Statut Ceny města Blanska

Účinnost od 01.04.2024

Obsah:

  1. Účel a vymezení základních pojmů
  2. Pravidla pro udělování Ceny města Blansko
  3. Závěrečná ustanovení

Příloha:

Zpracovala: Marcela Horáková, vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Obdrží: starosta, místostarostové, zastupitelé, vedoucí odborů MěÚ, ředitel Městské policie Blansko, předsedové komisí Rady města Blansko

Čl. 1
Účel a vymezení základních pojmů

1.1.  Tímto se stanoví Pravidla pro udělování Ceny města Blansko (dále jen „Cena“). 
1.2.  Cenou se rozumí pamětní list, dar ve formě uměleckého předmětu nebo finanční dar.
1.3.  Administrátorem procesu udělení Ceny je odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor ŠKOL“).

Čl. 2
Pravidla pro udělování Ceny města Blansko

2.1.  Cena je udělována z rozhodnutí Zastupitelstva města Blansko (dále jen „Zastupitelstvo“).
2.2.  Kandidátem Ceny může být fyzická, právnická osoba nebo kolektiv, který se narodil, žije nebo je svým působením významně spojena s městem Blansko a svým působením významně přispěla k šíření dobrého jména města nebo svojí odbornou činností, morálními kvalitami či společenskou odpovědností přispěla k posílení mezilidských vztahů ve společnosti v kalendářním roce, za nějž je Cena udělována. 
2.3.  Cena může být udělena osobě žijící i osobě in memoriam.   
2.4.  Návrh na udělení Ceny může podat každá fyzická nebo právnická osoba mající bydliště nebo sídlo na území města Blansko. 
2.5.  Odbor ŠKOL zpravidla do konce března zveřejní výzvu k podávání návrhů na ocenění osobností za uplynulý kalendářní rok. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a dalších komunikačních platformách města s minimální lhůtou 1 kalendářní měsíc pro podávání návrhů.
2.6.  Návrhy na ocenění lze posílat elektronickou formou nebo v listinné podobě. Pro podání nominací slouží samostatný formulář s uvedením kvalitního odůvodnění dané nominace (min. 10 vět či 5 rozvitých souvětí). Na návrhy doručené po uzávěrce nebude brán zřetel. 
2.7.  Cenu je možné udělit také in memoriam. V případě udělení Ceny in memoriam je nominující osoba povinna uvést kontaktní údaje na osobu, která bude cenu za oceněného přebírat.
2.8.  Zastupitelstvo projedná návrh na udělení Ceny města Blanska nejpozději na zasedání v září.
2.9.  Zastupitelstvo může rozhodnout o udělení maximálně 1 Ceny za rok. Dle významnosti hodnoceného počinu může zastupitelstvo rozhodnout také o výši finančního daru spojeného s konkrétní Cenou. Zastupitelstvo si podle § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhrazuje právo rozhodnout o konkrétní výši případného daru i v hodnotě nižší než 100.000 Kč. 
2.10.  Slavnostní udělení Cen proběhne zpravidla v říjnu společně s oceněním blanenských osobností. Organizátorem slavnostního udělení je odbor ŠKOL, který současně spravuje příslušné finanční prostředky v rozpočtu města.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Na udělení Ceny není právní nárok. Za kalendářní rok nemusí být udělena žádná Cena.
3.2. V případě dodatečného zjištění nepravdivosti údajů rozhodných pro udělení Ceny je udělující orgán oprávněn rozhodnout o odejmutí příslušné Ceny.
3.3. Tento Statut Ceny města Blansko byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaném dne 19.03.2024 usnesením č. 20, nabývá účinnosti dnem 01.04.2024 a nahrazuje Statut Ceny města Blansko ze dne 06.12.2017 účinný od 01.01.2018.

V Blansku dne 20.03.2024.

Ing. Jiří Crha
starosta


       Příloha č. 1

Vzorový formulář – Návrh na udělení Ceny města Blansko – PDF | MS Office

            aktualizováno: 28. 3. 2024, 08:10 h