Dotaz na obchodní centrum místo skleníků 2/2

vložil František Tůma » 10. 6. 2016, 05:23

Skleníky bych řekl a není to jen můj názor, že by mohly zůstat na místě kde jsou, ale modernizovat. Nebo ještě lépe využít této OBROVSKÉ příležitosti a vybudovat oddělený od silnice pěkný park k rekreaci, protáhnutí, dětem ke hraní a sportování plný zeleně o kterou by bylo pravidelně a řádně pečováno. Spojený by mohl být lávkou přes řeku se sportovním ostrovem. Tak by opravdu vznikl pěkný a plnohodnotný sportovní ostrov pro sport, relaxaci a zábavu plný dětské radosti. A ze kterého by měl určitě i pan Ludvík Daněk obrovskou radost a byl by pyšný, že něco takového máme. Pane starosto pojďme do toho a využijme tuto poslední a obrovskou příležitost. Co říkáte????????????????????????? Udělejme dobrou věc a něco pro budoucí generace, něco pro děti, ale i pro nás. Byla by to obrovská škoda v této lokalitě budovat další prodejní prostory. Na ty se může najít jiné místo o 500 metrů dál směrem na sever (k Dolní Lhotě, Ráječku,..) Je to jedinečná příležitost, která se NEMŮŽE opakovat. Pojďme do toho a vybudujme krásný park. Dnes nám to může připadat zbytečné, ale kdo ví jak to bude se zelení v budoucnu v centru, kolem ostrova a kolem Blanska. Je to již jisté, že obchodní dům bude stát místo skleníků?? Není Vám hamba, že tam bude nějaký další obchodní dům místo např. relaxační zóny spojené se sportovním ostrovem, když by mohl být tento dům o 500 metrů dále severním směrem na Rájec????? Jen nechápu proč Blansko musí vše prodávat???? Tak špatně snad na tom není. Nebo ano???? Je situace kritická???? Pojďme do toho prosím pane starosto a vybudujme krásný park.


