Pečovatelská služba

1. Pečovatelská služba je zajišťována odborem sociálních věcí, oddělením sociálních služeb Městského úřadu Blansko (dále jen „odbor SOC MěÚ Blansko“), je poskytována klientům za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách a navazujícími právními předpisy.

2. Rozsah činností a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v Ceníku pečovatelské služby města Blansko, v souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Kromě těchto základních činností jsou klientovi dle možností poskytovány fakultativní činnosti:

 1. užívání nerezového jídlonosiče v plastovém termoobalu.

Sociální pracovníci poskytují klientům a jejich rodinám základní sociální poradenství a informace o možnosti využití dalších sociálních služeb zařazených do sítě.

4. Poskytování pečovatelské služby je založeno na smluvním principu. Charakter Smlouvy je soukromoprávní, řídí se zákonem o sociálních službách a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Uzavíraná Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 1. označení smluvních stran,

 2. rozsah poskytování pečovatelské služby a výše úhrady,

 3. místo a čas poskytování pečovatelské služby,

 4. způsob placení úhrady za pečovatelskou službu,

 5. ujednání o dodržování Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby města Blansko (dále jen „Vnitřní pravidla“),

 6. výpovědní důvody a výpovědní dobu,

 7. dobu platnosti Smlouvy,

 8. závěrečná ustanovení.

5. Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby

vymezují standardy, které má Poskytovatel vypracovány a průběžně aktualizuje. Poslání a cíle pečovatelské služby jsou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách Poskytovatele, každý zájemce se může podrobně informovat o této službě přímo na odboru SOC MěÚ Blansko, oddělení sociálních služeb.

6. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s metodikou pečovatelské služby, standardy, Vnitřními pravidly a směrnicemi Poskytovatele. Je respektován názor klienta, který není omezován. V případě, kdy již klient není schopen zajistit si běžný kontakt s okolím, jinými institucemi, či potřebuje zajistit péči jiným typem služby, je mu zajištěno odborné poradenství a vyvinuta snaha o celkovou péči a pomoc s vyřešením jeho nepříznivé životní situace.

7. Průběh poskytování pečovatelské služby je dále rozpracován v Individuálním plánu klienta. Individuální plán je sestaven v souladu s Vnitřními pravidly a v průběhu poskytování služby je za součinnosti klienta i Poskytovatele v pravidelných intervalech vyhodnocován a v případě potřeby upravován.

Vstup klienta do služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby si mohou podat:

 • senioři

 • osoby se zdravotním postižením

 • osoby s chronickým onemocněním

 • rodiny s dítětem/dětmi

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni samostatně řešit bez vnější podpory a péče.

Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby (dále jen „Žádost“) a bližší informace zájemce obdrží na internetových stránkách města Blansko www.blansko.cz, na odboru SOC, oddělení sociálních služeb MěÚ Blansko, nám. Republiky 1316/1, Blansko, přízemí, dveře č. 21, 22, denně a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 13:00, nebo na telefonních číslech: 516 775 507, 516 775 445, 775 859 687, 777 358 324. 

Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost doručí zájemce osobně nebo ji zašle poštou na adresu: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko.

Pokud zájemce požádá o zavedení Pečovatelské služby města Blansko, je provedeno sociální šetření přímo v domácnosti klienta. Jeho cílem je seznámit se s prostředím klienta, jeho sociální situací a jeho potřebami, aby bylo možné nabídnout pečovatelskou službu v optimálním rozsahu dle jeho potřeb. Následně je uzavřena smlouva. Sociální pracovník informuje žadatele předem o své návštěvě.

Místo, čas, kapacita poskytování a úhrada

1. Pečovatelská služba je poskytována v místě bydliště klienta a v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“). Základní činnosti sjednané ve Smlouvě jsou poskytovány v rozsahu požadovaném klientem dle potřeby.

2. Dostupnost a kapacita pracovníků na jednotlivých pracovištích pečovatelské služby:

 • Pracoviště nám. Republiky 1316/1, Blansko:
  Po, St 7:00–17:00 hodin
  Út, Čt 7:00–14:00 hodin
  Pá 7:00–13:00 hodin

Telefonní kontakt.: 516 775 507, 516 775 445, 775 859 687, 777 358 324.

 • Pracoviště DPS 9. května 1172/1, Blansko
  Po–Pá 7:00–19:00 hodin

Telefonní kontakt.: 775 859 488, 770 142 168

 • Pracoviště DPS Pod Javory 2243/32, Blansko
  Po–Ne – nepřetržitý provoz

Telefonní kontakt.: 775 859 489

Pracovníci jednotlivých pracovišť zajišťují pečovatelskou službu na celém území města Blansko, v případě nepřítomnosti pečovatelky na DPS je klientům k dispozici telefonní číslo na kontaktní osobu.

Okamžitá kapacita terénní pečovatelské služby – kapacita Klientů

 • všední den od 7:00 do 15:30 hodin 16
 • všední den od 15:30 do 22:00 hodin 2
 • noční péče denně od 22:00 do 6:00 hodin 1
 • víkend sobota a neděle, svátky od 7:00 do 13:30 hodin 5
 • víkend sobota a neděle, svátky od 13:30 do 22:00 hodin 2

Úhrada za poskytované služby

Úhrada a její výše je stanovena v souladu s platným Ceníkem pečovatelské služby.

Evidence žádosti, uzavření smlouvy

 1. Odbor SOC MěÚ Blansko zaeviduje podanou Žádost a po provedeném sociálním šetření zhodnotí požadovaný rozsah služby.

 2. Smlouva je Poskytovatelem uzavřena dle potřeb klienta a zároveň Poskytovatel dbá na to, aby klient Smlouvě, jejímu obsahu a účelu porozuměl. Žadatel o tuto službu je před uzavřením Smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby.

 3. Po podpisu Smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení Smlouvy.

 4. Smlouva je odborem SOC MěÚ Blansko evidována v souladu s interní směrnicí Poskytovatele.

 5. Klient může kdykoli v průběhu poskytování služby písemně požádat o její rozšíření, případně ukončení.

Metody práce

Pečovatelská služba je poskytovaná na základě domluvy s klientem, dle jeho individuálních potřeb. Zaměřujeme se na klienty, kteří takovou službu potřebují. Pracovníci pečovatelské služby využívají zejména rozhovoru, abychom zjistili, co klient potřebuje a co chce přijmout. Pracovníci pečovatelské služby pomáhají vytvořit oboustrannou důvěru k usnadnění dobré spolupráce mezi klientem a pracovníkem. Respektujeme zvyklosti klienta a motivujeme ho ke spolupráci. Snažíme se službu nastavovat dle potřeb klienta a to i v průběhu jejího poskytování.

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby

Sociální pracovník ve spolupráci s klientem případně jeho rodinou naplánuje, které úkony mu budou poskytovány, sestaví se časový plán, určí se klíčový pracovník, se kterým se klient domlouvá na dalším průběhu poskytování služby. Každý klient má právo vyjádřit svůj názor ke způsobu poskytování služby, rozhoduje sám za sebe.

Klient není v průběhu poskytování služby nijak omezován, žije obvyklým způsobem života, využívá vztahových sítí.

Služba se poskytuje dle individuálních požadavků s ohledem na harmonogram práce pečovatelské služby a časovou dostupnost. Individuální plán je průběžně ve spolupráci s Klientem upravován, kdykoliv se změní jeho zdravotní stav, sociální situace nebo potřeby. Jedenkrát měsíčně je monitorováno, zda nedochází ke změně potřeb klienta.

Způsob vyřizování stížností klientů

1. KLIENTI MAJÍ MOŽNOST SE VYJÁDŘIT K FUNGOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Svá vyjádření nebo připomínky může klient také vhodit do schránky umístěné na chodbě Městského úřadu Blansko, v přízemí dveře č. 25, budova nám. Republiky 1316/1, dále do schránek umístěných v DPS 9. května 1172/1, Blansko a v DPS Pod Javory 2243/32, Blansko.

Pokud není klient s kvalitou nebo způsobem poskytování pečovatelské služby spokojen, má právo vyjádřit toto svobodně podáním stížnosti. Stížnost může podat každý klient, kterému je poskytována sociální služba. Klient si může svobodně zvolit nezávislého zástupce, který není pracovníkem Poskytovatele, a který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat.

2. MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnosti mohou být podávány:

 • písemně – oficiálně (s podpisem) nebo anonymně

 • ústně

 • příp. telefonicky, poštou, elektronickou cestou

Anonymní písemné stížnosti

Klienti mají možnost podat anonymní formou stížnost do všech schránek umístěných na všech pracovištích pečovatelské služby. Tyto schránky jsou pravidelně 1× týdně ve čtvrtek vybírány sociální pracovnicí za přítomnosti svědka a stížnosti jsou předávány vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko, která zajistí vyřízení stížnosti a následně o způsobu vyřízení informuje vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko.

Ústní, telefonické stížnosti

Klienti mohou podat pracovníkům oddělení sociálních služeb nebo vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko ústní nebo telefonické stížnosti.

Zaměstnanec, který ústní stížnost přijímá, zváží, zda nelze vyřídit stížnost ihned ústně bez sepsání protokolu o stížnosti.

Pokud není možné stížnost vyřídit ihned ústně, nebo pokud stěžovatel nebude považovat ústní vyřízení stížnosti za dostatečné, vypíše sociální pracovník s klientem protokol, který stěžovatel podepíše. Kopie protokolu je předána stěžovateli. Stížnost je poté řešena jako stížnost písemná. Telefonické stížnosti jsou vyřizovány buď ústním vysvětlením, nebo se stěžovatel požádá, aby stížnost sepsal a předal k řešení. Stížnost je poté řešena jako stížnost písemná.

Písemná stížnost, na niž klient žádá písemnou odpověď, musí obsahovat:

 • jméno a adresu klienta

 • důvod podání stížnosti

 • vlastnoruční podpis

Stížnost musí klient doručit osobně, poštou nebo elektronickou cestou

 • pracovníkům oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko, kteří ji předají vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko, která řeší tuto stížnost a podává písemné vyjádření stěžovateli a vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko,

 • při neuspokojivém vyřešení stížnosti dále vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko, která řeší tuto stížnost a podává písemné vyjádření nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti.

Klient se může obrátit na kteroukoliv z výše uvedených osob bez zachování hierarchie nebo případně na více míst souběžně.

Vyřizování stížností se řídí Vnitřními předpisy Poskytovatele. Všechny stížnosti jsou evidovány včetně způsobu jejich řešení. Stížnosti prošetřuje a jejich vyřízení kontroluje a zodpovídá za ně vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko.

Stížnost prošetřuje vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko.

Stížnost na činnost oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko prošetřuje vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko.

Za správné a včasné vyřízení odpovídá vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko.

Po dořešení stížnosti zabezpečí vedoucí oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko odeslání odpovědi s výsledky šetření stěžovateli.

Lhůta pro vyřízení stížností je do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Lhůtu lze prodloužit ve výjimečných případech se souhlasem vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko.

Kontrolu dodržování lhůt k vyřízení stížnosti provádí vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko.

3. Evidence stížností

Evidenci stížností vede pověřený zaměstnanec oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko.

Písemné stížnosti jsou evidovány a vyřizovány písemně. Jsou uloženy ve složce „Stížnosti‟, u sociální pracovnice oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko.

Evidence obsahuje jméno a příjmení, adresu stěžovatele, předmět stížnosti, datum doručení a vyřízení, jméno pracovníka, který stížnost vyřizuje a způsob vyřízení stížnosti.

4. Konzultace s nezávislým odborníkem

Jestliže se nepodařilo vyřešit stížnost žádným z výše uvedených způsobů, lze přistoupit na konzultaci s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly.

V ČR se sledováním lidských práv zabývá:

 • Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888 (kancelar@ochrance.cz).

 • Český helsinský výbor – Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 257 221 141, 773 115 951 (info@helcom.cz).

5. Právo na tlumočníka

Pokud je klient cizinec nebo je komunikace klienta jinak ztížená, předá pracovník oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko klientovi kontakty na příslušné tlumočníky pro podávání a vyřizování stížností.

6. Zastoupení stěžovatele

V případě negramotnosti klienta je za přítomnosti nezávislé osoby (jiný klient, osoba mimo zaměstnanecký či jiný poměr k oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko) sepsána stížnost samotným pracovníkem oddělení sociálních služeb odboru SOC MěÚ Blansko.

Ukončení poskytování služby

Výpovědní důvody vymezuje smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace pečovatelské služby

Popis dílčích pracovišť

Pečovatelská služba města Blansko sídlí na třech pracovištích, z toho dispečink a část terénních služeb je organizována z pracoviště v budově města nám. Republiky 1316/1, Blansko. Tato budova je spádově velmi dobře přístupná situovaná do centra města.

V přízemí budovy má kancelář vedoucí oddělení sociálních služeb, dva sociální pracovníci, asistent a šest pečovatelek zajišťujících terénní pečovatelskou službu. V této budově parkují také tři automobily. Dovážku jídla zajišťujeme pouze klientům, kteří využívají úkony pečovatelské služby, ze zdravotních důvodů nezbytně potřebují pravidelnou stravu a nejsou schopni si ji zajistit vlastními silami. Pracujeme v systému kritických bodů (HACCP). Vývařovna je vzdálená cca 500 m od pracoviště nám. Republiky 1316/1. Její součástí je výdejna, kde je strava dělena do termoportů a várnic a pečovatelkami rozvážena a podávána. Strava je rozvážena denně včetně sobot a nedělí. Jídelníčky jsou zveřejňovány na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Pracoviště na nám. Republiky 1316/1, Blansko, převážně zprostředkovává kontakt s klienty a jejich rodinnými příslušníky

 • kancelář vedoucí oddělení sociálních služeb

 • kancelář sociálního pracovníka

 • kancelář sociálního pracovníka

 • kancelář asistentky – dispečink pečovatelské služby

 • dvě denní místnosti pečovatelek – zázemí pro administrativní činnosti pečovatelek včetně vytvořených šesti pracovních míst pro zpracovávání denních pracovních výkazů, každá z místností je vybavena počítačovou technikou

 • šatna pečovatelek

 • garáže – pro parkování 3 automobilů

Výdejna obědů pro rozvoz K.J.Mašky 2

 • výdejna č. 1

 • výdejna č. 2

 • výdejna č. 3

 • sociální zázemí pro pečovatelky, šatna

Pracoviště DPS 9. května 1172/1, Blansko

 • denní místnost pečovatelek – zázemí pro administrativní činnosti

 • prádelna

 • žehlírna

 • úklidová místnost

 • kancelář sociálního pracovníka

 • společenská místnost pro klienty

Pracoviště DPS Pod Javory 2243/32, Blansko

 • kancelář sociálního pracovníka

 • denní místnost pečovatelek, šatna pečovatelek

 • prádelna

 • žehlírna

 • sociální zázemí pro pečovatelky

 • výdejna obědů, jídelna

 • úklidové místnosti

 • kaple

 • společenské prostory pro klienty

Domy s pečovatelskou službou poskytují bezbariérové bydlení seniorům, kteří zároveň potřebují pomoc v úkonech péče o sebe a domácnost.

Dům s pečovatelskou službou 9. května 1172/1, Blansko – 55 bytů. V přízemí domu je zázemí pro denní aktivity seniorů a pro kulturní vyžití.

Dům s pečovatelskou službou Pod Javory 2243/32, Blansko – 72 bytů. V přízemí domu je zázemí pro kulturní vyžití.

Všechny prostory jsou bezbariérové.

Jednotlivá pracoviště mají možnost okamžitého kontaktu nejen telefonického, ale i elektronického prostřednictvím e-mailu a síťového propojení. Poskytované úkony u klientů jsou zaznamenávány pomocí elektronických miniterminálů.

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h