom správním území rozdělená mezi více úřadů, byla spojena na jeden úřad. Došlo ke zjednodušení a zefektivnění vyřizování záležitostí podnikatelů. Státní správu pro všechny druhy živností — volné, řemeslné, vázané a koncesované, vykonává od 1.1.2003 jeden živnostenský úřad.

Z těchto důvodů byl začátek roku 2003 ve znamení stěhování živnostenského úřadu z výškové budovy Smetanova 1 do budovy na nám. Republiky 1.

První čtvrtletí byla činnost živnostenského úřadu, mimo nutný výkon běžných povinností, soustředěna zejména na:

 • vytvoření nové kartotéky spisové dokumentace podnikatelských subjektů. Jednalo se o tisíce spisů, která musely být po předání z různých úřadů zkompletovány a systematicky označeny a uloženy pro další používání.
 • kontrolu a rozběh dat v informačním systému „Evidence podnikatelů“
 • zapracování odborných referentů dle nového organizačního členění úřadu a popisů práce

Živnostenský úřad je organizačně rozdělen na:
- oddělení registrace a živnostenského rejstříku
- oddělení kontroly a správního řízení

1. Oddělení registrace a živnostenského rejstříku provádělo zejména tyto činnosti:

1.1 Komplexní „registrační činnost“ podnikatelských subjektů
V běžné registrační činnosti bylo vydáno zejména

 • 968 nových živností
 • 511 změn živnostenských listů
 • 727 evidencí o provozovnách
 • 149 změn o odpovědných zástupcích
 • 62 změn o statutárních orgánech
 • 1289 přerušení provozování živnosti
 • 121 pokračování provozování živnosti
 • 187 zrušení živnostenských oprávnění na vlastní žádost

1.2 Aplikace změn právních předpisů
Jedná se o soustavnou činnost živnostenského úřadu, která je časově a odborně náročná. Dosud byl živnostenský zákon již 68 krát změněn, z toho v roce 2003 to bylo 8 krát. Jelikož počet podnikatelských subjektů je rok od roku vyšší, týkají se změny právních předpisů vždy většího počtu subjektů.

Z těchto důvodů byla prováděna:

 • transformace koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
 • transformace vázaných živností (prokazování odborné způsobilosti)

Byla zahájena příprava na aplikaci změn právních předpisů v roce 2004, které se týkají zejména:

 • autorizací ve stavebnictví (prokazování odborné způsobilosti)
 • změny vázané živnosti „činnost účetních poradců, vedení účetnictví“ (změna názvu)
 • výroby lihovin (změna režimu z živnosti volné na koncesovanou)
 • silniční motorové dopravy (dokládání finanční způsobilosti)
 • zabezpečení výkonu živností zaměstnanci splňujícími odbornou způsobilost (některé řemeslné a zejména vázané živnosti).

1.3 Informační, poradenská a metodická činnost pro podnikatelské subjekty
Jedná se oblast „živnostenskoprávních předpisů“ (zejména živnostenský zákona) a jejich změn, které spadají do kompetencí živnostenského úřadu.

Tyto činnosti byly prováděny:

 • na živnostenském úřadě (osobní jednání)
 • prostřednictvím e-mailových dotazů
 • prostřednictvím internetových stránek živnostenského úřadu
 • prostřednictvím tisku (tiskové konference)

1.4 Vedení živnostenského rejstříku, zpráva dat, poskytování údajů
Živnostenský úřad shromažďuje data o podnikatelských subjektech v informačním systému a zodpovídá za včasný zápis a zprávu těchto dat. z důvodu splnění zákonem stanovených povinností, zabezpečení aktuálních údajů i v „celostátní ústřední evidenci všech podnikatelů“ v Praze, byla zprovozněna PC stanice, která zabezpečuje automatické dohrávání dat do ústřední evidence

Vytvořením elektronické sestavy dat bylo odstraněno fyzické předávání údajů na kopiích pro finanční úřad

V elektronické podobě a v zákonem stanoveném rozsahu byla každý měsíc poskytována data pro orgány státní správy (český statistický úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, všeobecná zdravotní pojišťovna, úřad práce, nově v elektronické podobě i finanční úřad)

Zejména pro potřeby šetření policie, soudní jednání, exekuční řízení a výběrová řízení bylo poskytnuto 189 výpisů z neveřejné a veřejné části živnostenského rejstříku.

2. Oddělení kontroly a správního řízení provádělo zejména tyto činnosti:

2.1 Výkon kontrolní činnosti
Z organizačních důvodů (viz. stěhování úřadu) byla kontrolní činnost živnostenského úřadu zahájen od 2. čtvrtletí. Výkon kontroly si řídí zákonem o státní kontrole. Byla provedena kontrola 345 podnikatelských subjektů (260 fyzických osob, 80 právnických osob)

V plném rozsahu byla prováděna živnostenská kontrola, a to
dle podnětů k provádění kontroly:

 • z činnosti vlastního úřadu, zejména oddělení registrace a živnostenského rejstříku
 • z krajského živnostenského úřadu
 • na základě usnesení z obchodního soudu
 • od ostatních orgánů státní správy
 • na základě podnětů občanů

dle tématického zaměření na kontrolu:

 • plnění povinností vyplývajících ze změn právních předpisů (transformace)
 • zahraničních fyzických osob
 • výkonu koncesované živnosti „směnárenská činnost“
 • výkonu „silniční motorové dopravy“
 • tržnic a stánkového prodeje

dle šetření a vyhledávací činnosti pracovníků provádějících kontrolu

V částečné rozsahu byla prováděna dozorová činnost na dodržování povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele (634/1991Sb.), v rozsahu kompetencí živnostenského úřadu.

S přijetím zákona o spotřební dani (353/2003Sb.) vyplývají pro živnostenský úřad další kontrolní povinnosti. z těchto důvodů byla zahájena příprava na výkon kontroly značení tabákových výrobků a zákazu prodeje lihovin a tabáku na tržištích a tržnicích.

2.2 Ukládání pokut za porušení zákonných povinností
Živnostenský úřad uložil pokuty v celkové výši 85 100,-Kč.

Porušení povinností se zejména týkalo:

 • podnikatelských provozoven (neoznámení zahájení, ukončení činnosti, neoznačení provozovny)
 • oznamování změn (změny sídla, obchodní firmy , statutárních orgánů)
 • neoprávněného podnikání
 • porušení jiných právních předpisů (ochrana spotřebitele, silniční zákon)

2.3 Sankční řízení o zrušení resp. pozastavení živnostenských oprávnění
Živnostenský úřad zrušil 7 živnostenských oprávnění fyzickým osobám z důvodu ztráty bezúhonnosti. z důvodů nesplnění podmínky povolení pobytu na území ČR za účelem podnikání, bylo zrušeno 1 živnostenské oprávnění zahraniční fyzické osobě.

2.4 Řešení stížností
Živnostenský úřad řešil na základě podání občanů 4 stížnosti. Tyto stížnosti byly posouzeny jako neodůvodněné.
Na živnostenský úřad se obracejí občané také s požadavky na řešení problémů s nekvalitně provedenými pracemi, popřípadě řešením reklamací. Jelikož živnostenský úřad není kompetentní k řešení těchto případů, byl navázán kontakt se „Sdružením českých spotřebitelů“, které napomáhá při mimosoudním urovnání sporů. Jedná se o alternativní možnost vyřešení sporu, před případným podáním žaloby k soudu. Příslušné formuláře a kontakty na „Sdružení českých spotřebitelů“ jsou živnostenským úřadem těmto osobám poskytovány.

Závěr
V roce 2003 řešil živnostenský úřad celkem 4700 podání. Na správních poplatcích a pokutách bylo vybráno 1.258.000 Kč. v evidenci živnostenského úřadu bylo celkem 8412 aktuálních podnikatelských subjektů, z toho 832 právnických osob. Tyto podnikatelské subjekty vlastnily celkem 15373 živnostenských oprávnění.

V Blansku dne 16.2.2004

Ing. Jaroslav Bárta, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Statistické údaje odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko za rok 2003

Správní oddělení

1. Cestovní doklady:
Na úseku cestovních dokladů bylo v roce 2003 žadatelům vydáno celkem 4287 CD, z toho 671 CD bez strojově čitelné zóny ( tzv. rychlé pasy — bez strojově čitelné zóny) .

Občanské průkazy:
V roce 2003 bylo občanům vydáno 6 328 OP, z tohoto počtu bylo vydáno 638 prvních občanských průkazů pro 15ti leté.

2. Matrika:
V matričním obvodu MěÚ Blansko bylo uzavřeno 101 manželství, z toho17 církevních sňatků.
V tomto matričním obvodu zemřelo 274 občanů.

Evidence obyvatel správního obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko

Občanům, s trvalým pobytem ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko se narodilo 430 dětí, 548 občanů zemřelo.

Evidence obyvatel města Blanska:
V roce 2003 zemřelo 257 občanů města Blanska, občanům města se narodilo 158 dětí, z Blanska se odstěhovalo 291 občanů, 236 občanů se nově přistěhovalo, v rámci území města Blanska se přestěhovalo 1 077 občanů. Město Blansko má v současné době 20 478 obyvatel.