Jiří Kučera, 18. 7. 2016, 11:43

Dobrý den, z pověření pana starosty bych chtěl k Vašim dotazům ohledně vývoje v lokalitě "skleníků" na ulici Poříčí podat následující a poněkud obsáhlejší vysvětlení. 1. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích byla s M. S. Blanenská platně uzavřena již dne 22.05.2015. Příjem města z prodeje pozemků by měl činit cca 29 milionů Kč a přestože výnos z nájmu bude odvislý od skutečné doby pronájmu, která je vázána na dobu realizace, lze jej očekávat ve výši cca 2,5 – 3 miliony Kč. Všechny tyto prostředky budou příjmem města. Celý záměr investora navíc počítá s investicí cca 200 mil. Kč a nabídkou až 100 nových pracovních míst v Blansku. 2. Článek VIII odst. 2 výše uvedené smlouvy zároveň stanoví, že poruší-li smluvní strany zaviněně svou povinnost k uzavření kupní smlouvy, zavazují se zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši pět milionů korun. V tomto případě by šlo jednoznačně o porušení povinností ze strany Města Blansko, které by bylo povinno tuto pokutu zaplatit. 3. Podle článku VIII odst. 4. téže smlouvy pak smluvní strany berou na vědomí, že poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu z toho vzniklou druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že budoucí prodávající, tj. Město Blansko, odpovídá budoucímu kupujícímu za škodu v podobě ušlého zisku do výše ušlého nájemného za dobu 5 let provozování komplexu obchodů a služeb, a to až do částky 5 milionů korun. Také v tomto případě lze důvodně předpokládat, že ušlý zisk by byl budoucím kupujícím vyčíslen v maximální výši. K tomu lze doplnit, že nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) definuje ušlý zisk jako “výši, o kterou se hodnota majetku nenavýšila, ačkoli měla.” Povinnost nahradit ušlý zisk je pak zakotvena v ust. § 2952 NOZ. 4. Těmito ustanoveními však není dotčena možnost třetích subjektů domáhat se vůči Městu Blansku ušlého zisku. Šlo by zejména o obchodní řetězce, které s investorem již uzavřely příslušné smlouvy. Zde by však žádná omezující klauzule město nechránila. Všechny tyto smluvní sankce a prokazatelné náhrady škody by pak šly k tíži rozpočtu města a tím de facto i jeho občanů. Nezanedbatelné by však byly i náklady v  souvislosti s případnými soudními spory. Asi největší újmou by ale v případě revokace usnesení zastupitelstva byla újma, která by vznikla Městu Blansko na jeho dobré pověsti. Dobrá pověst je totiž z ekonomického i společenského hlediska vůbec tím nejcennějším, co právnické osobě náleží. Případná revokace usnesení zastupitelstva by tedy znamenala mj. naprostou ztrátu důvěryhodnosti města, jakožto seriózního obchodního partnera. Na řadu let se tím v očích potenciálních investorů sníží “rating” Blanska na minimum. Důsledky takového kroku by tedy citelně dopadly na všechny jeho občany. 5. V této souvislosti je třeba připomenout i genezi vzniku celého záměru. Návrh nového územního plánu města Blanska (ÚP Blansko) počítal v lokalitě na ul. Poříčí s redukcí produkční plochy a vznikem ploch občanského vybavení komerčního typu. Koncept ÚP Blansko byl projednáván na základě oznámení veřejnou vyhláškou ze dne 03.01.2011. Podklady byly občanům dostupné na stránkách www.blansko.cz. Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Blansko se uskutečnilo 10.11.2011 a na základě jeho výsledků mohlo být přistoupeno k jeho vydání 06.12.2011. 6. Město Blansko zveřejnilo na úřední desce a elektronické verzi svůj záměr pronajmout a následně odprodat pozemky, eventuálně jejich části v areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku, za účelem nové komerční zástavby realizované v souladu s tímto ÚP Blansko v březnu 2014. Ve lhůtě určené pro podání nabídek (červen 2014) byla podána pouze jedna, a to společností M. S. Blanenská, s. r. o. Zastupitelstvo města následně tuto nabídku vzalo na vědomí a uložilo dále jednat o podmínkách smluvních vztahů. 7. Městem Blansko byla proto najata advokátní kancelář LZ Legal, která připravovala příslušné smlouvy, kterým předcházelo několikeré jednání s potenciálním investorem. Podle závěrů advokátní kanceláře bylo doporučeno uveřejnit odchylky mezi původně zveřejněným záměrem města pronajmout a následně po kolaudaci odprodat pozemky, případně jejich části v areálu zahradnictví na ulici Poříčí, a nabídkou podanou společností M. S. Blanenská. Jednalo se především o plochu a specifikaci prodeje a pronájmu, upřesnění začátku hrazení nájemného, etapizace výstavby, převod staveb ve vlastnictví ZERA Rájec na město a zřízení práva stavby. Tuto záležitost opět projednala rada města a schválila její uveřejnění. 8. Ve stanovené lhůtě podala nabídku opět společnost M. S. Blanenská. Na základě této nabídky byly následovně advokátní kanceláří zpracovány návrhy příslušných smluv, které bylo nutné s investorem uzavřít. Návrhy smluv před jejich projednáním v zastupitelstvu města opět projednala a rada doporučila jejich schválení. 9. Na 4. zasedání zastupitelstva města dne 21.04.2015 k tomuto bodu proběhla obsáhlá diskuze, kde zazněly názory a dotazy jak členů zastupitelstva, tak i z řad blanenské veřejnosti. Při závěrečném hlasování 18 zastupitelů bylo pro, 3 proti a 4 se zdrželi hlasování. Tímto byl záměr nové komerční zástavby lokality na ul. Poříčí schválen. Je také nutno zdůraznit, že všechna usnesení rady města a zastupitelstva města přijatá v roce 2011 v rámci příprav nového územního plánu, resp. v letech 2014 – 2015 k  záležitosti přípravy prodeje pozemků, byla průběžně zveřejňována ve Zpravodaji města Blansko a na stránkách www.blansko.cz. Občané měli rovněž možnost seznámit se s vývojem celé záležitosti na veřejných projednáváních územního plánu a posléze i na zasedáních zastupitelstva a svými připomínkami nebo prostřednictvím svých volených zástupců celou věc ovlivnit. Kromě toho proběhla řada informací také v médiích i v této rubrice Otázky a  odpovědi. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v současné době není v zájmu Města Blansko ani občanů jakkoliv do již uzavřených smluvních vztahů ohledně pozemků v  areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku, tj. “skleníků” zasahovat. Mgr. Jiří Kučera vedoucí odboru kancelář tajemníka


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h