Oddělení sociální pomoci

Oddělení sociální pomoci vykonává tyto činnosti:

 • Realizuje činnosti sociální práce ve prospěch osob v nepříznivé sociální situaci nebo takovou situací ohrožených.
 • Provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob, které mohou vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociální služeb a předcházení výskytu negativních jevů u těchto osob.
 • Realizuje komplexní sociální šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analyzuje tuto situaci a poskytuje navazující sociální poradenství k jejímu řešení, sestavuje individuální plány cílů a kroků, které povedou k jejich naplnění.
 • Zajišťuje spolupráci a koordinaci činností v rámci inter a multidisciplinární spolupráce, zahájené a realizované v zájmu řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin komunit.
 • Zajišťuje výkon funkce sociálního kurátora.
 • Vede evidenci žadatelů o nájem sociálního bytu.
 • Zjišťuje možnosti zajištění nezbytné péče pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních a podává zprávu zdravotnickému zařízení.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi podle zvláštních zákonů a v souvislosti s výkonem sociální práce vede Standardizované záznamy sociálního pracovníka.
 • Vykonává funkci opatrovníka osobám omezených svéprávností.
 • Vede evidenci a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem pro lékaře a zdravotnická zařízení ve správním obvodu.
 • Zpracovává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti, neplní-li své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.
 • Rozhoduje o stanovení výše úhrady za stravu a péči v případech, kdy je dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy.
 • Ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Adresa oddělení:

nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, 1. patro

Vedoucí oddělení:

Bc. Tereza Kaldová, vedoucí oddělení
odbor sociálních věcí, kancelář č. 120,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
kaldova@blansko.cz | 516  775  210 | 775  859  676

Kontakt na sociální pracovníky oddělení:

Bc. Markéta Zvěřinová
odbor sociálních věcí, kancelář č. 122,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
mzverinova@blansko.cz | 516  775  223 | 774  471  314

Bc. Věra Kristýnová, DiS.
odbor sociálních věcí, kancelář č. 137,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
kristynova@blansko.cz | 516  775  443 | 777  471  995

Bc. Petra Vondrová
odbor sociálních věcí, kancelář č. 121,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
vondrova@blansko.cz | 516  775  235 | 775  870  720

Bc. Iva Hermanová, DiS.
odbor sociálních věcí, kancelář č. 122,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
hermanova@blansko.cz | 516  775  244 |


Informační leták ke stažení v PDF

Pravidla pro poskytování nájmu v sociálních bytech

            aktualizováno: 10. 5. 2022, 10:57 h