Dopravně správní oddělení
1.Činnost na úseku registru řidičů
Registrováno řidičů (stav k 31.12. 2003) 30510
Registrováno autoškol 7

Řidičská oprávnění:

 • Počet udělených řidičských oprávnění (dále ŘO) 817
 • Počet vyzkoušených žadatelů o ŘO 836
 • Z toho neuspělo při první zkoušce* 236
 • Počet opakovaných zkoušek z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy 222
 • Počet opakovaných zkoušek z ovládání a údržby vozidla 37
 • Počet opakovaných zkoušek z praktické jízdy 95
 • Počet opakovaných zkoušek celkem 354
 • Počet odňatých ŘO — celkem 95
 • Počet vrácených ŘO — celkem 81

Řidičské průkazy:

 • Počet celkem vydaných řidičských průkazů 2504
 • Počet řidičů, kterým byl řidičský průkaz vydán poprvé 618
 • Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů vzor Ženeva 136
 • Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů vzor Vídeň 273

* Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku je v řádku „Počet vyzkoušených žadatelů o ŘO“ vykázána jako jedna zkouška.

2. Činnost na úseku registru vozidel:
na úseku registru silničních vozidel bylo za rok 2003 provedeno celkem 16 465 úkonů (změn) týkajících se silničních motorových vozidel a přípojných vozidel, které byly provedeny na základě žádosti vlastníků případně provozovatelů se souhlasem vlastníka (např. registrace vozidla, změna provozovatele, trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru, schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla, výměna motoru, změna barvy, zápis tažného zařízení apod.).

3. Ostatní činnosti:

taxislužba
stanoveny 3 termíny zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu pro druh dopravy taxislužba. Zkoušky absolvovali 2 žadatelé.
vydáno 7 průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby
bylo provedeno 5 kontrol vozidel, která byla nově evidována jako vozidla taxislužby

stanice měření emisí
bylo vydáno 1 oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí pro provozovatele TOP AUTOSALON Blansko, s.r.o.-
v 1 případě bylo provedeno odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí na žádost provozovatele

vnitrostátní veřejná linková osobní doprava — MHD
na základě žádosti dopravce Zdeněk Pernica — Autoškola, Kotvrdovice 190, bylo rozhodnuto o udělení licence na provozování 1 linky MHD v Adamově

autoškoly
provedeny 3 kontroly státního dozoru u provozovatelů autoškol; provedenými kontrolami nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

aktiv BESIP (bezpečnosti silničního provozu)
Aktiv BESIP zajišťoval činnost v rámci náplně práce odboru. v průběhu roku 2003 se prostřednictvím svých členů podílel na organizování a zajištění celostátně vyhlášených dopravních akcí a preventivní působení zaměřené na účastníky silničního provozu, především dětí a školní mládeže s cílem aktivně se podílet na snižování vývoje dopravní nehodovosti a jejích následků.
Systematický výcvik dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Blansku (DDH) byl zajištěn jak v jarním, tak i v podzimním cyklu dle schváleného harmonogramu s celkovou účastí 3584 žáků ze ZŠ v okrese. v odpoledních hodinách bylo na DDH provedeno celkem 159 dopravně výchovných akcí s celkovou účastí 3487 dětí (školních družin, ZŠ, mateřských škol, dopravních kroužků ZŠ a DDM Blansko).
V roce 2003 proběhl 26 ročník DSMC (dopravní soutěže mladých cyklistů). Do základního kola této soutěže bylo zapojeno 22 ZŠ z okresu a zúčastnilo se ho 2050 žáků. Okresní soutěže okresního kolo, které se uskutečnilo 6.5.2003 v Blansku se zúčastnilo 124 cyklistů žáků ZŠ v obou kategoriích.

Vítězové okresního kola: I.kategorie — ZŠ TGM Blansko (v krajském kole v Brně obsadili 4. místo) II. kategorie -ZŠRájec-Jestřebí(v krajském kole v Brně obsadili 3. místo)

V Blansku dne 17.2.2004

Ing.Gajdošík Radek, vedoucí odboru VNV

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2003

Hlavní náplní činnosti odboru sociálních věcí je zajištění pomoci občanům v tíživých životních situacích, a to především poskytnutím dávek sociální péče, zabezpečením sociálně právní ochrany dětí, poskytnutím sociálních služeb a poradenstvím.

Sociální péče je poskytována rodinám s dětmi, těžce zdravotně postiženým a starým občanům, občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc a občanům společensky nepřizpůsobeným.

V souvislosti s reformou veřejné správy a rušením okresních úřadů došlo ke změně správních obvodů pověřeného obecního úřadu a vytvoření nových správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že téměř všechny kompetence referátu sociálních věcí okresního úřadu byly přeneseny na odbor sociálních věcí, bylo nutné od 1. 1. 2003 organizačně uspořádat odbor tak, aby byl přenesený výkon státní správy kvalitně zajištěn.

Odbor sociálních věcí zajišťuje úkoly v oblasti sociální péče z titulu samostatné působnosti obce pro blanenské občany, přenesený výkon státní správy pro blanenské občany a občany další 42 obcí blanenského regionu z titulu pověřeného obecního úřadu a přenesený výkon státní správy pro blanenské občany a občany dalších 43 (včetně Adamova) obcí blanenského regionu z titulu obce s rozšířenou působností.

Od 1. 1. 2003 zajišťují činnost odboru sociálních věcí čtyři oddělení, a to oddělení sociální péče a sociální pomoci, oddělení sociálně právní ochrany, oddělení sociální péče a sociálních služeb a oddělení poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

 • v roce 2003 bylo vydáno odborem sociálních věcí celkem 7 976 správních rozhodnutí zejména v oblasti dávek sociální péče, a to jak z titulu sociální potřebnosti, tak z důvodu zdravotního postižení.
 • Dávky sociální péče byly vypláceny v loňském roce měsíčně zhruba do 2 300 domácností, a to z titulu sociální potřebnosti nebo zdravotního postižení. Kromě těchto dávek sociální péče bylo poskytnuto zdravotně postiženým občanům celkem 1 417 účelových jednorázových dávek (příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla a další), těžce zdravotně postiženým občanům bylo vydáno 353 průkazek mimořádných výhod a 280 zvláštních označení vozidel přepravujících zdravotně postižené občany.
 • v roce 2003 bylo odborem sociálních věcí vyplaceno občanům z titulu sociální potřebnosti a zdravotního postižení celkem 54 milionů Kč.
 • v oblasti dávek sociální péče bylo v rámci výkonu státní správy vydáno celkem 298 vyjádření pro soudy, policii a další subjekty a bylo provedeno 493 šetření v místě bydliště klientů odboru.
 • Výkon státní správy byl zajišťován na úseku civilní služby a úseku návykových látek.
 • Odbor sociálních věcí zajišťoval sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Mezi nejdůležitější činnosti patřila realizace opatření na ochranu dětí, vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů a dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, zajišťování poradenské činnosti, sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy, plnění úkolů v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost a další. v roce 2003 bylo vydáno celkem 781 závazných vyjádření pro soudy, státní zastupitelství, policii včetně podání návrhů na omezení, zbavení či pozastavení rodičovské zodpovědnosti, na nařízení, zrušení nebo prodloužení ústavní výchovy, na předběžné opatření a další. v roce 2003 bylo provedeno celkem 554 pohovorů s nezletilým dítětem, 723 místních šetření, 271 návštěv dětí v ústavních zařízeních, dětí v péči jiné osoby než rodiče a v rodinách, kde je nařízený soudní dohled. Zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany se účastnili celkem 522 jednání u okresního nebo krajského soudu, notáře nebo přestupkové komise.
 • Víkendové resocializační pobyty pro děti vyžadující zvýšenou pozornost byly zajištěny ve spolupráci s občanským sdružením Horizont. Program víkendových akcí je cíleně zaměřen na ovlivnění dětí s problémovým chováním s cílem změny jejich postojů i přípravy na úspěšnější zvládání zátěžových situací. v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni 2003 jsme obdrželi dotaci ve výši 45 tis. Kč. Město Blansko přispělo na realizaci tohoto programu ze svého rozpočtu částkou 10 tis. Kč.
 • Pro staré a zdravotně postižené občany zajišťuje odbor sociálních věcí pečovatelskou službu v domácnostech klientů a ve dvou domech s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba je zajišťována pro blanenské občany a na základě uzavřených smluv za úplatu i pro občany dalších sedmi okolních obcí. Pečovatelská služba je zajišťována pro 330 klientů. Vedle klasické pečovatelské služby (pochůzky, úklid....) jde převážně o dovážku obědů. v roce 2003 bylo ze strany starých a zdravotně postižených občanů odebráno z vývařovny celkem 83 838 obědů, z uvedeného počtu bylo 52 048 obědů rozvedeno pečovatelskou službou do domácností klientů, 31 790 obědů si odebrali strávníci v městském klubu důchodů. Blanenským nepracujícím důchodcům přispívá na obědy Město Blansko (3,- Kč na jeden oběd), sociálně slabším důchodcům jsou poskytovány s ohledem na příjem další slevy.
 • v závěru roku 2002 zakoupilo Město Blansko v souladu s hygienickými předpisy speciální nerezové jídlonosiče s plastovým termoobalem (termoporty), které udrží stravu teplou po dobu rozvozu obědů do tří hodin. Rozvoz obědů klientům pečovatelské služby v těchto nových jídlonosičích byl zahájen 1. 3. 2003.
 • v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni 2003 byla zahájena realizace programu „Senior linka 156“. Realizátorem programu je městské policie ve spolupráci s odborem sociálních věcí. Cílem projektu je bezproblémové přivolání policejní nebo zdravotnické pomoci starým, osamoceným či handicapovaným osobám pomocí telefonního volače. Přístroje jsou na základě dohody o užívání bezplatně zapůjčeny potřebným občanům ze strany Města Blansko. v rámci programu prevence kriminality jsme obdrželi dotaci ve výši 30 tis. Kč. Město Blansko přispělo na realizaci tohoto programu ze svého rozpočtu částkou 4 100,- Kč.
 • Provoz Městského penzionu v Blansku je zajišťován formou obstaravatelské smlouvy uzavřené mezi Městem Blansko a Oblastní charitou Blansko. v penzionu je umístěno v současné době 78 občanů, kterým je zajišťováno ubytování a základní péče. Podle potřeby jsou poskytovány další služby. Odbor sociálních věcí vede pořadník čekatelů na přijetí do penzionu. k datu 31. 12. 2003 bylo v pořadníku čekatelů zařazeno celkem 89 žadatelů.
 • Odbor sociálních věcí vede pořadník na pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou. v průběhu roku 2003 bylo pronajato pět bytů. k 31. 12. 2003 bylo vedeno v pořadníku na pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou celkem 6 žadatelů.
 • v rekonstruovaném internátě Metry Blansko jsou vyčleněny dva jednopokojové byty pro poskytnutí ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi. v průběhu roku 2003 bylo poskytnuto ubytování na dobu určitou celkem třem osamělým matkám s nezaopatřenými dětmi. k 31. 12. 2003 byly v evidenci na poskytnutí ubytování celkem tři osamělé matky.
 • v rekonstruovaném internátě Metry Blansko byly vybudovány také dva jednopokojové bezbariérové byty. k 31. 12. 2003 byli vedeni v pořadníku čekatelů na pronájem bezbariérového bytu celkem tři žadatelé.
 • Nákladem téměř 1,5 mil. Kč byl zrekonstruován rodinný dům na ulici Luční 10 v Blansku v majetku Města Blansko na noclehárnu pro bezdomovce s kapacitou 15 lůžek. Noclehárna je nízkoprahové zařízení poskytující základní hygienu a přespání za úhradu, nebo ve výjimečných případech zdarma za odvedenou práci, mužům starším 18 let bez přístřeší. Cílem je poskytnout pomoc lidem bez přístřeší pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb — především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu poskytnutí informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace. Na základě smlouvy uzavřené mezi Městem Blansko a Oblastní charitou Blansko u zajišťuje charita provoz noclehárny. Provoz noclehárny byla zahájen 27. ledna 2003. Náklady spojené s provozem noclehárny jsou hrazeny z rozpočtu Města Blansko.
 • Ze strany Města Blansko je podporována činnost subjektů, které poskytují sociální služby na území města, a to nejen formou pronájmu objektů za symbolickou 1,- Kč ročně, ale také formou účelových příspěvků na zajištění služeb. v roce 2003 byly na základě uzavřených smluv poskytnuty finanční příspěvky z rozpočtu Města Blansko celkem 19 nestátním subjektům v celkové částce 669 tis. Kč (např. Prevcentru Ulita Blansko 120 tis. Kč, Hnutí Humanitární Pomoci 230 tis. Kč na Domov Olga a Chráněné bydlení Klepačov, Oblastní charitě Blansko 260 tis. Kč na Centrum pro matku a dítě, Domácí péči a další aktivity, dále sdružením a svazům zdravotně postižených a další).
 • v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je poskytována bezplatná psychologická a sociálně terapeutická pomoc jak dospělým, tak dětem, jednotlivcům, skupinám. Poradna provádí rovněž odborná psychologická vyšetření zejména v problematice rozvodové a porozvodové, svěření dětí do výchovy, osvojení, změn příjmení, pěstounské péče a opatrovnictví. z hlediska problémů, se kterými se na nás klienti obracejí, převažuje problematika osobní, následuje problematika párová (manželská) a problematika rodinná.

Výše je uveden stručný výčet činností za rok 2003 (nejedná se tedy o podrobný výčet všech činností odboru).

Blansko dne 18. 2. 2004

Mgr. Ludmila Sedláková, vedoucí odboru SOC

Přehled činnosti odboru státní sociální podpory za rok 2003

 • v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů převzal Městský úřad Blansko výkon státní správy na úseku státní sociální podpory, a to pro územní obvod, který je shodný se správním obvodem bývalého okresního úřadu, tedy celkem pro 130 obcí. Provádění této agendy bylo svěřeno Městskému úřadu Blansko pouze na přechodné období, tj. od 1. ledna roku 2003 do 31. března roku 2004. k výkonu této kompetence byl zřízen nový odbor státní sociální podpory, který zajišťuje územní pokrytí prostřednictvím čtyř kontaktních míst (Blansko, Boskovice, Letovice, Adamov) a čtyř výjezdových míst (Velké Opatovice, Olešnice, Lomnice, Kunštát).
 • Ze systému státní sociální podpory se v roce 2003 vyplácelo celkem 9 druhů dávek podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto dávky: přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Náklady na výplaty dávek státní sociální podpory hradí v celém rozsahu stát z výdajového účtu státního rozpočtu.
 • Celková hodnota všech vyplacených dávek státní sociální podpory v roce 2003 činila celkem 365.266.000,- Kč.
 • Celkově se jednalo o 484.226 dávek, oproti roku 2002 je to o 18.745 dávek méně. Na tomto poklesu se v nejvyšší míře podílely dávky přídavek na dítě a sociální příplatek. U přídavku na dítě se snížil počet přiznaných dávek o 6.634 a u sociálního příplatku o 5.408. Tendenci snižování v loňském roce rovněž zaznamenaly dávky příspěvek na dopravu a příspěvek na bydlení. Pouze u dvou dávek došlo k mírnému nárůstu, a to u porodného a zaopatřovacího příspěvku.
 • Ve srovnání s rokem 2002 došlo k poklesu celkového objemu vyplacených dávek, bylo vyplaceno o 17.072.000,- Kč méně než v roce předchozím. z hlediska celkových finančních prostředků je rok 2003 srovnatelný s rokem 2001.
 • Pořadí dávek státní sociální podpory podle objemu výplaty se od roku 1999 nemění a je následující: 1. přídavek na dítě, 2. rodičovský příspěvek , 3. sociální příplatek, 4. příspěvek na bydlení, 5. příspěvek na dopravu.

V roce 2003 bylo na odboru státní sociální podpory podáno a zpracováno celkem 18 420 nových žádostí a 48 826 prodloužených žádostí. Ve správním řízení bylo vydáno 18 451 oznámení o přiznání dávky a 42 718 oznámení o změně výše dávky. Opravných prostředků bylo v průběhu roku podáno celkem 46, z toho 7 námitek proti oznámení a 39 odvolání proti rozhodnutí.

Celkový počet vydaných rozhodnutí činil 9 245. z toho bylo za účelem vrácení dávek neprávem vyplacených vydáno 669 rozhodnutí na celkovou částku 1.279.637,- Kč.

V Blansku dne 18. 2. 2004

JUDr. Eva Ševčíková, vedoucí odboru státní sociální podpory

Přehled činností odboru škol za rok 2003

ŠKOLSTVÍ
S účinností od 1.1.2003 se změnil okruh státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků, které vykonávají státní správu ve školství. Místo zrušených okresních úřadů vykonávají státní správu ve školství také obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zákonem stanovené kompetence jsou zaměřeny především na přípravné, podpůrné a upřesňující činnosti v procesu přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, dále pak činnosti související s vyúčtováním přidělených finančních prostředků. Od uvedeného data zajišťuje odbor ŠKOL výkon státní správy ve školství pro 47 předškolních zařízení, základních škol a školských zařízení, které jsou zřizovány obcemi v působnosti MěÚ Blansko. Úspěšné naplnění zákonných povinností vyžaduje bezprostřední spolupráci s odborem školství KrÚ Jm kraje a s řediteli a zřizovateli obecních škol.

Město Blansko jako zřizovatel mateřských a základních škol splnilo zákonem stanovenou povinnost změnit právní postavení těchto školských organizací. Všechny mateřské školy a ZŠ Blansko, Dolní Lhota byly k 1.1.2003 zřízeny jako příspěvkové organizace. Součástí prováděných změn právního postavení byla redukce sítě mateřských škol formou sloučení 2 zařízení v jednu právnickou osobu. Po sloučení byla síť mateřských škol následující:

 • MŠ Blansko, Údolní 8 (odloučené pracoviště Údolní 2)
 • MŠ Blansko, Rodkovského 2a (odloučené pracoviště Rodkovského 2b)
 • MŠ Blansko, Dvorská 96 (odloučené pracoviště Dvorská 30)
 • MŠ Blansko, Divišova 2a (odloučené pracoviště Horní Lhota 66)
 • MŠ Blansko, Tachov 108
 • MŠ Dolní Lhota se stala součástí ZŠ Blansko, Dolní Lhota

Usnesením ZM ze dne 23.6.2003 bylo s účinností od 1.9.2003 zrušeno odloučené pracoviště MŠ Blansko, Divišova 2a v Horní Lhotě a 1 oddělení MŠ Blansko, Dvorská 96 v budově na ul. Dvorská 28.

Město Blansko je v současné době zřizovatelem 4 úplných základních škol, 1 neúplné základní školy, 5 mateřských škol a 1 školského zařízení, kterým je ŠJ Blansko, Rodkovského. Na zajištění provozu těchto školských organizací byla z rozpočtu města v roce 2003 vyčleněna částka 13.375 tis. Kč.

KULTURA, MLÁDEŽ a TĚLOVÝCHOVA
Město Blansko je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací: Kulturní středisko města Blanska (součástí je kino, galerie a Městský klub), Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko.

Kulturní středisko města Blanska:
KSMB v roce 2003 uspořádalo samostatně nebo formou spolupořadatelství přes 40 kulturních akcí, v plesové sezoně se uskutečnilo v Městském klubu 16 plesů, byly pořádány základní kurzy tance a společenské výchovy pro studentskou a učňovskou mládež, včetně pokračovacích tanečních.

Ke každoročním větším akcím patřil:

 • Sousedský bál, který měl vysokou obsahovou i společenskou úroveň
 • Pálení čarodějnic v rekreační oblasti Palava s návštěvností cca 2000 osob,
 • Historický a pivní jarmark a oslava Mezinárodního dne dětí v zámeckém parku s celodenním bohatým programem za účasti cca 4500 návštěvníků
 • Den kultury a sportu jako součást Půlmaratonu Moravským krasem a Mezinárodní den tance a hudby, na kterém vystoupili žáci blanenských základních uměleckých škol,
 • V měsíci červnu byl v Blansku uspořádán již osmý ročník Mistrovství ČR ve stepu dětí s postupem na MS a přehlídka ve všech třídách a kategoriích
 • Silvestrovské setkání občanů na náměstí republiky
 • Filmová představení v Kině Blansko navštívilo v roce 2003 20.438 diváků, průměrná návštěvnost na jedno představení se proti roku 2002 zvýšila o 10 diváků a celkové tržby se navýšily o 100 tis. Kč.
 • Kromě filmových představení bylo v Kině Blansko uspořádáno 23 divadelních představení pro děti, 16 vzdělávacích pořadů, 6 koncertů, 8 tématických výstav a festival outdoorových filmů.
 • Příznivý ohlas mezi občany města mělo promítání Kinematografu bratří Čadíků. Od 22. do 28. srpna bylo na nám. Republiky promítnuto 7 filmů a zhlédlo je 4 tis. diváků.
 • V Galerii města Blanska se v roce 2003 konalo celkem 11 výstav časově rozložených po dobu celého roku.

Muzeum Blansko:
Stálá expozice k dějinám Blanska byla v loňském roce obohacena o další významné sbírkové předměty — prapor spolku veteránů z r. 1872, který byl nalezen v budově blanenské fary a darován muzeu, a o 3 obrazy dětí rodiny Salm — Refferscheidt, které muzeum zakoupilo v aukci pražského Dorothea.

Mezi priority v kulturní činnosti muzea dlouhodobě patří organizace koncertů. v rámci 10. ročníku cyklu „Hudba na blanenském zámku“ se uskutečnilo 6 koncertů, v letních měsících na nádvoří zámku 10 koncertů v rámci „Blanenského nejen folkového léta“, ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR byl v měsíci červnu zorganizován 9. ročník festivalu „Dny umění nevidomých na Moravě“. v měsíci dubnu se konal Velikonoční koncert orchestru IUVENTUS MUSICA, v prosinci pak Vánoční zámecký koncert KOMB.

V 7. ročníku cyklu vlastivědných výletů bylo nabídnuto 7 zájezdů, 5 zájezdů bylo zorganizováno na koncerty do Janáčkova divadla Brno.

Dále MB zorganizovalo 8 přednášek a besed, uskutečnilo 11 výstav, spolupodílelo se na dalších akcích, které významně přispěly k propagaci města. Tradičně bohatá byla ediční činnost muzea.

Městská knihovna Blansko:
Základní statistické údaje za rok 2003:

Počet knih ke dni 31.12. 2003 ................. 104.623
Počet zvukových a obrazových nosičů ....... 5.966
Výměnný fond regionu ........................... 5.548
Knihovní fond celkem ....................... 116.137

Městská knihovna Blansko včetně svých poboček (MKD, Katolický dům, pobočka na ul. 9. května, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Obůrka, Olešná, Těchov) měla v roce 2003 5.432 čtenářů, kteří si vypůjčili 153.913 knihovních jednotek. Průměrný počet výpůjček na jednoho čtenáře byl 28,8.

MK uskutečnila 11 výstav a dalších 26 kulturně výchovných a osvětových akcí, které navštívilo 5.506 návštěvníků.

MK úzce spolupracovala s mateřskými a základními školami v Blansku; proběhlo 18 besed a exkurzí pro děti MŠ a 24 besed a exkurzí pro žáky ZŠ.

Pozornost byla věnována i kurzovní činnosti. Uspořádáno bylo 10 kurzů (90 hodin) pro seniory s názvem „Nebojte se počítače“, jejichž cílem bylo základní seznámení účastníků s prací na počítači. Proškoleno bylo 64 seniorů. Dále bylo zorganizováno 6 kurzů (18 hodin) pro pracující s názvem „Jak pracovat na počítači aneb na co mám zmáčknout“. Uvedený kurz absolvovala 35 frekventantů.

Na odboru školství, kultury mládeže a tělovýchovy je vedena agenda správního řízení v oblasti správy loterií a jiných podobných her, tj. povolování a evidence výherních hracích přístrojů, tombol a další povolovací a ohlašovací řízení u kulturních a sportovních akcí

Výherních hracích přístrojů bylo na území město umístěno 78 v 1. pololetí a 64 ve 2. pololetí roku 2003. Vydáno bylo 37 rozhodnutí a na místním a správním poplatku bylo vybráno do rozpočtu města 1.844.111,- Kč. Dále bylo v souvislosti s provozem VHP odvedeno od firem provozujících VHP na území města na veřejně prospěšné účely 571.318,- Kč. Tyto prostředky byly použity na opravu vstupního areálu ZŠ Blansko, Salmova ul., na opravu střechy klubovny organizace Junák a na vybudování dětského hřiště na sídlišti Písečná.

Tomboly — bylo vydáno 26 rozhodnutí ve správním řízení a vybráno 23.495,- Kč na správních poplatcích

Kulturní akce — bylo ohlášeno 66 akcí s veřejnou hudební produkcí včetně stálých diskoték (Vinárna Sýpka, Vinárna Dukla, diskotéka PIZZAZZ a diskotéka v rest. Mlýn Dolní Lhota). Na místním poplatku ze vstupného bylo vybráno 65.040,- Kč

V březnu 2003 proběhlo v kuželně TJ ČKD vyhlášení nejlepších sportovců města. Nejlepší sportovci byli vyhlášeni v kategorii jednotlivců, kolektivů a trenérských osobností a byli odměněni poukázkou na nákup sportovních potřeb.

Město Blansko prostřednictvím odboru ŠKOL pořádalo Letní promenádní koncerty na nám. Svobody. Uskutečnilo se celkem 9 koncertů vždy v neděli v červenci a srpnu. Průměrná návštěvnost byla cca 70 osob.

V září byla za přispění Českého olympijského výboru slavnostně odhalena pamětní deska vynikajícího sportovce Ludvíka Daňka na jeho rodném domě na Hořicích.

Z městského rozpočtu byly poskytnuty příspěvky na sportovní, kulturní a zájmovou činnost. Uzavřeno bylo 49 smluv a bylo rozděleno: na sport — 900 tis. Kč, na kulturu — 142 tis. Kč a na zájmovou činnost 90 tis. Kč. Dále bylo poskytnuto 100 tis. Kč na opravu střechy dřevěného kostelíka a 150 tis. Kč na vytápění herny stolního tenisu pro TJ ČKD.

Ke kulturnímu a společenskému vyžití seniorů významně přispěly akce organizované Městským klubem důchodců — besedy, společenské akce, zájezdy, kroužky, .... Jídelnu MKD průměrně navštívilo 140 osob denně. Prostory MKD využívaly i skupiny zdravotně postižených občanů pro pořádání schůzí a společenských setkání. Město vynaložilo v roce 2003 na provoz a činnost klubu 495 tis. Kč.

OPRAVY, ÚDRŽBA
Nejvýznamnější akcí loňského roku byly stavební úpravy a doplnění technologického vybavení školních kuchyní dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby. Úpravy a doplnění byly provedeny v obou budovách MŠ Rodkovského, v MŠ Divišova, MŠ Těchov, ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova a ŠJ Blansko. Celkové náklady činily cca 5 mil. Kč ( z toho 2 mil. Kč byla státní dotace). v letošním roce budou úpravy dokončeny ve zbývajících objektech. Projektové dokumentace jsou zpracovány.

Na ZŠ Blansko, Salmova proběhla rekonstrukce venkovního vstupního schodiště. z rozpočtu města byla na tuto akci vyčleněna částka 250 tis. Kč.

Na vybraných budovách (ZŠ T.G.M. a ZŠ Erbenova) byly zahájeny práce na vyregulování otopných soustav včetně instalace termostatických ventilů. Náklady činily 1 mil. Kč. v letošním roce budou práce pokračovat.

Na všech základních a mateřských školách byly vypracovány energetické audity. z rozpočtu města byla na jejich vypracování uvolněna částka 270 tis. Kč.

V souladu s požadavky právních předpisů byly na všech základních školách upraveny a vybaveny školní družiny.

Na ZŠ Blansko, Dvorská proběhla rekonstrukce původního sociálního zařízení. Rekonstrukce si vyžádala částku 1 mil. Kč.

Průběžně se zajišťovaly opravy místních rozhlasů v městských částech, které jsou důležité pro informovanost občanů (60 tis. Kč).

Všechny městské části mají svoji občanskou aktivitu a předsedy. Na všech městských částech proběhla setkání s vedením města. OA zorganizovaly akce ke dni dětí, mikulášské nadílky. Na činnost OA byla v rozpočtu města vyčleněna částka 263 tis. Kč.

Do skateparku se pořídila překážka tzv. pyramida (75 tis. Kč)

Blansko dne 17. února 2004

Zpracoval: odbor ŠKOL

Činnost odboru životního prostředí za rok 2003

Celkem rozhodnutí ......... 931

 • z toho — vodní hospodářství ....... 243
 • odpadové hospodářství ....... 145
 • ochrana ovzduší ........ 126
 • myslivost a les .......233
 • ochrana zemědělského půdního fondu .... 84
 • ochrana přírody ........ 100
 • Počet odvolání proti vlastním rozhodnutím ..... 18
 • Počet vyjádření ..........1194
 • Počet stížností ........... 6
 • Počet podaných informací + ostatní činnost ...... 71
 • Celkem uloženo na pokutách ....... 58 500,- Kč
 • Správní poplatky vybrány ve výši ...... 115 320,- Kč
 • Počet provedených kontrol fyzických a právnických osob .... 52

V Blansku dne 10.2.2004

Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru ŽP

Činnost stavebního úřadu za rok 2003

V lednu 2003 přesídlil stavební úřad do třetího patra budovy bývalého Okresního úřadu na nám. Republiky. Chod stavebního úřadu zabezpečuje vedoucí odboru a 17 pracovníků. Odbor se dělí na čtyři oddělení: oddělení stavebního řádu, oddělení regionálního rozvoje, a oddělení administrativy a po zániku Okresního úřadu nově vzniklé oddělení dopravy. Stavební úřad má svoji samostatnou podatelnu a funguje zde také pokladna na správní a místní poplatky.

V roce 2003 vydal stavební úřad celkem přes 1500 rozhodnutí. Na oddělení stavebního řádu vydáno 77 územních rozhodnutí, z toho cca 20 rozhodnutí na umístění novostaveb rodinných domů situovaných převážně v obcích v blízkosti Blanska. Agenda povolování studní přešla do působnosti odboru životního prostředí Městského úřadu sídlícího také v budově na nám. Republiky. Vydalo se 400 stavebních povolení, kde převládají stavební úpravy a rekonstrukce bytových i nebytových objektů, vzrostl i  počet povolených novostaveb rodinných domů. Ze statistického hlediska je zajímavé, že na výstavbu 400 povolených staveb se počítá s orientačními náklady cca 965 milionů korun. Z toho lze usuzovat nejen, že dnešní ceny stavebního materiálu a služeb jsou vysoké, ale staví se prakticky, moderně, s veškerým zázemím, komfortem a pohodlím pro uživatele. Na oddělení stavebního řádu bylo dále vydáno 376 kolaudačních rozhodnutí, 96 změn staveb před dokončením, 51 změn v užívání, 21 rozhodnutí o odstranění stavby a dalších cca 130 rozhodnutí. Bylo vedeno 8 řízení o přestupku proti stavebnímu zákonu a vyměřena sankce ve výši 86 tisíc.

Za odd. dopravy: Toto oddělení plní funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, vykonává nad nimi státní dozor, projednává přestupky na těchto pozemních komunikacích a ukládá pokuty. V loňském roce bylo vydáno např. stavební povolení na přeložku silnice II/374 — . stavbu, vč. propojky do Horní Lhoty, a okružní křižovatku v Blansku „U pošty“, přeložku silnice III/37937 na starém Blansku u firmy Synthon s.r.o., přeložky silnice II/377 před obcí Žernovník, rekonstrukci ulice Čelakovského v Blansku, ulice K.J.Mašky a další.

Byla vydána řada rozhodnutí, jež se týkala činnosti na silnici fyzickým a právnickým osobám (stavební činnost, vyhrazená parkování, konání slavností, sportovních akcí, umísťování věci na komunikaci), uzavírek a objížděk, komunikačních připojení staveb k pozemní komunikaci, atd.

V řízení o územním plánování a v územním a stavebním řízení obecného stavebního úřadu vystupuje oddělení dopravy jako dotčený orgán ve věcech silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a vydal nespočet stanovisek a vyjádření.

Stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, tzn., že stanovil veškeré dopravní značení, které bylo v loňském roce osazeno na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích. Pro zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydává pověření osobám k zastavování vozidel.

Od roku 2004 přechází na oddělení dopravy agenda povolování vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a části města Blanska, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou (B1 a dodatkovou tabulkou — E 12, s textem: jen na povolení MěÚ Blansko).

Oddělení regionálního rozvoje stavebního úřadu zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace pro město Blansko a pořizování územně plánovací dokumentace pro 42 obcí na svěřené části okresu Blansko, výkon státní správy na úseku památkové páče a funkci kontaktního místa pro dotace přidělované v rámci Programu obnovy venkova a nově i pro dotace ze strukturálních fondů v rámci podpory Evropského společenství. Na úseku územního plánování nedošlo v  rámci realizované reformy státní správy k zásadnějším změnám, neboť zdejší stavební úřad vykonával samostatnou pořizovatelskou činnost, oproti tehdy obvyklé praxi, pod tehdejším referátem regionálního rozvoje OkÚ Blansko. Agenda Památkové péče a Programu obnovy venkova byla převzata na počátku roku 2003 z působnosti zrušeného okresního úřadu. Do závěru roku 2002, tedy do konce působnosti Okresního úřadu Blansko jako nadřízeného orgánu územního plánování, bylo pod vedením zdejšího stavebního úřadu dokončeno a schváleno celkem 20 územních plánů obcí.

V průběhu roku 2003 došlo ke schválení dalších 5. územních plánů. V poslední době je stále častěji řešena i problematika pořizování změn závazné části schválené územně plánovací dokumentace i u menších obcí okresu — pro město Blansko je v běhu pořizování změny s pořadovým číslem 61. Řada těchto dokumentací je řešena koordinovaně v rámci území více obcí. Výrazně regionální význam má však agenda památkové péče a programu obnovy venkova, prostřednictvím níž prošlo, v rámci celého regionu, v loňském roce ke konečným příjemcům více než 8 milionů Kč na obnovu památek a téměř 8 milionů především na úpravu veřejných prostranství, obnovu a údržbu venkovské zástavby a podporu mikroregionů. Na úseku památkové péče byla v našem regionu uspokojena zhruba polovina žádostí. Toto je velice významný moment, neboť v předchozím období byly preferovány spíše jiné části okresu. V oblasti podpory venkova bylo v roce 2003 uspokojeno asi 60% požadovaného finančního objemu. Navíc byla z rezervy ministerstva pro místní rozvoj sedmi obcím dodatečně přidělena dotace zhruba 5 milionů Kč, určená na odstranění následků květnových přívalových vod.

V Blansku dne 20.2.2004

Ing. Petr Rizner, vedoucí odboru SÚ

Přehled akcí a činností odboru inv v roce 2003

oddělení investiční

zajišťovalo v minulém roce následující investiční akce:

 • Olešná — dostavba obecního domu a zavedení plynového topení 0,2 mil.
 • Průmyslová zóna — inženýrské sítě a chodníky 34,7 mil.
 • Stabilizace svahu Alešova ulice 1,18 mil.
 • Chodník Písečná-Údolní 0,6 mil.
 • Výjezd z K.J. Mašky + oprava kanalizace 1,45 mil.
 • Okružní křižovatka 6,77 mil. (dokončení 2004 — 2,3 mil.)
 • Bytový dům Zborovce 66 b.j. 29,2 mil. (dokončení 2004 — 35,7mil.)
 • Bytový dům Písečná I. 90 b.j. — prostavěno 1,25 mil.
 • Dětské hřiště Písečná I. etapa 0,25 mil.
 • Tělocvična ZŠ Rodkovského 4,0 mil.
 • Rekonstrukce stropů — zámek 2,0 mil.
 • Veřejné WC na radnici 0,9 mil
 • Parkoviště na ulici Salmova 1,08 mil. (dokončení 2004 — 0,5 mil.)
 • celkem proinvestováno 82,58 mil. Kč
 • z toho dotace činily cca 53,0 mil.Kč

odělení pozemky

Spravuje pozemky ve vlastnictví Města Blansko. Město Blansko vlastní pozemky v katastrálních územích Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hořice, Klepačov, Lažánky, Olešná, Těchov — Obůrka.

Jedná se celkem o cca 407,8 ha pozemků. Největší výměra obecních pozemků se nachází v katastrálním území Blansko, a to cca 221 ha pozemků, z toho největší zastoupení má tzv. ostatní plocha — cca 136 ha, sem patří komunikace, chodníky, veřejná zeleň, apod. Zemědělská půda včetně lesních pozemků svou výměrou cca 60 ha se řadí na druhé místo.

Druhou největší lokalitou s obecními pozemky je katastrální území Lažánky se svými cca 95 ha obecních pozemků.

Správa obecních pozemků spočívá v přijímání a zpracovávání žádostí fyzických i právnických osob o pronájmy, výpůjčky (bezplatný nájem) či převody (odprodeje, směny) obecních pozemků, dále jsou zpracovávány nabídky výkupu pozemků od jiných vlastníků, jsou prováděny obhlídky pozemků a tím vyhledáváno případné neoprávněné užívání obecních pozemků. O nakládání s pozemky rozhodují orgány města, a to rada města a zastupitelstvo města. Oddělení POZEMKY tedy předkládá a připravuje žádosti, podané městskému úřadu, s příslušnými vyjádřeními jiných odborů městského úřadu a v některých případech i jiných institucí, radě města či zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Hospodaření s pozemky ve vlastnictví města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, což v praxi znamená, že jakékoliv pronájmy či převody obecních pozemků musí být zveřejňovány dle § 39 citovaného zákona na úřední desce města, která je umístěna v Blansku před budovou radnice. Záměr musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů, aby se k němu mohli vyjádřit zájemci a předložit své nabídky nebo aby občané mohli podat své připomínky. O zveřejnění záměru pronájmu či převodu pozemků rozhoduje rada města. Po 15ti denní lhůtě zveřejnění záměru jsou žádosti znovu předkládány radě města či zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Na úseku správy obecních pozemků oddělení pozemky v roce 2003

 • obdrželo a řešilo 149 podání ze strany fyzických i právnických osob — jednalo se o žádosti o pronájem, výpůjčku a odprodej obecních pozemků a další žádosti, týkající se nakládání s obecními pozemky (zřízení břemene, ukončení nájemního či jiného smluvního vztahu, majetkoprávní vypořádání pozemků, atd.)
 • vypracovalo a uzavřelo 182 smluv, z toho:
  smluv o výpůjčce — 63
  nájemních smluv — 28
  smluv o zřízení věc. břemene (i budoucích) — 21
  kupních smluv — 41
  smluv o výkupu — 16
  smluv směnných — 7
  zástavní smlouva — 1
  nájemní smlouvy a o výpůjčce za účelem umístění reklamních tabulí — 5

Oddělení POZEMKY vykonává rovněž správu poplatku za užívání veřejného prostranství, a to za účelem poskytování služeb, umístění prodejních zařízení, umístění reklamních zařízení.

Správa poplatku znamená zpracovávání podaných ohlášení k poplatku, vyhledávání osob, které užívají veřejné prostranství ke shora uvedeným účelům a poplatek nezaplatili, provádění kontrol užívání veřejného prostranství, zejména dodržování zpoplatněné výměry prostranství.

V roce 2003 bylo oddělením POZEMKY zpracováno 131 „Přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství“. Vybraná částka poplatku činila 99.813,- Kč, slovy: devadesátdevěttisícosmsettřináct korun českých. Poplatky jsou uživateli veřejného prostranství hrazeny hotově v pokladně úřadu.

Oblast územního rozvoje Města Blansko

 • byl dokončen Strategický plán rozvoje města
 • jsou rozpracovány regulační plány - Blansko „Luhy“
  - Sportovní ostrov
  - Areál ADASTU
 • byl zpracován projekt cyklostezek a pěších tras podél řeky Svitavy včetně regionálního biokoridoru v tomto území

V Blansku dne 16.2.2004

Ing. Milan Kisela, vedoucí odboru INV

Odbor komunální údržby — akce roku 2003

Komunikace

 • Čištění a zimní údržba komunikací 4.916 tis.
 • Opravy a údržba komunikací (výtluky, propadená a jinak poškozená místa, silniční zařízení vč. chodníků a ostatních zpevněných ploch) 1.816 tis.
 • Dopravní značení (svislé, vodorovné) 500 tis.
 • Oprava chodníku před obchodem v Dolní Lhotě 253 tis.
 • Oprava chodníku před obchodem v Těchově 172 tis.
 • Opěrná zeď v Horní Lhotě 432 tis.
 • Oprava silnice Češkovice — Obůrka 583 tis.
 • Oprava chodníků na autobus. zastávkách v Lažánkách 229 tis.
 • Opravy přístupových chodníků k byt. domům (ul. CHelčického, Pekařská) 280 tis.

Zeleň

 • Obnova zeleně (kácení a náhradní výsadby) 500 tis.
 • Údržba prvků dětských hřišť a nové prvky 145 tis.
 • Likvidace invazních rostlin 20 tis.
 • Umístění košů na odpad a stojanů na konve na hřbitově v Blansku 30 tis.
 • Výměna zábradlí u Sýpky 170 tis.
 • Monitoring podzemní vody na hřbitově v Blansku 110 tis.

Bytové, nebytové hospodářství

 • rekonstrukce hromosvodu Sadová 2 50 tis.
 • náhradní zdroj el. energie 612 tis.
 • výšková budova — těsnění obvodového pláště 125 tis.
 • stavební úpravy — vývařovna K.J.Mašky (dle požadavků nové vyhlášky) 667 tis.
 • termoventily — bytové domy (část)
 • pronájem objektu na ul. L. Daňka — Pizzazz, s.r.o.

Vodní hospodářství

Dolní Lhota:
běžná údržba kanalizace v celkové hodnotě 26.240,50 Kč
opraven havarijní stav propustku pod komunikací k vlakové zastávce v celkové hodnotě 300.000,- Kč

Hořice:
zřízení pásové vpusti v hodnotě 33.810,- Kč

Olešná:
opraven havarijní stav vyústění kanalizace V2 v celkové hodnotě 114.865,80 Kč

Lažánky:
běžná údržba kanalizace včetně oprav po povodních v celkové hodnotě 55.774,90 Kč

Češkovice:
zřízen vodovodní řad IIIb na Zahradním městě v hodnotě 78.334,- Kč

Blansko:
oprava úseku koryta potoka Sloupečník včetně přilehlé komunikace v hodnotě 664.605,90 Kč
byla provedena II. etapa velkoobjemového čištění dešťové kanalizace na Starém Blansku v hodnotě 95.602,50 Kč
byly dokončeny práce na kanalizaci na ulici Zahradní-dokončení přípojek v hodnotě 58.877,- Kč

Na přípravu a realizaci „Projektu Dyje“ Město Blansko vynaložilo v roce 2003 prostředky v celkové výši 8.352.790,50 Kč

Zemědělství a daňové hospodářství

Byla provedena deratizace města ve dvou etapách v celkové hodnotě 79.002,- Kč

Odpadové hospodářství

Bylo vybráno na poplatcích

 1. občané města Blanska a) předpis 7.978.478,50 Kč b) vybráno 6.831.675,50 Kč
 2. Občané využívající objekty k individuální rekreaci (mimo blanenští) a) předpis 114.318,- Kč b) vybráno 108.427,- Kč

Odvoz a zneškodnění odpadů 10.260.729,- Kč z toho:

 1. Zavedení nové separace 213.249,- Kč
 2. VOK 216.843,- Kč
 3. Nebezpečné odpady mobilní sběr (2/3přistavení vozidla) 143.126,- Kč sběrný dvůr 74.010,- Kč
 4. Odpadkové koše 521.288,- Kč
 5. Černé skládky 52.798,- Kč
 6. Skládka Olešná 39.312,- Kč
 7. Separace 1.088.242,- Kč
 8. TDO občané 7.204.254,- Kč
 9. Sběrný dvůr 414.750,- Kč
 10. Zahrádkáři (svoz kontejnerů 10 měsíců) 118.909,- Kč
 11. Sběrný dvůr (odpad ze zeleně) 173.948,- Kč

Od firmy EKO-KOM jsme obdrželi dotaci za separovaný sběr v roce 2003 596.736,80 Kč.

Odvoz zbytkového komunálního odpadu je prováděn v pravidelných svozech a to:

 1. Popelnice 110 litrů — pondělí — město Blansko, Horní Lhota, Dolní Lhota, Hořice, Olešná — úterý — Češkovice, Lažánky, Obůrka, Těchov, Klepačov
 2. Kontejnery 1.100 litrů — úterý — Wanklovo nám., nám. Republiky, Smetanova, Vodní, K.J. Mašky, Družstevní, A. Skotáka, Poříčí, Svitavská, Dvorská od č. 40, Absolonova, Salmova, celé Zborovce a Písečná.

středa — Dvorská spodní část do č. 40, Čelakovského, Palackého
pátek — Nádražní, Stařeckého, nám. Míru, Čapkova, Údolní, Chelčického, Erbenova, Sadová, 9. května, celé Podlesí, Zborovce a Písečná, Dvorská od č. 40.

Případné změny svozových termínů jsou oznámeny v místě obvyklém (t.z. ve Zpravodaji plus, ve videotextu městského televizního vysílání a na vývěskách občanských aktivit) v dostatečném časovém předstihu.

Odvoz komunálního odpadu od staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, jejichž vlastníci jsou osvobozeni od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve smyslu čl. 8 obecně závazné vyhlášky města není zajišťován a občané využívající tyto objekty jsou povinni svoje odpady odkládat do sběrných nádob v místě svého trvalého pobytu nebo na sběrném středisku odpadů. Kontejnery o obsahu 1.100 litrů jsou v těchto lokalitách přistaveny pouze na svozová místa městem určená, a to pro vlastníky nebo uživatele staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, kterých se osvobození od místního poplatku netýká. Jedná se o o tato svozová místa — Češkovice (pod hotelem Panorama), Žižlavice (odbočka od zastávky MHD směr Těchov), Kateřina (před odbočkou na Olešnou), Bačina (u čističky odpadních vod), Nad Žlíbkem (u zastávky MHD na Podlesí), Hořice (točna MHD a hasičská zbrojnice), Hluchov ( u oplocení SUS), Olešná (v blízkosti hasičky).

Vzhledem k tomu, že v odpadových nádobách pro komunální odpad by se neměl objevovat odpad ze zahrad (a to především jablka a jiné ovoce), který následně po vysypání do svozového vozidla způsobuje v návaznosti na technologii svozového vozu (lisování odpadu) následné znečištění komunikací, přistoupilo město Blansko ve spolupráci se svozovou firmou SITA Morávia, a.s. k řešení vzniklého problému zabezpečením svozu tohoto druhu odpadu zvláštním svozem. Svoz byl proveden proveden v termínech 10.9., 17.9. a 24.9.2003. tento druh odpadu byl uložen samostatně v pevných igelitových pytlích o odpovídající nosnosti a ve svozový den do 7 hodin ráno měl být přistaven ke komunikaci. Po tomto termínu bylo a je možno tento druh odpadu uložit již opět pouze v prostorách sběrného dvora na ul. Luční na Starém Blansku a to v provozních hodinách.

V měsíci dubnu a říjnu byly rovněž přistavovány velkoobjemové kontejnery (VOK) na obvyklá stanoviště a byl v těchto měsících proveden i mobilní svoz nebezpečného odpadu. V městských částech byly přistaveny VOK ještě v měsíci červnu a srpnu. Harmonogram přistavení VOK i svozu nebezpečného odpadu naleznou občané ve Zpravodaji plus, ve videotextu městského televizního vysílání a na vývěskách občanských aktivit.

Řada občanů se na nás obrací s otázkou, jak likvidovat velkoobjemový odpad, když nejsou přistavovány na jednotlivá stanoviště kontejnery? Nutno proto znovu zopakovat, že od roku 2001 město provozuje prostřednictvím firmy .A.S.A. Sběrné středisko odpadů. Sběrné středisko odpadů je umístěno na Starém Blansku, ulice Luční. Občané zde mohou ukládat bezplatně odpady: velkoobjemový, spalitelný, nespalitelný, odpad ze zeleně, stavební suť, železo, apod. a to vždy v maximálním množství, které se vejde do zavazadlového prostoru osobního vozidla. Při dovozu do sběrného dvora je nutno předložit doklad o zaplacení poplatku za provoz systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadů a doklad totožnosti. Je pravdou, že toto středisko je již v podvědomí občanů, kteří je využívají o čemž svědčí nárůst zde uložených odpadů.

Provozní dny a hodiny sběrného dvora:

Pondělí zavřeno
Úterý 10.00 až 17.00 hodin
Středa 10.00 až 17.00 hodin
Čtvrtek 10.00 až 17.00 hodin
Pátek 10.00 až 18.00 hodin
Sobota 8.00 až 12.00 hodin
telefon na sběrný dvůr je 516 414 208.

Lesní hospodářství

Všeobecně
Hospodaření je řízeno lesním hospodářským plánem (dále jen plán), který vypracoval „Ústav pro hospodářskou správu lesů“. Má platnost od roku 2001 do roku 2010.

Náš lesní hospodář pan Ing. Jan Galusek, který je v této funkci od roku 2000, vede na základě tohoto plánu hospodářskou knihu, kde je uveden popis porostů, zásoby, mapy pozemků a úkoly lesního hospodáře do konce r. 2010.

Na základě těchto údajů musí lesní hospodář splnit plánované výchovné zásahy, prořezávky, probírky a nesmí překročit závazný limit těžby dřeva. S tím souvisí i následné pěstební a ochranné práce na lesních pozemcích.

Plán 2003

 1. Práce a služby: Celkem 132,- tis. Kč
 2. Materiál: Celkem 60,- tis. Kč
 3. Nelesnická činnost (vytyčení hranic) Celkem 120,- tis. Kč
 4. Tržby z prodeje dřeva Celkem 123,- tis. Kč

Skutečnost 2003

 1. Práce a služby Celkem 110.881,- Kč
 2. Materiál: Celkem 43.986,- Kč
 3. Nelesnická činnost (vytyčení hranic) Celkem 119.428,- Kč
 4. Příjmy:
  a) Prodeje dřeva 253.297,- Kč
  b) Dotace 29.129,- Kč
  c) Náhrada škody 6.830,- Kč
  Celkem 289.256,- Kč

Navýšení příjmů z prodeje dřeva bylo způsobeno nutným zpracováním nahodilé těžby, která se vyskytla v závěru roku.

Dále jsme obdrželi jsme dotaci na zalesnění zemědělské půdy a následnou ochranu sazenic v k.ú. Lažánky. Jedná se o pozemek o výměře 0,0406 ha a dotace byla ve výši 2.129,- Kč od MZe. Druhou dotaci jsme obdrželi od Krajského úřadu Jihomoravského kraje a to ve ve výši 27.000,- Kč. Tato dotace byla pro zabezpečení umělé obnovy první sadbou. Jednalo se v tomto případě o zalesnění části holin v k.ú. Lažánky a Dolní Lhota t.z. melioračními dřevinami.

Náhrada škody na lesním porostu byla vyčíslena a následně zaplacena panem Křivánkem.

Největší důraz v roce 2003 se kladl na zpracování nahodilé těžby jež byla zapříčiněna extrémním suchem a následným oslabením některých porostů. Hlavně porosty borovice černé na exponovaných stanovištích v katastrálním území Lažánky. Dále se pokračovalo v zaměření hranic lesních pozemků. V této činnosti se bude pokračovat ještě v roce 2004.

Přes veškou snahu všech zainteresovaných pracovníků se v průběhu pochůzek i náhod objevují další pozemky na kterých je lesní porost i když nejsou vedeny jako lesní pozemky. Jedná se především o kategorii pastvin.

Rekapitulace dnes známých výměr městských lesů:

 • k.ú. Blansko 7,03 ha
 • k.ú. Dolní Lhota 3,85 ha
 • k.ú. Horní Lhota 4,58 ha
 • k.ú. Těchov 1,11 ha
 • k.ú. Lažánky 55,24 ha
 • Celkem 71,81 ha

Hodnocení našich lesů
Pozemky na kterých les stojí se odhadují přibližnou cenou 30.000,- Kč/ha. K tomu je nutné přičíst hodnotu porostů. Ta je velmi různá podle druhu a vzrůstu. Lze ji určit jen soudním znalcem.

Myslivost v našich lesích
Zůstává pouze honební společnost v Rudici, která se zabývají myslivostí na základě smlouvy uzavřené s majiteli pozemků. Tato činnost nespadá do kompetence odboru komunální údržby.

Osobní údaje lesního hospodáře
Současným lesním hospodářem je pan ing. Jan Galusek bytem, Na kopci 582, 679 06 Jedovnice.
Pan ing Jan Galusek provozuje správu městských lesů formou smlouvy o dílo a smlouvy mandátní za odměnu 4.000,- Kč měsíčně. Má licenci o samostatné činnosti od okresního úřadu v Blansku ze dne 8.3.1996 pod č.j. RŽP/710/96/St/Les/221 s dobou platnosti na dobu neurčitou.

V Blansku dne 23.2.2004

Ing. Miroslav Pokorný, vedoucí odboru KOM

Zpráva k veřejno-pořádkové a bezpečnostní situaci ve městě Blansku za rok 2003

V roce 2003 (1.1. — 29.12.) zaznamenala Městská policie Blansko 2061 událost. Z toho počtu bylo 1 402 přestupky, 27 trestných činů, či podezření z jejich spáchání. 632 událostí nebylo kvalifikováno jako protiprávní jednání, šlo o doručování písemností správních orgánů, otvírání bytů či jiná pomoc občanům, vraky a podobně. 1 080 přestupků bylo řešeno na místě v blokovém řízení za celkovou částku 255.700,- Kč, 62 přestupky byly oznámeny k dořešení příslušným správním orgánům. 260 přestupků bylo řešeno formou domluvy.

Z 1 402 přestupků zaznamenaných Městskou policií Blansko bylo 757 přestupků v dopravě — §22/1/e a §22/1/f přestupkového zákona, 170 přestupků se týkalo veřejného pořádku — §47/1, 56 přestupků se týkalo občanského soužití — §49/1, 224 přestupků proti majetku — § 50/1, 8 přestupků na úseku alkoholu — §30, 172 přestupků se týkalo vyhlášek města — §46/2 a §48 přestupkového zákona č. 200/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Ostatních přestupků bylo 15.

V roce 2003 zjistila Městská policie Blansko celkem 27tr. činů nebo podezření z jejich spáchání. § 196 násilí proti skupině obyvatel 1, § 202 výtržnictví 4, § 221 ublížení na zdraví 1, § 247 krádež 19, § 249 neoprávněné užívání cizí věci 1, § 257 poškozování cizí věci 1. Za zmínku stojí i 8 případů násilného otevření bytu z důvodu ohrožení života, zdraví a majetku.

Vyhodnocení bezpečnostní situace ze strany Policie ČR, obvodního oddělení Blansko, od 1.1.2003 do 31.12.2003, toto vykazuje celkem 361 trestných činů, z toho 134 trestných činů se zjištěným pachatelem, 174 trestných činů dosud neobjasněných a 53 oznámení, která byla šetřena dle § 158 tr. řádu a neprokázalo se, že by se jednalo o trestný čin. Jednou z problematických otázek trestných činů jsou dlouhodobě převládající krádeže prosté a krádeže vloupáním (ve větším rozsahu se jedná o krádeže vloupáním do motorových vozidel a objektů).

Z činnosti považuji za důležité připomenout, že vedle represivních prvků při řešení nápadu trestné činnosti se Městská policie Blansko systémově zabývá a zavádí i nejrůznější formy prevence kriminality. Z pohledu policie je kladen důraz na situační prevenci. Situační prevence se soustřeďuje hlavně na problematiku krádeží vloupáním do bytů a provozoven, na problematiku pouliční kriminality a zvýšení bezpečnosti a pořádku na veřejných prostranstvích a ve veřejných budovách. V posledních dvou letech činnosti bylo v rámci prevence kriminality pro Blansko získáno na dotacích z Ministerstva vnitra ČR celkem 1 082 500,- Kč. Z této sumy bylo 780 000,- Kč určeno pro Městský kamerový dohlížecí systém. Byly realizovány dva nové kamerové body a to na sídlišti Sever — ulice Dvorská, a sídlišti Písečná — ulice Jasanová. Hlavním kriteriem pro výběr byla statistika trestných činů evidovaných Policií ČR. Dále bylo dovybaveno operační středisko Městské policie Blansko dvěma 21“ monitory, byla rozšířena kapacita záznamového zařízení.

Z pohledu veřejného pořádku, který sleduje především Městská policie Blansko, lze jednoznačně hovořit o kladném přínosu kamerového systému neboť ve sledovaných lokalitách došlo k téměř vytěsnění vandalských projevů, lze hovořit i o vytěsnění sprejerství, apod. Na některé pokusy narušení veřejného pořádku jednotlivci nebo skupinkami osob, je MP schopna operativně reagovat výjezdem strážníků do sledované lokality. Velkou výhodou je i záznamové zařízení, které je schopno dodatečně vyhodnotit zaznamenané události.

K dalším důležitým realizovaným projektům náleží hlavně:

 • Noclehárna Blansko — zřízena ubytovna pro muže bez přístřeší
 • Modernizace pultu centralizované ochrany
 • Senior linka 156 — klientům z řad osamocených či zdravotně hendikepovaných osob bylo namontováno technické zařízení umožňující přivolání pomoci a to bez nutnosti přímého kontaktu s telefonním přístrojem. O této akci informoval i tiskový servis MV ČR.
 • Víkendové resocializační pobyty pro děti — uspořádány celkem tři akce včetně letního tábora.

Nepatříme sice mezi města s vysokou kriminalitou, je však naším zájmem tento trend udržet a svou nečinností nechceme vytvořit potenciálně vhodné prostředí pro páchání trestné činnosti. Věřím, že i zájmem občanů je plošně podporovat vznikající nebo již fungující aktivity v oblasti prevence kriminality.

V Blansku dne 18.2.2004

Martin Janíček, ředitel MP

Zpráva o činnosti Nemocnice Blansko za rok 2003

Nemocnice Blansko v roce 2003 pokračovala v nastoupené cestě po příchodu nového managementu koncem roku 1999. Dokladem toho je, že v souladu s koncepcí byla v tomto roce zahájena činnost nově zrekonstruovaného ambulantního provozu rehabilitace, kde bylo nově vybudováno pracoviště vodoléčby, jež dříve bylo provozováno externě a nesplňovalo požadované nároky na kontinuitu poskytované zdravotní péče.

Koncem roku bylo pracoviště dovybaveno vířivým bazénem, a tak zajišťuje komplexní služby v daném oboru.

Ten je součástí cerebrovaskulárního programu nemocnice, jež byl zahájen v roce 2000 zřízením jednotky intenzivní péče na neurologickém oddělení tzv. iktové jednotky. A právě na iktové jednotce byl v letošním roce ošetřen již 1000. pacient s onemocněním cévní mozkovou příhodou, čímž byla prokázána smysluplnost tohoto programu . Po složitém vyjednávání s příslušnými orgány byla Nemocnice Blansko zařazena do screeningového mamografického programu. Bylo tak od května letošního roku všem ženám nad 45 let umožněno mamografické vyšetření prsu. Za dané období se jednalo o téměř 2000 žen.

V ekonomické oblasti je Nemocnice Blansko ovlivňována celkovou ekonomickou situací ve zdravotnictví v České republice, jež za rok 2003 dospěla ke schodku cca 8 miliard Kč. To společně s tím, že nebyly lůžkovým zařízením vyplaceny finance z titulu navýšení výběru pojistného, jež měly částečně pokrýt navýšení tarifních mezd ve zdravotnictví v daném a zároveň příštích obdobích, výrazně zhoršilo hospodářský výsledek zdravotnických zařízení.

Situaci rovněž komplikuje platební neschopnost VZP, kde dochází k prodlení úhrad asi o 1 měsíc. I přes tyto tíživé okolnosti je předpoklad, že hospodářský výsledek nemocnice za rok 2003 bude kladný. Bez provedení radikálních změn a vzhledem ke státem nařízených opatření však již nelze takový výsledek zaručit v obdobích příštích.

Nemocnice Blansko v loňském roce provedla řadu investic. Díky pomoci financování formou státní dotace na základě výsledků poslanecké iniciativy byla realizována druhá etapa rekonstrukce rehabilitace (jež znamenala uvedené dovybudování pracoviště vodoléčby o vířivý bazén, vířivky a zvedák pro imobilní pacienty), nástavbu krčku, výměnu trafostanice a dieselagregátu s termínem kolaudace v prosinci 2003. Celková částka investice činila 10,385 mil. Kč.

Rovněž pomocí částečné dotace MZ ve výši 30% byla realizována v březnu obnova gamakamery pro pracoviště oddělení nukleární medicíny ve výši cca 15 mil. Kč.

Z vlastních provozních prostředků byly realizovány tyto akce:

 • vybudování parkoviště v areálu nemocnice, pořízení elektronické brány do areálu včetně parkovacího systému, pořízení bezpečnostního kamerového systému, zhodnocení telefonní ústředny (termín 11-12/2003, cena 2,085 mil.Kč)
 • I. etapa rekonstrukce kuchyně (9/2003, 777 tis. Kč)
 • výměna terminálů za PC stanice (5/2003, 1,25 mil.Kč)
 • pořízení defibrilátoru (5/2003, 145 tis.)
 • EKG přístroj (5/2003, 145 tis.)

Závěrem lze říct, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ve zdravotnictví v České republice (2/3 nemocnic je ve ztrátě a většina těch zbývajících hospodařila s provozními dotacemi), je výsledek Nemocnice Blansko velmi dobrý a to jak po stránce ekonomické tak odborné a investiční. Je však potřeba si uvědomit, že v roce 2004 vlivem vládních rozhodnutí tato situace bude mnohem těžší (vláda předpokládá deficit ve zdravotnictví ve výši 16 miliard Kč, což je dvojnásobek roku 2003) a je nezbytné provést radikální změny v činnosti Nemocnice Blansko případně jinak počítat s provozní dotací.

V Blansku dne 13. února 2004

Ivan Kozák, ředitel Nemocnice Blansko

Hasiči v roce 2003

Horní Lhota — čištění vodní nádrže 8.000,-- Kč
Olešná — opravy, ocenění členů SDH, oprava stříkačky 14.500,-- Kč
Dolní Lhota — nové auto AVIA, oprava stříkačky, žebřík 336.000,-- Kč

V Blansku dne 18.2.2004

Hana Nedomová, vedoucí odboru OHS

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter