Pečovatelská služba

1. Pečovatelská služba je zajišťována odborem sociálních věcí, oddělením sociálních služeb Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor SOC MěÚ“) a je poskytována klientům za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách a navazujícími právními předpisy.

2. Rozsah činností a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v  Ceníku pečovatelské služby města Blansko, který je zpracován v souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů tyto základní činnosti:
    a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
    b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
    c) pomoc při zajištění stravy,
    d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
    e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
    f) podporu rodičovských kompetencí.

Sociální pracovníci poskytují klientům a jejich rodinám základní sociální poradenství a informace o možnosti využití dalších sociálních služeb zařazených do sítě.

4. Poskytování pečovatelské služby je založeno na smluvním principu charakter smlouvy je soukromoprávní, řídí se zákonem o sociálních službách a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku:
    a) označení smluvních stran,
    b) rozsah poskytování pečovatelské služby a výše úhrady,
    c) místo a čas poskytování pečovatelské služby,
    d) způsob placení úhrady za pečovatelskou službu,
    e) ujednání o dodržování Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby města Blansko (dále jen „Vnitřní pravidla“),
    f) výpovědní důvody a výpovědní dobu,
    g) dobu platnosti Smlouvy,
    h) závěrečná ustanovení.

5. Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby vymezují standardy, které má Poskytovatel vypracovány a průběžně aktualizuje. Poslání a cíle pečovatelské služby jsou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách Poskytovatele, každý zájemce se může podrobně informovat o této službě přímo na odboru SOC MěÚ Blansko, oddělení sociálních služeb. 

6. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s metodikou pečovatelské služby, procedurálními standardy, Vnitřními pravidly a směrnicemi Poskytovatele. Je respektován názor klienta, který není omezován. V případě, kdy již klient není schopen zajistit si běžný kontakt s okolím, jinými institucemi, či potřebuje zajistit péči jiným typem služby, je mu zajištěno odborné poradenství a vyvinuta snaha o celkovou péči.

7. Průběh poskytování pečovatelské služby je u každého klienta dále rozpracován       v Individuálním plánu, který je sestaven v souladu s Vnitřními pravidly a v průběhu poskytování služby za součinnosti klienta i Poskytovatele v pravidelných intervalech vyhodnocován a v případě potřeby upravován.

Vstup klienta do služby

1. Žádost o poskytování pečovatelské služby si mohou podat:
    • senioři
    • osoby se zdravotním postižením
    • osoby s chronickým onemocněním
    • rodiny s dítětem/dětmi 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni samostatně řešit bez vnější podpory a péče.

2. Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby (dále jen „Žádost“) a bližší informace zájemce obdrží na odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1316/1, Blansko, přízemí budovy, dveře č. 21 a dveře č. 22, v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin. Dále na internetových stránkách www.blansko.cz, na telefonních číslech: 516 775 507, 775 859 687, 516 775 445, 777 358 324.

3. Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost doručí zájemce osobně nebo ji zašle poštou na adresu: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko.

4. Před zavedením Pečovatelské služby města Blansko, je provedeno sociální šetření přímo v domácnosti klienta. Jeho cílem je seznámit se s prostředím klienta, jeho sociální situací a jeho potřebami, aby bylo možné nabídnout pečovatelskou službu v optimálním rozsahu dle jeho potřeb. Následně je uzavřena smlouva. Sociální pracovník informuje žadatele předem o své návštěvě.

Evidence žádosti, uzavření, ukončení smlouvy

1. Odbor SOC MěÚ zaeviduje podanou Žádost a po provedeném sociálním šetření vyhodnotí požadovaný rozsah služby, zda se jedná o nepříznivou sociální situaci, kdy je nezbytné pečovatelskou službu poskytnout. Každý žadatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nebo zmírnění jeho situace.

2. Smlouva je uzavřena dle potřeb klienta a zároveň Poskytovatel dbá na to, aby klient smlouvě, jejímu obsahu a účelu porozuměl. Žadatel o tuto službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. 

3. Po podpisu Smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení Smlouvy.

4. Smlouva je odborem SOC MěÚ Blansko evidována v souladu s interní směrnicí Poskytovatele.   

5. Klient může kdykoli v průběhu poskytování služby písemně požádat o její rozšíření, případně ukončení. 

Místo, čas, kapacita poskytování a úhrada

1. Pečovatelská služba je poskytována v  místě bydliště klienta a v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“). Základní činnosti sjednané ve smlouvě jsou poskytovány v rozsahu požadovaném klientem dle jeho potřeby.

2. Dostupnost sociálních pracovníků pečovatelské služby na pracovišti pečovatelské služby:
Po, St 8:00 – 16:00 hodin
Út, Čt 8:00 – 14:00 hodin
Pá 8:00 – 13:00 hodin
Telefonní kontakt na sociální pracovníky.: 516 775 507, 516 775 445, 775 859 687, 777 358 324, 775 859 489, 778 431 049

3. Základní provozní doba
Po – Ne  6:00 – 22:00 hodin
dle potřeb klientů v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Po – Ne 22:00 – 6:00 hodin

4. Okamžitá kapacita terénní pečovatelské služby      16 klientů

5. Úhrada a její výše je stanovena v souladu s platným Ceníkem pečovatelské služby. Úhrada se stanoví jako čas skutečně strávený u klienta, není nijak zaokrouhlována. Péče je snímána a účtována za pomoci elektronické čtečky. Elektronický výkaz slouží jako podklad pro vyúčtování péče dle skutečného množství odebraných úkonů. Úhrady jsou vybírány hotově, bankovním převodem, nebo inkasem dle individuální dohody s každým klientem či rodinným příslušníkem.

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby

    1. Sociální pracovník ve spolupráci s klientem, jeho rodinou naplánuje, které úkony budou poskytovány, sestaví se časový plán, určí se klíčový pracovník, se kterým se klient domlouvá na dalším průběhu poskytování služby. 
    2. Každý klient má právo vyjádřit svůj názor ke způsobu poskytování služby, rozhoduje sám za sebe.
    3. Klient není v průběhu poskytování služby nijak omezován, žije obvyklým způsobem života, využívá vztahových sítí. 
    4. Služba je poskytována dle individuálních požadavků s ohledem na harmonogram práce pečovatelské služby a časovou dostupnost a personální možnosti služby.
    5. Individuální plán je průběžně ve spolupráci s Klientem upravován, kdykoliv se změní jeho zdravotní stav, sociální situace nebo potřeby. Jedenkrát měsíčně je monitorováno, zda nedochází ke změně potřeb klienta. 
    6. Ukončení poskytování služby – výpovědní důvody vymezuje smlouva o poskytování pečovatelské služby. 

Metody práce

    1. Pečovatelská služba je poskytovaná na základě domluvy s klientem, dle jeho individuálních potřeb. Zaměřujeme se na klienty, kteří takovou službu potřebují.
    2. Pracovníci pečovatelské služby využívají zejména rozhovoru, aby zjistili, co klient potřebuje a co chce přijmout. 
    3. Pracovníci pečovatelské služby pomáhají vytvořit oboustrannou důvěru k usnadnění dobré spolupráce mezi klientem a pracovníkem. Respektují zvyklosti klienta a motivují ho ke spolupráci. Snaží se službu nastavovat dle potřeb klienta a to i v průběhu jejího poskytování. 

Způsob vyřizování stížností klientů

1. Klienti mají možnost se vyjádřit k fungování pečovatelské služby, svá vyjádření nebo připomínky mohou také vhodit do schránky umístěné na chodbě Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1316/1, do schránky umístěné v DPS 9. května 1172/1, Blansko a v DPS Pod Javory 2243/32, Blansko. 

2. Pokud není klient s kvalitou nebo způsobem poskytování pečovatelské služby spokojen, má právo vyjádřit toto svobodně podáním stížnosti. Stížnost může podat každá osoba, které je poskytována sociální služba. Klient si může svobodně zvolit nezávislého zástupce, který není pracovníkem Poskytovatele, a který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. 

3. Stížnosti mohou být podávány:
    • písemně – oficiálně (s podpisem) nebo anonymně 
    • ústně 
    • příp. telefonicky, poštou, e-mailem
    • datovou schránkou

4. Anonymní písemné stížnosti klienti mají možnost podat anonymní formou stížnost do všech schránek umístěných na všech pracovištích pečovatelské služby. Tyto schránky jsou pravidelně 1× týdně ve čtvrtek vybírány sociální pracovnicí za přítomnosti svědka a stížnosti jsou předávány vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1316/1, Blansko která zajistí vyřízení stížnosti a následně o způsobu vyřízení informuje vedoucí odboru SOC MěÚ.

5. Ústní, telefonické stížnosti klienti mohou podat pracovníkům oddělení sociálních služeb nebo vedoucí odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1316/1, Blansko ústní nebo telefonické stížnosti v pracovní dny v době 8:00 – 13:00 hod.
    a) zaměstnanec, který ústní stížnost přijímá, zváží, zda nelze vyřídit stížnost ihned ústně bez sepsání protokolu o stížnosti,
    b) pokud není možné stížnost vyřídit ihned ústně, nebo pokud stěžovatel nebude považovat ústní vyřízení stížnosti za dostatečné, sepíše se o stížnosti protokol a předloží se stěžovateli k podpisu. Kopie protokolu se předá stěžovateli, stížnost poté bude řešena jako stížnost písemná. Telefonické stížnosti se vyřizují buď ústním vysvětlením, nebo se stěžovatel požádá, aby stížnost sepsal a předal k řešení. Stížnost bude poté řešena jako stížnost písemná.

6. Písemná stížnost, na niž klient žádá písemnou odpověď, musí obsahovat:
    • jméno a adresu klienta 
    • důvod podání stížnosti 
    • vlastnoruční podpis
    a) stížnost musí klient doručit osobně, poštou nebo e-mailem: pracovníkům oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1316/1, Blansko, kteří ji předají vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ, která řeší tuto stížnost a podává písemné vyjádření stěžovateli a vedoucí odboru SOC MěÚ,
    b) pokud není stěžovatel spokojen s vyřešení stížnosti, řeší dále tuto stížnost vedoucí odboru SOC MěÚ a podává písemné vyjádření nejpozději do 60 dnů od podání stížnosti,
    c) po dořešení stížnosti zabezpečí vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ odeslání odpovědi s výsledky šetření stěžovateli,
    d) lhůta pro vyřízení stížností je do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Lhůtu lze prodloužit se souhlasem vedoucí odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1316/1, Blansko. Kontrolu dodržování lhůt k vyřízení stížnosti provádí vedoucí odboru SOC MěÚ.

Evidence stížností

1. Evidenci stížností vede pověřený zaměstnanec oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

2. Písemné stížnosti jsou evidovány a vyřizovány písemně. Jsou uloženy ve složce Stížnosti u sociální pracovnice oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

3. Evidence obsahuje jméno a příjmení, adresu stěžovatele, předmět stížnosti, datum doručení a vyřízení, jméno pracovníka, který stížnost vyřizuje a způsob vyřízení stížnosti.

Konzultace s nezávislým odborníkem
 

1. Jestliže se nepodařilo vyřešit stížnost žádným z výše uvedených způsobů, lze přistoupit na konzultaci s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly.
   Lze se obrátit na:
    • Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor sociálních věcí, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno, vedoucí odboru, tel: 541 651 131, www.kr-jihomoravsky.cz
    • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, tel.: 211 921 111, e-mail: posta@mpsc.cz
    • Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888 e-mail: podatelna@ochrance.cz., www.ochrance.cz
    • Český helsinský výbor – Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 257 221 141, 773 115 951 (info@helcom.cz).
    • Senior telefon – 800 157 157 bezplatná linka pro seniory, sociální služba pro pomoc v jakékoliv nesnázi, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, e-mail: seniortelefon@zivot90.cz

2. Právo na tlumočníka – Pokud je klient cizinec nebo je komunikace klienta jinak ztížená, předá pracovník oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ klientovi kontakty na příslušné tlumočníky pro podávání a vyřizování stížností. 

3. Zastoupení stěžovatele – V případě negramotnosti klienta je za přítomnosti nezávislé osoby (jiný klient, osoba mimo zaměstnanecký či jiný poměr k oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ) sepsána stížnost samotným pracovníkem oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ.

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h