Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva

18. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3816×

Na posledním zasedání zastupitelstva se řešilo hned několik zásadních témat. Mezi hlavní patřilo schválení rozpočtu pro rok 2004. Projednávala se ale i další neméně důležitá témata jako např. prodej restaurace Dělnický dům, převod nemocnice na Město, výstavba bowlingu u Sýpky a další. Komentáře k nejdůležitějším bodům sepsala starostka města PhDr. Jaroslava Králová.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rozpočet 2004

Nejdůležitějším úkolem březnového zastupitelstva bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2004. Rozprava nad rozpočtem byla věcná a rozpočet byl schválen jednomyslně. I letošní rozpočet, pracující s částkou 419.888.000,- Kč, je vyrovnaný. Příjmovou část rozpočtu tvoří vlastní příjmy, tj. daňové, nedaňové, kapitálové a cizí zdroje, což jsou v podstatě dotace na výkon státní správy, dávky sociální péče, dotace na školství a jednotlivé účelové dotace. Na straně příjmů se objeví i finanční prostředky převáděné z r. 2003.

Výdajová stránka rozpočtu je tvořena běžnými a kapitálovými výdaji. Rozpočet roku 2004 je v oblasti kapitálových výdajů zaměřen na menší akce a aktivity, často vynucené zákonem (rekonstrukce školních kuchyní, termost. ventily) a akce již rozpracované.

Bowling u Sýpky

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků pod parkovištěm při ulici Úvoz u Sýpky za účelem vybudování Bowlingového centra. Dle investora Ing. Vlastimila Chládka bude zahájena stavba v červnu a ukončena v říjnu. V Blansku tak bude rozšířena nabídka sportovních aktivit o osm Bowlingových drah evropské kvality.

Restaurace Dělnický dům má nového majitele

Novým vlastníkem se stal Pivovar Černá Hora, který provede rozsáhlou rekonstrukci objektu. Počítá se s restaurací, klubovou částí, bowlingy a dalšími atraktivitami. Nový vlastník hodlá zkulturnit i přilehlou zahrádku.

Zdravotnické zařízení Nemocnice Blansko

Rozsáhlejší rozprava se odehrála kolem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví obce, kterou Město Blansko získalo areál Nemocnice. Někteří zastupitelé z řad opozice zpochybnili oprávněnost starostky k podpisu této smlouvy. Výklad našeho právního odboru byl však jednoznačný. Zastupitelstvo města svými usneseními již v r. 1995 požádalo o realizaci privatizačního projektu městem předloženého, tím vyjádřilo záměr nabýt předmětný majetek (nabytí nemovitosti je vyhrazeno zastupitelstvu obce) a dalo starostovi úkol tuto záležitost řešit. Tento úkol byl v průběhu let ještě několika usneseními zastupitelstva potvrzen. Zákon o obcích neukládá výslovně schválení textu smlouvy zastupitelstvu. Samotný bezúplatný převod majetku se řídí speciálním zákonem, který chápe samotné podání privatizačního projektu jako městem vyjádřený zájem nabýt předmětný majetek.

I přes tento jednoznačný právní náhled vyjádřilo zastupitelstvo města vůli přijmout usnesení, kterým se smlouva o bezúplatném převodu areálu nemocnice na město schvaluje.

38 garáží na Písečné

V souvislosti s výstavbou 4 nových bytových domů na Písečné vyvstala nutnost řešit též parkování v této lokalitě. Byla zvolena varianta výstavby garáží s pojízdnou střechou, které budou nabídnuty k prodeji přednostně novým obyvatelům stavěných domů a zbývající garáže i ostatním obyvatelům města.

Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení

Vedle FRB, který vytvořilo samotné město ve výši 750 tis. Kč, a ze kterého poskytuje každoročně občanům půjčky přednostně na úpravy vnějšího vzhledu domu, jsme se rozhodli požádat Státní fond rozvoje bydlení ČR o úvěr ve výši 4 mil. Kč úročený 3 % na opravy a modernizace bytového fondu. Občané z tohoto nového fondu budou moci získat půjčky mimo jiné i na opravy výtahů apod.

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje přesná pravidla pro poskytování těchto nízkoúročených úvěrů.

Zámek 3

Rozsáhlou diskusi vyvolal záměr darovat objekt Zámku 3 (včetně „hasičky“) Jihomoravskému kraji. V budově již desítky roků působí Základní umělecká škola, jejímž zřizovatelem je dnes právě Jihomoravský kraj. Ten získal ze státního rozpočtu cca 28 mil. Kč pro potřeby této školy.

Do daného objektu je však může investovat pouze v případě, že bude jeho vlastníkem. Stály proti sobě dva odlišné názory. Využít milionů k přestavbě této části středu města i za cenu, že vlastníkem už Město nebude, (náhradou dostane od kraje daleko méně hodnotnou budovu na Kollárově ulici) nebo si objekt podržet ve vlastnictví s tím, že 28 mil. Kč ze státní pokladny do města nebude investováno. Určitý zisk dnes město z nájmů po předmětném objektu sice má, ale vize atraktivního objektu v centru města nakonec na zastupitelstvu převládla.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter