O kontrolním oddělení MěÚ i o Nemocnici Blansko

25. listopadu 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4006×

Seriál článků, v němž jsme představovali jednotlivé odbory či oddělení Městského úřadu Blansko, spěje ke svému závěru. Dnes se budeme věnovat kontrolnímu oddělení. Za jeho vedoucím Milošem Okáčem jsem vyšel do IV. poschodí budovy na náměstí Republiky, abychom si podebatovali o poslání a činnosti oddělení, které je začleněno v organizační struktuře MěÚ pod starostku a tajemníka. V současné době má dva zaměstnance.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přibližte, prosím, poslání kontrolního oddělení.

„Po roce 1991 došlo k určitému podcenění významu kontrolní činnosti. Teprve v roce 2000, zejména pak v roce 2001, kdy vstoupil v platnost zákon číslo 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, se začal rozvíjet kontrolní systém v obcích. Na Městském úřadě v Blansku bylo vytvořeno kontrolní oddělení, do jehož působnosti spadá výkon kontroly, výkon veřejnosprávní kontroly a interního auditu.“

Je již široký rozsah působnosti oddělení dostatečně znám?

„Je pravda, že i mnohým řídícím pracovníkům dodnes nejsou zcela jasné postupy, kterými je průběh kontroly v jednotlivých oblastech zajišťován.“

Vedoucí kontrolního oddělení MěÚ Miloš Okáč
Vedoucí kontrolního oddělení Miloš Okáč.
Před sebou má přílohy k závěrečné zprávě
o kontrole v nemocnici. Dohromady mají
přes 60 cm. Foto: S. Mrázek

Co bylo nejdůležitější na počátku?

„V první fázi, v roce 2001, byla snaha vytvořit zejména takový systém kontroly a vnitřních předpisů, který by stanovil vnitřní odpovědnost při řízení a správě veřejných finančních prostředků. Jednalo se o období velmi náročné. Bylo nutno přehodnotit a sjednotit, a to zejména u příspěvkových organizací, systémy řízení, vedení účetnictví a hospodaření s veřejnými finančními prostředky.“

Pravidla pro práci kontrolního oddělení byla vytvořena, jak oddělení pracuje nyní?

„Kontrolní činnost na našem úřadě se řídí plánem, a to jak střednědobým, tak ročními prováděcími plány v oblastech veřejnosprávní kontroly a interního auditu. Uvedl bych některé údaje z roku 2003, kdy byla veřejnosprávní kontrola uskutečněna u všech příspěvkových organizací, ale také u vybraných příjemců veřejných finančních prostředků, čerpajících tyto prostředky jak od státu, tak z rozpočtu města. Došlo k zrevidování a aktualizaci řady vnitřních předpisů týkajících se chodu městského úřadu. Za nejdůležitější z nich považuji zajištění kontroly plánovaných a připravovaných operací pověřenými zaměstnanci jako příkazci operací, správci rozpočtu a zaměstnanci provádějící účetní operace. Vedoucí zaměstnanci městského úřadu, vykonávající řídicí kontrolu, mají za povinnost upozorňovat na rizika a přijímat opatření k odstranění nebo zmírnění těchto rizik.“

Lze uvést počty kontrol, případně zmínit jejich výsledky?

„V roce 2003 bylo 15 kontrolních šetření v rámci interního auditu a téměř ve všech případech byla ukládána nápravná opatření. U veřejnosprávních kontrol bylo 19 šetření a bylo přijato 69 nápravných opatření k odstranění zjištěných závad. Příčinou většiny závad byly nedostatky v řídící činnosti. Snahou kontrolního oddělení je přispět ke zdokonalení kontrolního systému a systému řízení v souladu se stanovenými cíli, které jsou dány z postavení města jako samosprávného územního celku.“

Letos se stala naše republika členem Evropské unie. Projevil se tento fakt i na práci kontroly?

„V letošním roce vydalo Ministerstvo financí ČR vyhláškou nové pokyny pro zajištění výkonu finanční kontroly. Domnívám se, že jsou vytvořeny standardní podmínky a základy, které umožní v průběhu roku 2005 uplatnit tyto nové kontrolní postupy, které vycházejí ze směrnic Evropské unie a po 1. květnu se staly závaznými. Při ministerstvu financí byla vytvořena centrální harmonizační jednotka pro oblast kontroly.“

V posledních dnech jsou sledovány události v Nemocnici Blansko, kde došlo k personálním změnám. Jejich nutnost v podstatě vyvolala zjištění kontrolního oddělení MěÚ. Vím, že kauza není zdaleka uzavřena, ale i tak se ptám, zda k ní můžete něco říci?

„V současné době probíhá v příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko veřejnosprávní kontrola. I přesto, že se jedná o široce medializovanou kontrolu, je to kontrola v souladu s plánem na rok 2004. Veřejnosprávní kontrola se od roku 2000 zaměřila na vybrané oblasti. Jednalo se zejména o hospodaření s majetkem organizace, a to v souvislosti s připravovanou a realizovanou privatizací tohoto zdravotnického zařízení, a další oblasti, zejména řízení, aby se vytvořily určité základy pro fungování a řízení příspěvkové organizace. Z těchto kontrol byla ukládána nápravná opatření. Pro letošní rok byl stanoven výkon kontroly v oblastech fungování kontrolního systému, způsob vyřazování neupotřebitelného majetku, výsledky inventarizací, kontrola výdajů spojených s pracovními cestami a nakládání s poskytnutými zálohami.“

Říkáte, že kontroly jsou od roku 2000. Nebylo možné přijít na závady dříve?

„Ze zákona v této organizaci probíhá každoročně ověření účetní uzávěrky příslušného roku nezávislým externím auditem. Výsledky inventarizací, vztahující se ke kontrolovaným oblastem, nevykazovaly údaje, které by zakládaly důvod k pochybnostem. Navazující veřejnosprávní kontrola se zaměřuje, jak již bylo uvedeno, na kontrolu vybraných oblastí, a to každý rok různých.“

Letos tedy přišly na řadu oblasti, v nichž se našlo pochybení. Jaké?

„Chtěl bych nejdříve zdůraznit, že kontrolní skupina se nezaměřuje na jednotlivé fyzické osoby, kterými jsou zaměstnanci Nemocnice Blansko, ale kontroluje organizaci jako právnickou osobu. Během kontroly, při níž byly shromažďovány potřebné údaje k roku 2004, byly zjištěny nestandardní postupy při hospodaření s finančními prostředky organizace. Proto je nutné zabývat se veškerými údaji v delším časovém období, již od roku 2000. Jedná se o velmi náročné posuzovaní více jak 2000 dokumentů. V některých kontrolovaných oblastech došla kontrolní skupina k názoru, že byl vytvořen určitý systém, který vedl k nesprávnostem při rozhodování a nakládání s veřejnými finančními prostředky.“

V jakém smyslu?

„Výdaje, které byly proúčtovány do nákladů organizace, nejsou doloženy a není patrné, že se jedná o výdaje související s činností organizace. Ve všech rozporných oblastech se jedná o velký objem použitých finančních prostředků, kdy doklady nesplňují náležitosti zákona o účetnictví a finanční prostředky byly používány bez předběžné finanční kontroly. Použití těchto finančních prostředků je nedoložené.“

Z Vašich odpovědí je jasné, že závady zjistila kontrolní skupina kontrolního oddělení. Publikováno však bylo také anonymní udání.

„Veřejně publikované anonymní oznámení nemělo a nemá na průběh kontroly vliv. Musím zdůraznit, že ze žádné strany není na kontrolní skupinu vyvíjen nežádoucí nátlak. Její působení je nezávislé. Z postavení nezávislosti však vyplývá, že kontrolní skupina již při podezření, že dochází k nesprávným postupům při nakládání s veřejnými finančními prostředky ve velkém rozsahu, je povinna informovat již v průběhu kontroly řídící orgán, tedy Dozorčí radu Nemocnice Blansko, o svých zjištěních.“

Pak už je další rozhodování na Dozorčí radě?

„Musí ze zákona přijmout taková opatření, aby se v nesprávných postupech nepokračovalo nebo nedošlo k zásahům, které by mařily výkon kontroly. Kontrolní skupina svoji povinnost splnila a řídící orgán Nemocnice Blansko přijal opatření, která považoval za správná a legitimní.“

S ohledem na probíhající kontrolu asi není možné uvést konkrétnější zjištění?

„Konkrétní pochybení a výše neprokázaných použitých finančních prostředků nemohou být zveřejňovány do ukončení šetření z důvodu, že by došlo k porušení kodexu kontrolního pracovníka. Bylo by také neetické a unáhlené v současné době popisovat konkrétní zjištění. Současně by to bylo v rozporu se zákonnými úpravami. Zpracovávají se shromážděné údaje a během snad deseti či patnácti dnů (rozhovor byl 9. 11. — pozn. ar) bude závěrečný protokol předán orgánům ze zákona oprávněným věc posoudit. Kontrolní skupina není vyšetřovacím orgánem. Rovněž statutární zástupce, zastupující v současné době organizaci, nemůže věc svým případným rozhodnutím ukončit. Po prošetření údajů uvedených v protokolu oprávněnými orgány budou zaměstnanci Nemocnice Blansko i veřejnost informováni o výsledku.“

Předání materiálu oprávněným orgánům je věc nutná?

„V žádném případě se ze strany kontrolní skupiny nejedná při výkonu kontroly o podjaté jednání s cílem poškodit některé osoby nebo kontrolovanou organizaci. Zjištěné nedostatky jsou však takového rázu, že nápravná opatření nemohou být bezbolestná, řešená formou domluvy, finančního postihu nebo polovičatých rozhodnutí k odstranění příčin nedostatků.“

Činnost kontrolních pracovníků není vděčná, nedá se říci, že jsou vítanými. Nebo se mýlím?

„Postavení kontrolních orgánů při řešení problémů není jednoduché, a to z důvodu, že v některých případech jsou navrhovány jiné postupy, odlišné od zažitých pracovních návyků. Velkou roli hrají i osobní, povahové a subjektivní pohledy a přístupy zaměstnanců zastupujících kontrolovanou právnickou osobu. Z toho pak vyplývá v některých případech i způsob komentování zjištěných závad, jejich zlehčování a nepřipuštění si vlastních omylů nebo úmyslu. Kontrolní oddělení se snaží těmto zaměstnancům vysvětlit, že požadované změny ve stylu práce mají za cíl naplnit ustanovení zákonných úprav a současně při hodnocení problému má zaměstnanec, a především vedoucí zaměstnanec, přistupovat k řešení iniciativním způsobem podle zásady správného hospodáře s veřejnými finančními prostředky.“

Někdy se však objevují názory, že kontroly znamenají likvidaci.

„Nejedná se nikdy o likvidační postupy vůči zaměstnancům nebo o jejich neúměrné stresování, ale v některých případech míra nedostatků a jejich závažnost, a to jak z nedbalosti nebo úmyslně, vyžaduje přijmout rázná a nepopulární opatření. Vedení města v čele s paní starostkou, ale týká se to kteréhokoliv předchozího vedení města, dodržuje zásadu nezávislosti zaměstnanců kontrolního oddělení, které je v úzkém kontaktu s kontrolním výborem Zastupitelstva města Blanska, jehož jednání se účastním jako zástupce pověřený vedením agendy kontrolního výboru. V mnoha kontrolních akcích vycházíme z podnětů, které byly zmíněným výborem projednávány.“

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter