Mateřské školy a jejich zaměření

15. listopadu 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5596×

Město Blansko je zřizovatelem pěti samostatných příspěvkových organizací v oblasti mateřského školství. Součástí ZŠ Salmova je od 1. 9. 2004 jedna třída mateřské školy v Dolní Lhotě. V článku jsou uvedeny aktuální informace o předškolní výchově v jednotlivých zařízeních.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mateřská škola je institucí doplňující rodinnou výchovu a zajišťující odbornou výchovně vzdělávací práci s dětmi předškolního věku. Mimo přípravy dětí na úspěšné zahájení školní docházky v základní škole mají jednotlivé blanenské mateřské školy další nadstandardní aktivity a nabízejí bohatou činnost práce s dětmi.

MŠ Blansko, Rodkovského je zaměřena na podporu zdraví dětí. Tento program je součástí celostátního projektu Zdravá mateřská škola. Z dalších činností nabízí veselé pískání — hra na zobcovou flétnu, keramický kroužek, hudebně pohybové kroužky, edukativně stimulační skupiny, kde jsou děti za účasti rodičů vedeny k přípravě na školu, logopedickou péči pro děti s lehkou patlavostí a  ve spolupráci s DDM angličtinu pro začátečníky a aerobik.

MŠ Blansko, Divišova má dvě speciální logopedické třídy, které jsou zaměřeny hlavně na nápravu řeči. Mateřská škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami v Blansku a Boskovicích, se speciálně pedagogickými centry v  Brně a Blansku. Pro děti z jiných mateřských škol je zde otevřena 1× týdně logopedická poradna. MŠ má zřízený syntetický kroužek a kroužek angličtiny.

MŠ Blansko, Dvorská — jejím cílem je směřovat k zařazení do sítě mateřských škol podporujících zdraví. I v této MŠ hrají děti na flétnu, mají zde kroužek výtvarný, aerobik a edukativně stimulační skupiny — příprava dětí na školu. Děti vystupují s programem na různých kulturně společenských akcích ve městě.

MŠ Blansko, Údolní — je zařazena do sítě mateřských škol podporujících zdraví, nabízí nadstandardní aktivity jako je dramatická výchova, využití počítače ke hrám na rozvoj paměti postřehu a logického myšlení. Škola jako jediná v Blansku má vlastní bazén, který je využíván k předplavecké průpravě dětí. Škola pořádá besedy pro rodiče, společnou přípravu dětí a rodičů před nástupem do 1. ročníku ZŠ (cyklus 10 lekcí), na konci školního roku „Cestu pohádkovým lesem“ a další akce.

V některých MŠ děti přespí i v mateřské škole přes noc, jsou pořádána tvořivá odpoledne společně s rodiči a dětmi, vycházky podzimním lesem, opékání špekáčků a nejrůznější další aktivity.

Všechny MŠ pořádají různá vystoupení pro rodiče, navštěvují nejrůznější kulturní akce v Blansku a jezdí na divadelní představení v Brně.

Výkony mateřských škol od 1. 9. 2004

Mateřská škola Počet zapsaných dětí v MŠ Nepravidelná docházka Pravidelná docházka Školní družina
MŠ Rodkovského 173 12 161 --
MŠ Divišova 70 4 66 --
MŠ Dvorská 104 4 100 --
MŠ Údolní 115 3 112 --
MŠ Těchov 19 2 17 5
MŠ Dolní Lhota 23 0 23 --
C e l k e m 504 25 479 5

Věkové složení dětí od 1. 9. 2004

Mateřská škola děti do 3 let 3letí 4letí 5letí starší
MŠ Rodkovského 23 53 46 41 10
MŠ Divišova 9 22 15 22 2
MŠ Dvorská 9 21 33 38 3
MŠ Údolní 7 27 28 42 11
MŠ Těchov 1 7 6 5 0
MŠ Dolní Lhota 3 4 7 8 1
C e l k e m 52 134 135 156 27
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter