Náplň práce odboru sociálních věcí

 • Poskytuje občanům odbornou pomoc v tíživých životních situacích.
 • Poskytuje občanům základní sociální poradenství přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR, nemocnicemi, soudy, školami a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.
 • Podílí se na provozu autoparku u vozidla odboru SOC a pečovatelské služby.
 • Zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví v oblasti své působnosti.
 • Zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
 • Vede evidenci distribuce euroklíčů.
 • Rozhoduje o výpůjčce vozidla pro pečovatelskou službu včetně přípravy a podpisu příslušných smluv.
 • Zastupuje osoby při uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby v případech, kdy osoba není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka.
 • V přenesené působnosti vydává zvláštní označení vozidel přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci o vydaných zvláštních označeních, shromažďuje poškozená zvláštní označení a zabezpečuje jejich znehodnocení.

Oddělení sociální pomoci

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi podle zvláštních zákonů a v souvislosti s výkonem sociální práce vede standardizované záznamy sociálního pracovníka.
 • Vykonává v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností agendu sociální práce podle zákona o sociálních službách.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku sociální péče o občany umístěné ve zdravotnickém zařízení v souladu se zvláštními zákony.
 • Rozhoduje o stanovení výše úhrady za stravu a péči u dětí umístěných do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření.
 • Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, přitom spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce a krajským úřadem.
 • Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti, neplní-li své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.
 • Zajišťuje výkon funkce opatrovníka osob, u kterých je omezena svéprávnost.
 • Zajišťuje výkon funkce sociálního kurátora.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových látek dle zvláštního zákona.
 • Plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
 • Vede evidenci žadatelů o nájem sociálního bytu, u žadatelů provádí šetření sociálních poměrů

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • V rámci samostatné působnosti obce zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v souladu se zvláštními zákony.
 • Vykonává funkce opatrovníka a poručníka dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Vykonává funkci opatrovníka u žadatele o udělení azylu u osoby mladší 18 let dle zákona o azylu.
 • Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí na úseku náhradní rodinné péče.
 • Vykonává poradenskou činnost a poskytuje pomoc rodičům a osobám odpovědným za výchovu nezletilého dítěte při praktickém výkonu rodičovské odpovědnosti.
 • Vyhledává děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu, neplní své povinnosti uložené zákonem, případně výchovu dětí ohrožují nebo narušují.
 • Pravidelně sleduje vývoj v rodinách s dětmi, u nichž jsou uložena výchovná opatření.
 • Zajišťuje řešení sociálně právní situace dětí umístěných v ústavní péči.
 • Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby než rodiče.
 • Sepisuje s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich naplňování.
 • Podílí se na zabezpečování součinnosti s Okresním soudem v Blansku, orgány Policie ČR a zdravotnickými zařízeními tak, aby v zájmu dítěte, které se ocitne v krizové situaci, byla nepřetržitě zabezpečena realizace okamžité pomoci kompetentních orgánů.
 • Řídí se standardy kvality sociálně právní ochrany dětí.
 • Zabezpečuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí.

Oddělení sociálních služeb

 • V souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony zpracovává podklady a smlouvy pro poskytnutí finanční podpory k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Komunitním plánem sociálních služeb a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
 • Sleduje úroveň poskytovaných sociálních služeb, kontroluje hospodaření v souvislosti s poskytnutou finanční podporou, vyžaduje vyúčtování finančních prostředků a jejich vrácení v případě využití v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.
 • V rámci samostatné působnosti obce zajišťuje činnosti na úseku sociálních služeb v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálních služeb dle zvláštního zákona.
 • Ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob a zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb.
 • Spolupracuje s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, případně zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem sociálních služeb a osobou. Spolupracuje s Jihomoravským krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje, za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.
 • Zpracovává komunitní a akční plán sociálních služeb na svém území a provádí pravidelné aktualizace, spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.
 • Plní povinnosti poskytovatele sociálních služeb dle zvláštního zákona.
 • Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, přitom spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce a krajským úřadem.
 • Vede evidenci žadatelů o nájem bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou a evidenci žadatelů o nájem bezbariérového bytu, u žadatelů provádí šetření sociálních poměrů.
 • Vydává doporučení na uzavření a ukončení nájemní smlouvy v bytě zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení.
 • Koordinuje spolupráci státních i nestátních organizací na úseku sociálních služeb na území města.
 • Zpracovává projekty v oblasti své působnosti a zajišťuje jejich realizaci.
 • Zabezpečuje činnost komise sociální.

Oddělení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 • Poskytuje odborné sociální poradenství dětem, dospělým, jednotlivcům, párům a skupinám v souladu se standardy kvality poskytování sociální služby.
 • Zajišťuje psychoterapeutická sezení v rámci individuální, párové, rodinné a skupinové terapie.
 • Provádí odborná psychologická vyšetření zejména v problematice rozvodové a porozvodové, svěření dětí do výchovy, náhradní rodinné péče, aj.

            aktualizováno: 28. 2. 2023, 08:11 h