Směrnice Oceňování blanenských osobností

Účinnost od 06.03.2024

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Základní pravidla pro oceňování
  3. Kategorie
  4. Postup výběru oceněných v komisi Rady
  5. Pravidla pro hlasování v komisi Rady
  6. Blanenská osobnost – cena veřejnosti
  7. Cena města Blansko
  8. Slavnostní vyhlašování a předávání ocenění
  9. Závěrečná ustanovení

Příloha:

Zpracovala:  Marcela Horáková, vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu
Mgr. Bc. Pavlína Komínková, zastupitelka a předsedkyně komise kultury a komunitního života

Obdrží: starosta, místostarostové, tajemnice, vedoucí odborů a samostatných oddělení MěÚ, ředitel Městské policie Blansko

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1.  Touto směrnicí se stanoví pravidla pro oceňování blanenských osobností. Nejedná se o ceny města Blansko ve smyslu § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
1.2.  Oceněním se rozumí pamětní list, dar ve formě uměleckého předmětu nebo finanční dar.
1.3.  Administrátorem celého procesu je odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor ŠKOL“).

Čl. 2
Základní pravidla pro oceňování

2.1.  Ocenění je udělováno z rozhodnutí Rady města Blansko (dále jen „Rada“). 
2.2.  Blanenskou osobností se může stát fyzická osoba či kolektiv, který v daném roce svou činností/svým významem a záslužností přesáhne určitou hranici – města/regionu/republiky/lidskosti/oboru v některé z níže uvedených kategorií.
2.3.  Odbor ŠKOL zpravidla do konce března zveřejní výzvu k podávání návrhů na ocenění osobností za uplynulý kalendářní rok. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách města a dalších komunikačních platformách města s minimální lhůtou 1 kalendářní měsíc pro podávání návrhů.
2.4.  Návrhy na ocenění lze posílat elektronickou formou nebo v listinné podobě. Pro podání nominací slouží samostatný formulář s uvedením kvalitního odůvodnění dané nominace (min. 10 vět či 5 rozvitých souvětí). Na návrhy doručené po uzávěrce nebude brán zřetel. 
2.5.  Ocenění může fyzická osoba nebo kolektiv obdržet i opakovně, pokud má opakované úspěchy.

Čl. 3
Kategorie

3.1.  Blanenská osobnost v kategorii umění a kultura.
3.1.1. Věcně příslušnou je Komise kultury a komunitního života Rady.
3.1.2. Příklad možných nominací: hudebník, zpěvák, výtvarník, skladatel, spisovatel,   pracovník v kultuře apod.
3.2.  Blanenská osobnost v kategorii sport a pohyb.
3.2.1. Věcně příslušnou je Sportovní komise Rady.
3.2.2. Příklad možných nominací: sportovec, sportovní tým, trenér apod.
3.3.  Blanenská osobnost v kategorii vzdělávání a volný čas.
3.3.1. Věcně příslušnou je Komise pro školství a vzdělávání Rady.
3.3.2. Příklad možných nominací: student, pedagogický pracovník, pracovník ve školství, skautský rádce, vedoucí zapsaného spolku apod.)
3.4.  Blanenská osobnost v kategorii podnikání a inovace. 
3.4.1. Věcně příslušnou je Komise pro investice a územní rozvoj Rady.
3.4.2. Příklad možných nominací: podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), architekt, vynálezce, inovátor apod.
3.5.  Blanenská osobnost v kategorii ochrana životního prostředí a humanita.
3.5.1. Věcně příslušnou je společně Komise pro prevenci kriminality Rady, Komise pro životní prostředí Rady a Komise sociální a zdravotní Rady.
3.5.2.  Příklad možných nominací: sociální pracovník, zdravotník, člen složek integrovaného záchranného systému, ochránce životního prostředí apod.

Čl. 4
Postup výběru oceněných v komisi Rady

4.1.  Věcně příslušná komise Rady zpravidla do konce května posoudí obdržené návrhy z hlediska splnění formálních kritérií.
4.2.  Z návrhů, které splní formální kritéria, následně komise Rady vybere/vyberou na základě hlasování 1 hlavního vítěze dané kategorie a sestaví pořadí zbývajících nominovaných. 
4.3.  Blanenskou osobností v konkrétní kategorii se stane vítěz dané kategorie, nominovaní s hlasy na 2. až 5. místě obdrží symbolické ocenění, obdrželi-li hlasy nejméně od 2 členů komise.
4.4.  Členové komise mohou podat i vlastní návrh na ocenění, který projedná komise spolu s návrhy od veřejnosti.
4.5.  Na základě výsledku projednání v komisi Rady zkontaktuje odbor ŠKOL vybraného oceněného k zajištění jeho souhlasu s oceněním a zpracováním osobních údajů v rozsahu GDPR včetně souhlasu s pořizováním fotografií,  audio a videozáznamu.
4.6.  Odbor ŠKOL po obdržení souhlasu navrhovaného oceněného postoupí materiál ke schválení v Radě.
4.7.  Pokud se v termínu stanoveném ve výzvě pro podávání návrhu nesejde žádný návrh a ani komise nepodá v dané kategorii vlastní návrh, komise Rady může rozhodnout o tom, že v dané kategorii nebude ocenění v konkrétním roce uděleno.

Čl. 5
Pravidla pro hlasování v komisi Rady

5.1.  Každý z členů příslušné komise Rady přítomen při hlasování má k dispozici 0-5 hlasů, přičemž pro 1 nominovaného lze uplatnit max. 1 hlas.
5.2.  V případě, že v dané kategorii je věcně příslušných více komisí Rady, projednají nominace všechny komise Rady zvlášť a na společném jednání předsedů odhlasují vítěze dané kategorie a pořadí dalších nominovaných.
5.3.  Vítězem konkrétní kategorie se stane ten, který obdrží nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování mezi nominovanými se shodným počtem hlasů.

Čl. 6
Blanenská osobnost – cena veřejnosti

6.1.  Všechny obdržené nominace napříč kategoriemi budou nabídnuty veřejnosti k hlasování, a to elektronickou a listinnou formou. Každý hlasující má pro každé kolo hlasování 1 hlas.
6.2.  Vítězem hlasování se stává nominovaný, který obdrží nejvíce hlasů. 
6.3.  V případě rovnosti počtu obdržených hlasů proběhne druhé kolo hlasování mezi nominovanými se shodným počtem hlasů. 
6.4.  Vítěz hlasování veřejnosti nemusí být shodný s vítězem kategorií dle komise Rady.

Čl. 7
Cena města Blansko

7.1.  Kromě ocenění v kategoriích uvedených výše mohou být významné osobnosti oceněny také v rámci Ceny města Blansko, a to za podmínek Statutu Ceny města Blansko schváleného Zastupitelstvem města Blansko.

Čl. 8
Slavnostní vyhlašování a předávání ocenění

8.1.  Slavnostní předávání ocenění probíhá zpravidla v říjnu roku následujícího po roce, za který má být ocenění uděleno.
8.2.  Na organizaci slavnostního vyhlášení se podílejí místní kulturní organizace a klade se důraz na komunitní rozměr akce i na provázanost s dosavadními oceněnými v rámci Ceny města Blansko nebo v předchozích letech Ceny města Blansko za kulturu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

9.1.  Tato směrnice byla schválena Radou města Blansko na její 33. schůzi konané dne  05.03.2024 usnesením č. 40 a nabývá účinnosti dnem 06.03.2024.

V Blansku dne 05.03.2024

Ing. Jiří Crha
starosta


       Příloha č. 1

Vzorový formulář – Návrh na Oceňování blanenských osobností – PDF | MS Office

            aktualizováno: 19. 3. 2024, 10:08 h