Průběh letní rekreační sezony očima Městské policie Blansko

1. října 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3669×

Prázdninové měsíce, červenec a srpen, jsou pro většinu lidí měsíce ve znamení dovolených, rekreací, turistiky, prostě aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro děti a studenty jsou přestávkou mezi starým a novým školním rokem. Policistům toto období přináší specifické problémy související s nárůstem počtu návštěvníků města. Zvýšený cestovní ruch pak nechává vyniknout různým živlům, a to nejen vandalům, výtržníkům, drobným zlodějíčkům, ale i zkušeným a otrlým pachatelům závažné trestné činnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Blansko opět ožilo v souvislosti se znovuzahájením provozu několika zařízení, zejména letních zahrádek s občerstvením. Znovu v provozu byly různé diskotéky a kluby. Ve sledovaném období MP řešila ve městě Blansku celkem 26 oprávněných stížností na zvýšený hluk a rušení nočního klidu. U některých případů bylo dostačující vyřízení pouze napomenutím u závažnějších či u opakujících se případů bylo přistoupeno k uložení blokové pokuty. K danému období neodmyslitelně patří i zvýšená konzumace alkoholických nápojů.

Ne každý se však dokáže s vypitým alkoholem vyrovnat. Strážníci byli jen v měsíci srpnu přivoláni asi k 18 případům, ve kterých figuroval podnapilý člověk. Převážně šlo o drobné výtržnosti nebo veřejné pohoršení. Ve 42 případech bylo zjištěno nalévání a podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

Obecně k veřejnopořádkové situaci z pohledu Městské policie Blansko.

Ve sledovaném období bylo strážníky MP řešeno celkem 453 přestupků převážně řešených v blokovém řízení za celkovou částku za pokuty ve výši 83.400,-- Kč. Jednalo se o přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku ve státní správě a územní samosprávě (již zmiňované rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, výtržnictví a vandalství, znečišťování veřejného prostranství, porušování obecně závazných vyhlášek Města Blansko atd.), dále přestupky proti občanskému soužití (drobné ublížení na zdraví, hrubé jednání, vyhrožování újmou na zdraví) a v neposlední řadě přestupky proti majetku, zejména drobné krádeže. Největší počet přestupků je vždy evidován v oblasti přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu porušením zákazu vyplývajícím z místní úpravy.

Novou činností zajišťovanou Městskou policií Blansko je měření rychlosti. Za první dva měsíce uvedení radaru do provozu (červenec — srpen 2004) bylo zaznamenáno bezmála 300 přestupků překročení rychlosti v obci, které byly předány správnímu orgánu. Téměř ve všech případech byl přestupek vyřešen ve zkráceném řízení, a to blokovou pokutou za částku bezmála 100.000,-- Kč a nebylo tedy nutné v žádném ze zjištěných přestupků zahajovat řádné správní řízení.

Za zmínku stojí i 3 případy násilného otevření bytu z důvodu ohrožení života, zdraví a majetku. V souladu se zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a platnou vyhláškou Zastupitelstva města Blanska, o stání vozidel ve městě Blansku, bylo odstraněno v tomto období z území města 17 vraků vozidel.

Jako každoročně, i letos strážníci věnovali zvýšenou pozornost problematice narušování veřejného pořádku volně pobíhajícími psy, kteří jsou potenciálním nebezpečím pro své okolí. Zjištěné přestupky (59) byly vyřízeny uložením blokové pokuty anebo postoupeny ke správnímu řízení (2). Celkem ve 12 případech provedli strážníci MP odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku.

Ze sledovaného období za zmínku stojí zadržení pachatele vloupání do provozovny Café Blue, a to dne 27. června v nočních hodinách, zadržení pachatele vloupání do čtyř motorových vozidel na ul. Bezručova v nočních hodinách dne 15. července nebo zadržení čtyř pachatelů dne 2. září, kteří demolovali zaparkovaná auta na ul. Divišova. Vyhodnocení bezpečnostní situace v tomto období z pohledu nápadu trestných činů ve městě Blansku ze strany Policie ČR, obvodního oddělení Blansko. Zpráva vykazuje celkem 48 trestných činů, z toho 18 trestných činů se zjištěným pachatelem, 25 trestných činů dosud neobjasněných a 5 případů je v šetření, prozatím nekvalifikovaných.

Jednou z problematických otázek trestných činů jsou dlouhodobě převládající krádeže prosté a krádeže vloupáním (ve větším rozsahu se jedná o krádeže vloupáním do motorových vozidel a objektů).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter