Detail usnesení


Usnesení rady č. 27 ze dne 28.01.2020

Usnesení č. 1

Rada ruší usnesení č. 6 přijaté na 3. schůzi Rady města Blansko konané dne 18.01.2011.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada uděluje příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko předchozí souhlas s přijímáním peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně pro více právních jednání, a ukládá příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko informovat radu 1× ročně o sumě takto získaných finančních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s vyřazením Lékařské knihovny Nemocnice Blansko z evidence knihoven od 01.04.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 26 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku manželům Buchtovým, Olomučany.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 26 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Jirušovou, Blansko a pana Šafránka, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lubě ve výši 3.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šebrov – Kateřina ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 65.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vysočany ve výši 23.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje směrnici Pravidla pro poskytování nájmu v sociálních bytech účinností od 01.02.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření 33/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Mikšovské do pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu spoluvlastnictví bytu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytů č. 22 a č. 23 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko pro sdružení Práh jižní Morava, z. ú. do 31.03.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s tím, aby objekt Verandy Obůrka, resp. celý oplocený areál, užívala občanská aktivita Obůrka pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, Blansko, IČO: 44990260, a to vyjmutí z předmětu nájmu části pozemku parc. č. st. 407 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 275/11 zahrada o výměře 15 m2 vše v k. ú. Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje pronájem část pozemku parc. č. 746/36 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, paní Pernicové, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2020/001785/INV/OS (část pozemku za BD Erbenova 19 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada ruší usnesení č. 17 z 21. schůze rady města konané dne 22.10.2019 a usnesení č. 62 z 25. schůze rady města konané dne 10.12.2019 (část pozemku u BD Křížkovského v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/66 zahrada o výměře 162 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (část pozemku u BD Křížkovského v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1337/25 zahrada o výměře 189 m2 a část pozemku parc. č. 1337/1 zahrada o výměře max. 45 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (pozemky při ul. J. Lady v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat části pozemků parc. č. 523/2 orná půda, parc. č. 523/96 orná půda, parc. č. 541/23 ostatní plocha a parc. č. 541/59 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 280 m2, za účelem údržby těchto pozemků (pás pozemků v lokalitě Vojánky po obou stranách komunikace na pozemku parc. č. 523/92 v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit dobu odprodeje části předmětu budoucího odprodeje dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1, tj. pozemků parc. č. 639/62 a parc. č. 639/59, oba orná půda v k. ú. Blansko, které vznikly z částí pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko (původně odprodej po kolaudaci bytového domu a souvisejících staveb příslušné etapy – nově odprodej po případném schválení změny doby odprodeje zastupitelstvem města, tj. ještě před kolaudací bytového domu a souvisejících staveb příslušné etapy) a schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá ve změně (snížení) předmětu budoucího odprodeje o pozemky parc. č. 639/62 a parc. č. 639/59 orná, oba orná půda v k. ú. Blansko a ve změně dalších ujednání smlouvy v důsledku změny doby odprodeje pozemků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 639/60 o výměře 269 m2 a parc. č. 639/61 o výměře 227 m2, oba orná půda v k. ú. Blansko, na kterých je zřízeno právo stavy pro stavbu – účel garáže (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, přičemž změna spočívá ve změně (snížení) předmětu nájmu o případně odprodanou část předmětu nájmu, v upřesnění-změně harmonogramu výstavby a ve změně ujednání smlouvy v souvislosti s případným odprodejem části předmětu nájmu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 5433 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Šamořilovi, bytem Rájec-Jestřebí, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje návrh smlouvy o projektové přípravě č. 2020/001608/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Zborovce, V. etapa – projekt“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 (ev. č. 2018/000265/INV/BF/2) k rámcové dohodě na administraci veřejných zakázek pro město Blansko v roce 2018 ev. č. 2018/000265/INV/BF se společností WebSport & Consulting service s. r. o., se sídlem Boskovice, Dr. Svěráka 2065/13, PSČ 680 01, IČO: 29277825 spočívající v prodloužení platnosti smlouvy i pro rok 2020, přičemž celková částka (limit smlouvy) se od začátku platnosti rámcové dohody nemění.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000228273 (naše č. 2020/001596/INV/DS/SVO) k projektované stavbě Regenerace sídliště Zborovce – Zborovecká 58 a 60.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření smlouvy číslo 2020/000385/INV/BF na úhradu přímých nákladů „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, při přípravě a realizaci stavby „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května“, ve výši 6.360.973 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje podmínky pro výběr investora bytové výstavby nad sídlištěm Písečná dle materiálu k věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001597/INV/DS na veřejnou zakázku „Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 04.08.2020, 09:46 h