Výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

5. října 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3911×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Do vytvořeného fondu získalo finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Finanční prostředky jsou určeny k poskytování účelových půjček na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu na území města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žadateli o půjčku z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení. Žadatel (fyzická osoba) nemá peněžité závazky vůči městu po splatnosti, záznam v rejstříku trestů, nepodniká ve stavebnictví. Žadatel (právnická osoba) má sídlo v České republice, není v konkursním řízení, nemá daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ), nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotních pojišťoven) a předmětem jejího podnikání není stavebnictví.

Poskytnuté finanční prostředky budou úročeny 3 %, musí být použity ve prospěch těchto budov na schválený účel a uhrazeny dle smluvních podmínek, při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatel předloží městu předpokládaný rozpočet opravy a stavební povolení, případně ohlášení opravy podané u stavebního úřadu (na opravy malého rozsahu, na něž se ohlášení nevztahuje, se úvěr neposkytuje).

Žadatel musí po ukončení stavby prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky tak, aby byl poměr 50 % dodržen.

Osoby, které splňují podmínky, mohou získat půjčku z FRB na základě „Žádosti o půjčku“ a výběrového řízení, které organizuje Město Blansko. Řádně vyplněné a do 30. října 2004 podané žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska. Formulář Žádosti o půjčku je k dispozici na podatelně MěÚ Blansko. Žádosti, které budou neúplné nebo nesprávně vyplněné, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Komise také nezařadí předloženou žádost do výběrového řízení, pokud není žádost v souladu se zájmy města (např. odpojení od centrálního vytápění).

Město Blansko si vyhrazuje právo snížení požadované částky půjčky vzhledem k uspokojení většího počtu zájemců. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni.

S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře Město smlouvu o půjčce, která bude obsahovat sankce za nedodržení dohodnutého splátkového režimu nebo dalších podmínek stanovených smlouvou. Sankcí bude zvýšení úroku za celou dobu poskytnutého úvěru o 5 % ročně (to je na 8 %) a dlužník bude povinen vyčerpanou částku z úvěru, včetně úroků, splatit okamžitě.

Podrobné informace o výběrovém řízení jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2004 schválené zastupitelstvem města. Případné dotazy a bližší informace poskytne odbor finanční — Petr Alexa, tel. 516 426 192.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter