Informace k volbám do Evropského parlamentu

6. května 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3434×

Informace o termínu a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oznámení
o době a místě konání VOLEB
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Informace pro voliče.

Další informace pro voliče jsou zveřejněny také na www.mvcr.cz.

1. Starostka města Blansko podle § 16 písm. c), f) a § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:

v pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Volby proběhnou v následujících okrscích:

volební okrsky – přehled

3. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku.

5. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.

6. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

7. Voličský průkaz je vydáván oprávněnému občanovi, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, na základě písemné žádosti (opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněného občana). Tiskopis žádosti je k dispozici na MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, přízemí dveře č. 3, paní Ševčíková Dagmar, odbor vnitřních věcí.

8. Politické strany a politická hnutí delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu (§ 18, odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.).